SFS 1977:482

770482.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:482 Lag

Utkom från trycket

den 23 juni 1977

om ändring i f örmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 9 juni 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att

(1970:979) skall ha neda n angivna lydelse.

12 § förmånsrättslagen

12

Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på så­

dan lön eller annan ersättning på grund av anställningen som ej förfallit till

betalning tidigare än ett år innan konkursansökningen gjordes och på lön

eller ersättning under skälig uppsägningstid, högst sex månader. Har ar­

betstagaren under uppsägningstiden utfört arbete enligt anställningsavtalet
med gäldenären, gäller förmånsrätten all lön eller ersättning för arbetet. I

den mån arbete ej utförts under uppsägningstiden gäller förmånsrätten en­
dast sådan lön eller ersättning som överstiger inkomst vilken arbetstagaren

under tid som lönen eller ersättningen avser förvärvat i annan anställning

eller uppenbarligen borde ha kunnat förvärva i anställning som han skäli-
gen bort godtaga. Vid bestäm mande enligt vad nyss sagts i vilken utsträck­

ning fordran på lön eller ersättning under uppsägningstid är förenad med

förmånsrätt skall med samtidig inkomst i annan anställning jämställas ut­

bildningsbidrag som utgår av statsmedel vid ar betsmarknadsutbildning, i

den mån bidraget avser samma tid som lönen eller ersättningen och arbets­

tagaren har blivit berä ttigad till bidraget efter uppsägningen. Har löneford­
ran som förfallit tidigare än ett år innan konkursansökningen gjordes varit

föremål för tvist, gäller förmånsrätten, om talan väckts eller sådan för­

handling som föreskrives i kollektivavtal begärts inom sex månader från

förfallodagen och konkursansökningen följt inom sex månader från det att

1196

' Prop. 1976/77:90. SoU 32, rskr 315 .

^ Senaste lydelse 1975 :1248.

¬

background image

tvisten blivit slutligt avgjord. 1 fråga om semester lön eller semesterer sätt-

SFS 1977:482

ning som är intjänad innan konkursansökningen gjordes, gäller förmånsrät­
ten vad som står inne för det löpande och de närmast föregående två intjä-

nandeåren. Förmånsrätten gäller även innestående semesterlön eller se­

mesterersättning för semesterledighet som har sparats i den utsträckning
18 och 20 §§ semest erlagen (1977:480) medger.

Förmånsrätt enligt första stycket följer även med fordran på pension vil­

ken tillkommer arbetstagare eller dennes efterlevande för högst ett år in­

nan konkursansökningen gjordes och nästföljande sex månader. Förmåns­
rätten gäller även i fråga om pen sion, som intjänats hos föregående arbets­

givare, om gäldenären övertagit ansvaret för pensionen under de betingel­
ser som anges i 23 och 26 §§ lag en (1967:531) om tryggande av pensionsut­

fästelse m. m.

Om gäldenären är näringsidkare, skall arbetstagare, som själv eller jäm­

te närstående ägde väsentlig andel i företag et och som hade väsentligt in­
flytande över dess verksamhet, eller hans efterlevande ej ha förmånsrätt

enligt denna paragraf för lön e ller pension. Vad som sagts nu gäller även

om gäldenären är juridisk person utan att vara näringsidkare.

Denna lag träd er i kraft den 1 januari 1978.

�ldre bestämmelser gäller i fråga om f örmånsrätt för fordran i konk urs

på grund av an sökan som har gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN R OMANUS

Bo Broomé

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.