SFS 1987:694

870694.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:694

om ändring 1 förmånsrättslagen (1970:979);

Utkom från trycket

den 30 juli 1987

utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om förmånsrättslagen

{\m-.919f

dels att i 10 § orden "konkurslagen (1921:225)" skall bytas ut mot

"konkurslagen (1987: 672)",

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 10 a §, av följande

lydelse.

10 a § Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på ersättning för

uppdrag at t fullgöra sådan revision som är föreskriven i lag e ller annan

författning och för uppdrag som avser upprättande av räkenskapsmaterial

till fullgörande av bokföringsskyldighet som är föreskriven i sådan ord­

ning, i den mån e rsättningen avser arbete som har utförts de senaste sex
månaderna innan konkursansökningen kom in till tings rätten.

' Prop. 1986/87:90, LU 32, rskr. 320.

^ Lagen omtryckt 1975:1248.

1611

/⬢

¬

background image

SFS 1987:694

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Fö rmånsrätt enligt den

10 a § följer endast för arbete som har utförts efter ikraftträdandet^. .

Pa regeringens vägnar

STENWICKBOM

Eugéne Palmér

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.