SFS 2018:474 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 2018:474 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
SFS2018-474.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § förmånsrättslagen (1970:979)2
ska ha följande lydelse.

4 §3 Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,
2. internationell säkerhetsrätt i luftfartyg, flygmotorer och rullande järn-

vägsmateriel som registrerats enligt lagen (2015:860) om internationella
säkerhetsrätter i lösa saker,

3. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran

(retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2011:1200)
om elcertifikat,

4. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luft-

fartyg och reservdelar till luftfartyg,

5. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om regist-

rering av båtbyggnadsförskott.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för förmånsrätt som följer med en

panträtt eller annan rättighet som har uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:117, bet. 2017/18:CU30, rskr. 2017/18:259.

2 Lagen omtryckt 1975:1248.

3 Senaste lydelse 2016:68.

SFS

2018:474

Publicerad
den

11 maj 2018

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.