SFS 2018:1956 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 2018:1956 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
SFS2018-1956.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 18 § förmånsrättslagen (1970:979)3
ska ha följande lydelse.

18 §4 Fordringar som inte är förenade med förmånsrätt har inbördes lika
rätt. Fordringar som är hänförliga till skuldinstrument som avses i 21 kap.
15 § 3 b lagen (2015:1016) om resolution medför dock rätt till betalning
efter fordringar enligt första meningen. En borgenär kan vidare enligt ford-
ringsavtalet ha rätt till betalning först efter övriga borgenärer.

Har en fordran särskild förmånsrätt i viss egendom men räcker egen-

domen inte för att betala fordringen, behandlas återstoden av denna som en
fordran utan sådan förmånsrätt.

1. Denna lag träder i kraft den 29 december 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för fordringar som är hänförliga till

skuldinstrument som har emitterats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:292, bet. 2018/19:FiU16, rskr. 2018/19:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2399 av den 12 december 2017 om

ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en

insolvenshierarki.

3 Lagen omtryckt 1975:1248.

4 Senaste lydelse 2008:988.

SFS

2018:1956

Publicerad
den

4 december 2018

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.