SFS 1993:1310 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 1993:1310 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
SFS 1993_1310 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970_979)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3354

SFS 1993:1310

Utkom från trycket
den 13 december 1993

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 2 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 a § förmånsrättslagen

(1970:979)2 skall ha följande lydelse.

4 a §3 Förmånsrätt följer med försäkringstagares fordran hos försäk-
ringsföretag i den egendom och i den omfattning som anges i 7 kap. 11 §
försäkringsrörelselagen (1982:713), 15 § tredje stycket lagen (1950:272)
om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i
Sverige och 5 kap. 9 § tredje stycket lagen (1993:1302) om EES-försäk-

ringsgivares verksamhet i Sverige.

1

Prop. 1992/93:257, bet. 1993/94: NU5, rskr. 1993/94:39.

2

Lagen omtryckt 1975: 1248.

3

Senaste lydelse 1989:1083.

background image

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

SFS 1993:1310

3355

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.