SFS 1994:639 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 1994:639 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
SFS 1994_639 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970_979)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

SFS 1994:639

Utkom från trycket
den 17 juni 1994

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § förmånsrättslagen

(1970:979)2 skall ha följande lydelse.

12 §3 Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på

lön eller annan ersättning på grund av anställningen. Förmånsrätten om-
fattar fordringar som har förfallit till betalning under de sista sex månader-
na av arbetstagarens anställningstid hos konkursgäldenären och inte tidi-
gare än tre månader innan konkursansökningen kom in till tingsrätten.

Fordran på uppsägningslön omfattas av förmånsrätt längst för uppsäg-

ningstid som beräknats enligt 11 § lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Uppsägningslön för tid under vilken arbetstagaren inte utför arbete för
konkursgäldenären eller annan och inte heller driver egen rörelse, omfattas
av förmånsrätt endast om arbetstagaren kan visa att han har anmält sig hos
offentlig arbetsförmedling som arbetssökande. För uppsägningstid omfat-
tar förmånsrätten endast lön eller ersättning som överstiger inkomst vilken
arbetstagaren under den tid lönen eller ersättningen avser har haft av egen
rörelse eller har förvärvat eller borde ha kunnat förvärva i en annan
anställning. Vid bestämmande av i vilken utsträckning fordran på lön eller
ersättning under uppsägningstid omfattas av förmånsrätt, skall med samti-

dig inkomst i annan anställning jämställas utbildningsbidrag som utgår av
statsmedel vid arbetsmarknadsutbildning, i den mån bidraget avser sam-
ma tid som lönen eller ersättningen och arbetstagaren har blivit berättigad
till bidraget efter uppsägningen.

Om en lönefordran som har förfallit tidigare än tre månader före kon-

kursansökningen har varit föremål för tvist, omfattas den av förmånsrätt
om talan har väckts eller förhandling som föreskrivs i kollektivavtal eller
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet har begärts inom fyra
månader från förfallodagen och konkursansökningen har följt inom tre
månader från det att tvisten slutligt har avgjorts.

Semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursansök-

ningen omfattas av förmånsrätt för vad som står inne för det löpande och
det närmast föregående intjänandeåret.

Förmånsrätt följer med fordran på pension vilken tillkommer arbetsta-

gare eller dennes efterlevande för högst sex månader före konkursansök-
ningen och därpå följande sex månader. Förmånsrätten gäller även i fråga
om pension, som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären
övertagit ansvaret för pensionen under de betingelser som anges i 23 och
26 §§ lagen (1967: 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Om konkursgäldenären är näringsidkare, skall arbetstagare, som själv

eller tillsammans med närstående senare än sex månader före konkursan-

1

Prop. 1993/94:208, bet. 1993/94: LU34, rskr. 1993/94:394.

2

Lagen omtryckt 1975: 1248.

3

Senaste lydelse 1977:482.

1237

background image

SFS 1994:639

sökningen har ägt minst en femtedel av företaget, eller hans efterlevande,

inte ha förmånsrätt enligt denna paragraf för lön eller pension. Detsamma

gäller även när andelen har ägts av en närstående till arbetstagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. �ldre föreskrifter gäller fortfa-

rande för fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1238

background image

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

SFS 1994:639

Utkom från trycket
den 17 juni 1994

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § förmånsrättslagen

(1970:979)2 skall ha följande lydelse.

12 §3 Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på

lön eller annan ersättning på grund av anställningen. Förmånsrätten om-
fattar fordringar som har förfallit till betalning under de sista sex månader-
na av arbetstagarens anställningstid hos konkursgäldenären och inte tidi-
gare än tre månader innan konkursansökningen kom in till tingsrätten.

Fordran på uppsägningslön omfattas av förmånsrätt längst för uppsäg-

ningstid som beräknats enligt 11 § lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Uppsägningslön för tid under vilken arbetstagaren inte utför arbete för
konkursgäldenären eller annan och inte heller driver egen rörelse, omfattas
av förmånsrätt endast om arbetstagaren kan visa att han har anmält sig hos
offentlig arbetsförmedling som arbetssökande. För uppsägningstid omfat-
tar förmånsrätten endast lön eller ersättning som överstiger inkomst vilken
arbetstagaren under den tid lönen eller ersättningen avser har haft av egen
rörelse eller har förvärvat eller borde ha kunnat förvärva i en annan
anställning. Vid bestämmande av i vilken utsträckning fordran på lön eller
ersättning under uppsägningstid omfattas av förmånsrätt, skall med samti-

dig inkomst i annan anställning jämställas utbildningsbidrag som utgår av
statsmedel vid arbetsmarknadsutbildning, i den mån bidraget avser sam-
ma tid som lönen eller ersättningen och arbetstagaren har blivit berättigad
till bidraget efter uppsägningen.

Om en lönefordran som har förfallit tidigare än tre månader före kon-

kursansökningen har varit föremål för tvist, omfattas den av förmånsrätt
om talan har väckts eller förhandling som föreskrivs i kollektivavtal eller
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet har begärts inom fyra
månader från förfallodagen och konkursansökningen har följt inom tre
månader från det att tvisten slutligt har avgjorts.

Semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursansök-

ningen omfattas av förmånsrätt för vad som står inne för det löpande och
det närmast föregående intjänandeåret.

Förmånsrätt följer med fordran på pension vilken tillkommer arbetsta-

gare eller dennes efterlevande för högst sex månader före konkursansök-
ningen och därpå följande sex månader. Förmånsrätten gäller även i fråga
om pension, som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären
övertagit ansvaret för pensionen under de betingelser som anges i 23 och
26 §§ lagen (1967: 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Om konkursgäldenären är näringsidkare, skall arbetstagare, som själv

eller tillsammans med närstående senare än sex månader före konkursan-

1

Prop. 1993/94:208, bet. 1993/94: LU34, rskr. 1993/94:394.

2

Lagen omtryckt 1975: 1248.

3

Senaste lydelse 1977:482.

1237

background image

SFS 1994:639

sökningen har ägt minst en femtedel av företaget, eller hans efterlevande,

inte ha förmånsrätt enligt denna paragraf för lön eller pension. Detsamma

gäller även när andelen har ägts av en närstående till arbetstagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. �ldre föreskrifter gäller fortfa-

rande för fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1238

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.