SFS 1998:298 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 1998:298 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
SFS 1998_298 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970_979)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 20 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 a § förmånsrättslagen (1970:979)2

skall ha följande lydelse.

4 a §3 Förmånsrätt följer med försäkringstagares fordran hos försäkrings-
givare i den egendom och i den omfattning som anges i 7 kap. 11 a § försäk-
ringsrörelselagen (1982:713) och 5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

SFS 1998:298

Utkom från trycket
den 3 juni 1998

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:141, bet 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215.

2

Lagen omtryckt 1975:1248.

3

Senaste lydelse 1995:783.

647

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.