SFS 1999:605 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 1999:605 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
990605.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 10 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4

a

§ förmånsrättslagen

(1970:979)

2

skall ha följande lydelse.

4 a §

3

Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra ersätt-

ningsberättigades fordran på grund av försäkringsavtal hos försäkringsgivare
i den egendom och i den omfattning som anges i 7 kap. 11 a § försäkrings-
rörelselagen (1982:713) och 5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska för-
säkringsgivares verksamhet i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:87, bet. 1998/99:FiU28, rskr. 1998/99:227.

2

Lagen omtryckt 1975:1248.

3

Senaste lydelse 1998:298.

SFS 1999:605

Utkom från trycket
den 18 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.