SFS 2022:740 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 2022:740 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
SFS2022-740.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 § förmånsrättslagen (1970:979)2
ska ha följande lydelse.

10 §3 Allmän förmånsrätt följer med

1. den kostnad som borgenär haft för försättande av gäldenären i konkurs

och för beslut att ett dödsbos egendom ska avträdas till förvaltning av
boutredningsman samt begravnings- och bouppteckningskostnader när
gäldenären avlidit före konkursbeslutet,

2. arvode och kostnadsersättning till rekonstruktör enligt lagen

(1996:764) om företagsrekonstruktion, tillsynsman enligt nämnda lag eller
konkurslagen (1987:672) eller förordnad boutredningsman, om fordringen
avser tid inom sex månader innan konkursansökan gjordes eller därefter,

3. kostnad för särskilda åtgärder som under den tid som anges under 2

vidtagits med rekonstruktörens eller tillsynsmannens godkännande eller av
boutredningsmannen och uppenbart varit till borgenärernas bästa,

4. andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med

rekonstruktörens samtycke träffat under en företagsrekonstruktion enligt
lagen om företagsrekonstruktion,

5. ersättning till resolutionsmyndigheten (Riksgäldskontoret) enligt lagen

(2015:1016) om resolution, om fordringen avser tid inom sex månader innan
konkursansökan gjordes eller därefter, och

6. andra fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med

resolutionsmyndighetens eller en särskild förvaltares samtycke träffat under
en resolution enligt

� lagen om resolution, eller
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/23 av den

16 december 2020 om en ram för återhämtning och resolution av centrala
motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr
648/2012, (EU) nr 600/2014, (EU) nr 806/2014 och (EU) 2015/2365 samt
direktiven 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU)
2017/1132.

Förmånsrätt enligt första stycket 1�3 och 5 gäller endast i den utsträck-

ning beloppet med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

Denna lag träder i kraft den 12 augusti 2022.

1 Prop. 2021/22:169, bet. 2021/22:FiU32, rskr. 2021/22:321.
2 Lagen omtryckt 1975:1248.
3 Senaste lydelse 2015:1018.

SFS

2022:740

Publicerad
den

9 juni 2022

background image

2

SFS

2022:740

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.