SFS 2005:1048 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 2005:1048 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
051048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 a § förmånsrättslagen (1970:979)

skall ha följande lydelse.

4 a §

2 Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra ersättnings-

berättigades fordran hos försäkringsgivare i den egendom och i den omfatt-
ning som anges i 7 kap. 11 a § försäkringsrörelselagen (1982:713) och
5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänste-
pensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93.

2 Senaste lydelse 1999:605.

SFS 2005:1048

Utkom från trycket
den 16 december 2005

2* SFS 2005:1046�1087

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.