SFS 2003:1224 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 2003:1224 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
031224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om förmånsrättslagen

(1970:979)

dels att 9 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a § Förmånsrätt följer med fordran mot ett emittentinstitut som inne-
havare av skuldförbindelser utgivna enligt lagen (2003:000) om utgivning
av säkerställda obligationer har till följd av innehavet eller som motparter i
derivatavtal träffade enligt den lagen har till följd av avtalet.

Förmånsrätten gäller i den egendom och i den omfattning som anges i

4 kap. 1 § samma lag.

9 §

2 Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd och

efter den i 3 a�7 §§ angivna numreringen.

Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framför förmånsrätt enligt

4 § 2 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 3 kap. 39 § sjölagen
(1994:1009).

Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmånsrätt på

grund av företagsinteckning, vilken har sökts samma dag som beslutet om
utmätning meddelades eller senare, och framför förmånsrätt på grund av an-
nan inteckning, vilken har sökts samma inskrivningsdag som ett ärende an-
gående anteckning om utmätningen hartagits upp eller senare.

Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egendom,

om inte annat följer av 4 kap. 30 § andra stycket eller 7 kap. 13 § utsök-
ningsbalken. Utmätning för flera fordringar på en gång ger lika rätt om inte
något annat följer av 7 kap. 14 eller 16 §§ utsökningsbalken. Om det inbör-
des företrädet i övrigt mellan fordringar med samma slag av förmånsrätt
finns för vissa fall särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

1 Prop. 2002/03:107, bet. 2003/04:FiU8, rskr. 2003/04:39.

2 Senaste lydelse 1996:1054.

SFS 2003:1224

Utkom från trycket
den 14 januari 2004

background image

2

SFS 2003:1224

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.