SFS 1994:1398 Lag om ändring i inkassolagen (1974:182)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Inkassolag (1974:182) / SFS 1994:1398 Lag om ändring i inkassolagen (1974:182)
SFS 1994_1398 Lag om ändring i inkassolagen (1974_182)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2907

SFS 1994:1398
Utkom från trycket
den 9 december 1994

Lag
om ändring i inkassolagen (1974:182);

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 § inkassolagen (1974:182)2

skall ha följande lydelse.

19 § Datainspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol. Justitiekanslern får föra talan för att ta till
vara allmänna intressen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut

om föreläggande eller utdömande av vite.

1

Prop. 1994/95:51, bet. 1994/95:KU20, rskr. 1994/95:36.

2

Lagen omtryckt 1981:738.

background image

2908

SFS 1994:1398

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Per-Anders Broqvist
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.