SFS 2008:1077 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2008:1077 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
081077.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 kap. 22 § konkurslagen

(1987:672) ska ha följande lydelse.

11 kap.

22 §

2

Om utdelning eller efterutdelning har utfallit på ett företagsinteck-

ningsbrevs belopp, ska förvaltaren anmäla detta till inskrivningsmyndighe-
ten. Anmälan ska göras sedan beslutet att fastställa utdelningen eller efterut-
delningen har vunnit laga kraft eller, i fall som avses i 21 §, när utbetal-
ningen har ägt rum. Tillsammans med anmälningen ska förvaltaren sända in
utdelningsförslaget eller någon annan handling som visar fördelningen.

När inteckningsborgenären lyfter betalning, ska detta antecknas på före-

tagsinteckningsbrevet. Om företagsinteckningsbrevet är elektroniskt, ska
förvaltaren i stället anmäla betalningen till Bolagsverket för registrering i in-
teckningsbrevsregistret.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2008/09:17, bet. 2008/09:CU7, rskr. 2008/09:36.

2

Senaste lydelse 2003:538.

SFS 2008:1077

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.