SFS 2014:513 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2014:513 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
140513.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8

kap. 10 § konkurslagen

(1987:672) ska ha följande lydelse.

8 kap.

10 §

2

En borgenär som innehar lös egendom med handpanträtt får själv om-

besörja att egendomen säljs på auktion. En sådan försäljning får dock inte
utan förvaltarens samtycke äga rum tidigare än fyra veckor efter edgångssam-
manträdet. Borgenären ska minst en vecka innan han vidtar åtgärd för egen-
domens försäljning ge förvaltaren tillfälle att lösa in egendomen. Om det är
fråga om ett fartyg eller gods i fartyg eller i luftfartyg eller intecknade reserv-
delar till luftfartyg, ska egendomen säljas exekutivt.

Finansiella instrument, valuta och sådant guld som har ställts som säkerhet

till en central motpart och som uppfyller kraven i kommissionens delegerade
förordning (EU) nr 153/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende
på tekniska tillsynsstandarder för krav på centrala motparter

3 får omedelbart

säljas eller realiseras genom avräkning av en borgenär som har egendomen
som säkerhet, om det sker på ett affärsmässigt rimligt sätt. Detsamma gäller
fordringar som uppkommit på grund av att ett kreditinstitut, eller ett motsva-
rande utländskt institut, har beviljat ett penninglån. Består säkerheten av ono-
terade aktier i konkursgäldenärens dotterbolag, ska borgenären dock först
fråga förvaltaren om konkursboet vill lösa in aktierna.

Borgenären ska minst tre veckor i förväg underrätta förvaltaren om tid och

plats för en auktion som inte hålls i exekutiv ordning.

Har egendomen sålts på annat sätt än exekutivt, ska borgenären för förval-

taren redovisa vad som har flutit in.

Vill inte borgenären själv sälja egendomen, får förvaltaren ombesörja för-

säljningen. En inteckning i luftfartyg eller i reservdelar till luftfartyg som har
lämnats som pant av den intecknade egendomens ägare får dock inte säljas av
förvaltaren. Han får bara låta sälja den rätt till andel i inteckningen som enligt
vad som är särskilt föreskrivet kan tillkomma gäldenären.

1 Prop. 2013/14:111, bet. 2013/14:FiU29, rskr. 2013/14:274.

2 Senaste lydelse 2011:731.

3 EUT L 52, 23.2.2013, s. 41 (Celex 32013R0153).

SFS 2014:513

Utkom från trycket
den 17 juni 2014

background image

2

SFS 2014:513

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. Vid konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmel-

ser.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mikael Forsgren
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.