SFS 2014:610 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2014:610 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
140610.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17

kap. 7 § konkurslagen

(1987:672) ska ha följande lydelse.

17 kap.

7 §

Allmän åklagare och Polismyndigheten ska ha tillgång till alla hand-

lingar som rör boet och som kan lämna upplysning om huruvida gäldenären
har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande mot sina borgenärer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:610

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.