SFS 1971:498

710498.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 5 juli 1971

SFS 1971:498 Lag

om ändring i konkurslagen (1921: 225);

given Stockholms slott den 14 maj 1971.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^ funnit gott att i fråga om konkurslagen (1921:225)2 förordna,

dels att 4 och 68 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 24, 29, 31, 33, 70, 71, 73, 76, 78, 138, 143, 195 och 216 §§

skall ha nedan angivna lydelse.

24 §3 Har utmätning skett innan beslut om egendomsavträde medde­

lats, skall verkställigheten fortgå utan hinder av konkursen, om ej annat

följer av andra eller tredje stycket. Om utmätningssökanden ej hade

panträtt och den förmånsrätt som han vunnit genom utmätningen skall

gå åter, skall belopp, som enligt utsökningslagen (1877: 31 s. 1) skolat

utgivas till utmätningssökahden eller annan borgenär som ej hade pant­

rätt, i stället redovisas till förvaltaren.

Verkställigheten skall på begäran av förvaltaren uppskjutas, om det

behövs för att borgenärers rätt skall kunna tillvaratagas eller eljest syn­

nerliga skäl föreligga. Begäran om uppskov får göras även av borgenär,

vars rätt kan bero därav. Om auktion är utsatt, skall konkursboet be­
tala kostnad som blir onyttig genom uppskovet.

Om utmätningssökanden ej hade panträtt och den förmånsrätt som

han vunnit genom utmätningen skall gå åter, skall även utmätningen

gå åter, om förvaltaren begär det innan egendomen blivit såld.

29

Har gäldenären inom sextio dagar innan konkursansökningen

gjordes eller under tiden därefter tUl dess beslutet om egendomsavträde

meddelades betalt gäld, som icke var förfallen, då betalningen erlades,

eller betalt gäld annorledes än med penningar eller andra med hänsyn
till hans och borgenärens yrke vanliga betalningsmedel eller lämnat
pant för gäld, vid vars tillkomst sådan säkerhet ej betingats, gånge den

betalning eller pantsättning på talan av konkursboet åter.

Om borgenär under ovan angiven tid sökt inteckning av skuldebrev

för fordran, vid vars tillkomst sådan säkerhet ej betingats, är borgenären
pliktig att på talan av konkursboet antingen återställa inteckningshand­

lingen till boet eller också tillhandahålla inteckningshandling angående

luftfartyg för utbyte enligt vad som är föreskrivet därom samt hand­
ling, på grund varav inteckning i fartyg eller företagsinteckning sökts,
för inteckningens dödande.

Vad sålunda föreskrivits äge icke tillämpning, där borgenären visar,

att han, då han mottog betalningen eller panten eller sökte inteckning­
en, saknade skälig anledning att antaga, att gäldenären yille gynna ho­

nom framför övriga borgenärer; dock vare sådan bevisning utan ver­

kan, om borgenären, då han mottog betalningen eller panten eller sökte

1338

1 Prop. 1971: 20, LU 1 1, rskr 126.

2 S enaste lydelse av 4 § 1967:144.

=⬢ Senaste lydelse 1955: 236 Ofr 1955: 629).

"⬢ S enaste lydelse 1967:533.

¬

background image

inteckningöli, hade skälig anledning till antagande, att gäldenären var

på obestånd, eller kännedom om konkursansökningen.

Vad i första stycket stadgas äger motsvarande tillämpning i fråga om

överlämnande av medel till pensionsstiftelse.

31 § Har inom trettio dagar innan konkursansökningen gjordes eller

under tiden därefter till dess beslutet om egendomsavträde meddelades
egendom tagits i mät för borgenärs fordran, skall den förmånsrätt eller
betalning som vunnits genom utmätningen på talan av konkursboet gå
åter. Har borgenär ej fått betalning när den rätt som vunnits genom
utmätningen skall gå åter, behöver särskild talan dock ej väckas.

SFS 1971:498

33 §5 Har vid bodelning mellan gäldenären och hans make eller den­

nes arvingar gäldenären i märklig mån eftergivit sin rätt och är bodel­
ningshandlingen ej ingiven till rätten tidigare än ett år innan konkursan­
sökningen gjordes, gånge den bodelning på talan av konkursboet åter.

Samma lag vare, om vid bodelningen egendom till skada för borgenä­

rerna frångått gäldenären mot det att fordran å honom utlagts å hans

lott; dock att i sådant fall vad i 29 § tredje stycket stadgas skall äga

motsvarande tillämpning. Från gäldenärens make må återvinning enligt
28�^32 §§ äga rum, ändå att åtgärd, som för varje fall avses, blivit

företagen tidigare än i nämnda paragrafer sägs, dock ej, om den vid­

tagits mer än ett år innan konkursansökningen gjordes.

Där dödsbos egendom blivit avträdd till konkurs på ansökning, som

gjorts inom en månad från det bouppteckning förrättades eller tiden

därför tilländagick eller, om efter ansökning inom sålunda stadgad tid
egendomen blivit avträdd till förvaltning av boutredningsman, inom en

månad från det boutredningsman förordnades, skall, ändå att rätt till
återvinning ej föreligger enligt vad förut i detta kapitel är sagt, avtal,

som för dödsboet slutits till skada för borgenärerna, på talan av kon­

kursboet återgå, om den, med vilken avtalet ingicks, hade skälig anled­

ning till antagande, att dödsboet var på obestånd. Har, efter dödsfallet,
borgenär till skada för övriga borgenärer erhållit betalning eller fått
utfäst pant till sig överlämnad, skall i konkursen vad nyss är sagt om
återgång av avtal äga tillämpning. �r inteckning av skuldebrev sökt i
dödsboets egendom på grund av medgivande, som lämnats efter döds­

fallet eller som av den döde givits för fordran, vid vars tillkomst sådan
säkerhet ej betingats, skall, där konkurs inträffar, såsom nyss sagts,

städse gälla vad i 29 § är stadgat om inteckning.

70 § Finnes i boet fast egendom, äge förvaltaren hos vederbörande

myndighet begära försäljning därav i den ordning som gäller för ut­
mätt sådan egendom. Egendomen må jämväl säljas i annan ordning, så

framt förvaltaren finner det för boet fördelaktigare och rättens ombuds­

man till försäljningen lämnar bifall; vägrar han bifall, begäre förvaltaren
borgenärernas samtycke. När det lämpligen kan ske, skall förvaltaren

inhämta gäldenärens mening beträffande försäljningen.

Har auktion å fast egendom, som hör till boet, hållits i den ordning

som gäller för utmätt sådan egendom utan att försäljning kommit till

® Senaste lydelse 1933: 324.

1339

¬

background image

SFS 1971:498

stånd, må förvaltaren underlåta att vidtaga ytterligare åtgärder för

egendomens försäljning. Har auktion i nyssnämnda ordning ej ägt rum,
men föreligger anledning till antagande, att sådan auktion ej kommer
att leda till försäljning, äge förvaltaren med samtycke av ombudsman­

nen underlåta att föranstalta om egendomens avyttrande, där de borge­
närer som i konkursen bevakat fordringar, vilka skola utgå med sär­
skild förmånsrätt eller bättre rätt ur egendomen, samtycka därtill.

Varder auktion å boets fasta egendom utsatt att hållas i den ordning

som gäller för utmätt sådan egendom, åligge det förvaltaren att före

bevakningssammanträdet avlämna behållning, som under konkursen av
egendomen uppkommit. Behållning som ej avlämnas före bevaknings­
sammanträdet skall, om egendomen säljes, avlämnas före tillträdesda­
gen och i annat fall innan slututdelning i konkursen sker.

Förvaltaren skall även senast vid bevakningssammanträde för auktion

på fast egendom anmäla arvode, annan kostnad och i konkursen beva­
kade fordringar som böra beaktas vid egendomens försäljning. I den

mån det är påkallat skall han också i ärendet föra talan för borgenärer

som ha förmånsrätt enligt 10 eller 11 § förmånsrättslagen (1970: 979).

Förvaltaren skall genom brev underrätta borgenär om anmälan som han
gör eller yrkande som han framställer på dennes vägnar.

71 §ö Vill förvaltaren efter första borgenärssammanträdet låta för­

säljning av lös egendom, som icke sker genom fortsättande av gälde-

närens rörelse, äga rum annorledes än å auktion, begäre samtycke där­
till av rättens ombudsman eller, om han vägrar, av borgenärerna. Innan

ombudsmannen meddelar sitt beslut, skall han höra gäldenären, där
det lämpligen kan ske.

Lös egendom, vari borgenär har panträtt eller annan särskild för­

månsrätt, må ej i något fall utan hans samtycke säljas annorledes än å
auktion, så framt hans rätt är av försäljningen beroende.

Samtycke som avses i första och andra styckena fordras icke, när för­

valtaren vill genom fondkommissionär sälja på fondbörs noterat värde­
papper till gällande börspris. Samtycke enligt andra stycket fordras ej
heller för försäljning av lös egendom genom fortsättande av gäldenärens
rörelse.

Skall helt fartyg eller gods i fartyg säljas, äge förvaltaren, där farty­

get finnes å ort inom riket, begära försäljning i den ordning som gäller

för utmätt sådan egendom. �r fartyg, som skall säljas, intecknat f�r

gäld, må det ej säljas annorledes än utmätningsvis, med mindre inteck-
ningshavare, vilkens fordran ej kan till fullo gäldas, likväl samtycker till

försäljningen samt, om fartyget inköpts av annan, för inteckningens dö­
dande avlämnar inteckningshandlingen till den, som utses av honom
och köparen.

�r fråga om försäljning av luftfartyg eller av intecknade reservdelar

till sådant fartyg och finnes egendomen inom riket, skall vad i 70 §

första och andra styckena sägs äga motsvarande tillämpning. Vill för­

valtaren, ehuru auktion ej ägt rum i den ordning som för utmätt sådan

egendom är stadgad, med ombudsmannens samtycke underlåta att för­
anstalta om egendomens avyttrande, skall dock därtill lämnas tillstand

1340

® Senaste lydelse 1967: 144.

¬

background image

av de borgenärer, som i konkursen bevakat fordran, för vilken egen­
domen på grund av inteckning häftar eller med vilken är förenad luft­
panträtt i egendomen eller varmed följer rätt att såsom säkerhet kvar-
hålla egendomen eller förmånsrätt enligt 10 eller 11 § förmånsrättsla­
gen (1970: 979). Gods i luftfartyg skall säljas i samma ordning som gods

i sjögående fartyg.

Skall gäldenären tillkommande rätt till andel i inteckning som belas­

tar hans luftfartyg eller till sådant fartyg hörande reservdelar säljas,

låte förvaltaren innan försäljning sker anskaffa särskild inteckningshand­
ling å det gäldenären tillkommande beloppet, där laga hinder däremot
icke möter. Skall försäljning ske av inteckningshandling, som innehaves

av gäldenären och för vilken han är personligen ansvarig, vare förval­

taren pliktig att, där ej gäldenären medgiver, att handlingen må försäl­

jas med bibehållande av hans ansvarighet, förse handlingen med på­

skrift, varigenom gäldenären frikallas från ansvarighet.

Bestämmelserna i 70 § sista stycket äga motsvarande tillämpning, när

gäldenären tillhörig lös egendom under konkursen skall säljas i den
ordning som gäller f�r u tmätt sådan egendom. Vad där sägs om talan

för borgenärer gäller även borgenärer som ha förmånsrätt enligt 12 §

f örmånsrättslagen.

73

Har borgenär lös egendom såsom pant eller eljest under pant­

rätt i handom, äge han besörja, att egendomen varder såld å auktion
eller, då fråga är om å fondbörs noterat värdepapper, genom fond-

kommissionär till gällande börspris; dock må sådan försäljning ej utan
förvaltarens samtycke äga rum tidigare än fyra veckor efter första
borgenärssammanträdet. Försäljning genom borgenärens försorg må ej
heller ske, där förvaltaren vill lösa egendomen för konkursboets räk­

ning; åliggande det borgenären att minst en vecka innan han vidtager

åtgärd för egendomens försäljning hembjuda den åt förvaltaren till in­

lösen. Utgöres egendomen av fartyg eller av gods i fartyg eller i luftfar­

tyg eller av intecknade reservdelar till luftfartyg, skall försäljningen ske
i den ordning, som om dylik egendom, den där blivit utmätt, särskilt är

stadgad. Skall egendomen säljas annorledes än utmätningsvis och är ej
fråga om sådan försäljning av värdepapper, som enligt vad nyss sagts

må ske utan auktion, må försäljningen ej äga rum å annan ort än den,
där egendomen finnes, med mindre förvaltaren samtycker därtill; och

låte borgenären förvaltaren minst tre veckor förut veta, när och var

försäljningen skall ske. Har försäljning skett i annan än den för utmätt

egendom stadgade ordning, vare borgenären pliktig att för förvaltaren
redovisa för vad som influtit.

Vill ej borgenären föranstalta om försäljningen, äge förvaltaren där­

om besörja. Dock må inteckning i luftfartyg eller reservdelar till sådant

fartyg, vilken blivit av ägaren till den intecknade egendomen lämnad

såsom pant, icke av förvaltaren säljas, utan äge han allenast låta sälja
den rätt till andel i inteckningen, som efter ty särskilt är stadgat må till­
komma gäldenären.

76 §8 Finner förvaltaren det i 74 § föreskrivna kungörelsesätt icke
vara ägnat att bereda kungörelsen nödig offentlighet, ankomme på ho-

' Senaste lydelse 1955: 236 (jfr 1955: 629)

8 Se naste lydelse 1955: 236 (jfr 1955; 629).

SFS 1971:498

1341

¬

background image

SFS 1971:498

nom att vidtaga de ytterligare åtgärder, som må anses erforderliga.

Skulle han i något faU a nse tillfyllest, att auktionen kungöres i mindre

utsträckning än i nämnda paragraf stadgas, begäre samtycke därtill av

rättens ombudsman. Inskränkning i fråga om kungörande av auktion å
fast egendom eller luftfartyg eller intecknade reservdelar thl sådant
fartyg må dock icke äga rum utan gäldenärens samtycke; ej heller må
sådan inskränkning ske beträffande kungörande av auktion å annan lös

egendom, vari borgenär har panträtt eller annan särskild förmåns­

rätt, som avses i förmånsrättslagen (1970: 979), med mindre den borge­
när samtycker därtill.

78 § Har förlikningsanbud gjorts angående osäker eller tvistig tillgång

och finner förvaltaren fördelaktigt för konkursboet att anbudet antages,
skall han inhämta samtycke därtill av borgenärerna, när tillgången ut-
göres av fast egendom, och eljest av rättens ombudsman. Godkänner
denne ej anbudet, äger förvaltaren hänskjuta frågan till borgenärerna.

När det lämpligen kan ske, skall förvaltaren inhämta gäldenärens mening

innan förlikning ingås. Motsätter sig gäldenären förlikningen och ställer
han säkerhet för vad som bjudes genom den, har han rätt att själv ut­

föra tvisten.

1342

138 § För fordringar, som ej utgå med förmånsrätt, skall, om ränta är

utfäst eller eljest lagligen äger rum, ränteberäkning emellan borgenärer­

na inbördes upphöra från den dag, då beslutet om egendomsavträde

meddelades; dock skall ränta beräknas till den dag, från vilken tiden

för klander mot utdelningsförslag, vari sådan fordran upptagits, är att

räkna, där boet förslår tiU gä ldande av mer än kapitalbeloppet av alla
bevakade fordringar utom sådana som avses i 19 § förmånsrättslagen
(1970: 979), och skall i sådant fall å fordran, för vilken ränta ej är ut­

fäst eller eljest lagligen äger rum, ränta beräknas efter fem för hundra

om året från den dag, då nämnda beslut meddelades, till den dag, från
vilken klandertid såsom nyss är sagt skall räknas.

�& fordran, som utgår med förmånsrätt, skall, om ränta är utfäst eller

eljest lagligen äger rum, beräknas ränta till den dag, från vilken tiden
för klander mot utdelningsförslag, vari fordringen upptagits, är att räk­

na, där borgenären ej enligt 143 § därförinnan uppburit betalning. Lö­

per fordran, varom nu är fråga, ej med ränta, varde ändock ränta efter

fem för hundra om året därå beräknad från den dag, då beslutet om

egendomsavträde meddelades.

Utgår fordran, som icke löper med ränta före förfallodagen, icke

fullt eller med förmånsrätt och var fordringen icke förfallen den dag,

då beslutet om egendomsavträde meddelades, skall utdelning för ford­
ringen beräknas å det belopp, som efter en räntefot av fem för hundra
om året utgör sådan fordrans värde å samma dag. För fordran, som

nyss sagts och som utgår fullt eller med förmånsrätt, skall, där ford­
ringen icke var förfallen den dag, frän vilken tiden för klander mot ut­
delningsförslag, vari fordringen upptagits, är att räkna, utdelning beräk­
nas å det belopp, som efter nyss angivna grund utgör fordringens värde

sistnämnda dag; har för sådan fordran betalning jämlUct 143 § tidigare

uppburits och var fordringen icke da förfallen, skall utdelningen beräk­
nas efter fordringens värde å betalningsdagen.

¬

background image

143 § Har borgenär förmånsrätt enligt 10 eller 11 § förmånsrättslagen

(1970: 979), må honom medgivas att, innan utdelning enligt vad ovan
är stadgat äger rum, lyfta betalning för sin fordran, i den mån tillgängli­

ga medel därtill finnas.

Har borgenär förmånsrätt i viss egendom, må honom medgivas lyft­

ning, som i första stycket sägs, av medel, som inflyta för den egendom.

�vriga förmånsberättigade borgenärer äge ock lyfta betalning såsom

ovan är sagt, i den mån medel, som ej böra beräknas för lyftning enligt

bestämmelserna i första och andra styckena, lämna tillgång därtill.

�ndå att borgenär lyft betalning för sin fordran, skall han upptagas i

utdelningsförslag, då sådant upprättas enligt ovan meddelade bestäm­
melser.

195 § Med panträtt i fast egendom likställes vid tillämpning av denna

lag annan särskild förmånsrätt som gäller i egendomen och ej grundas
på utmätning.

Vad i denna lag är stadgat beträffande borgenär, som har lös egen­

dom såsom pant eller eljest under panträtt i handom, skall äga motsva­
rande tillämpning i fråga om borgenär, som innehar lös egendom med
rätt att den till säkerhet för sin fordran kvarhålla.

216 § Varder konkursansökning, som gjorts av borgenär, ej bifallen

och befinnes borgenären hava, då han ingav ansökningen, saknat skälig

anledning till antagande, att gäldenären var på obestånd eller i fall,
varom i 3 § stadgas, att omständighet, som där sägs, förelåg, vare borge­

nären pliktig att, om gäldenären det yrkar, ersätta den skada, som skäli-

gen må anses hava tillskyndats gäldenären genom ansökningen och dess
handläggning.

SFS 1971:498

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

2. Vad som föreskrives i 24, 70, 71 och 78 §§ i deras nya lydelse

tillämpas när fråga är om försäljning eller förlikning som äger rum
efter ikraftträdandet. Därvid gäller hänvisningarna till 10, 11 eller 12 §
förmånsrättslagen (1970: 979) i stället motsvarande bestämmelser i 17

kap. handelsbalken, i den mån det föranledes av övergångsbestämmel­
serna till förmånsrättslagen.

3. Vad i 195 § i dess äldre lydelse sägs om hyresvärds eller jordäga­

res rätt att kvarhålla egendom till säkerhet för fordran hos hyresgäst
eller arrendator äger fortfarande tillämpning, om sådan rätt består en­
ligt 34 § lagen (1970: 995) om införande av nya jordabalken.

4. I övrigt tillämpas äldre lag, när konkursansökningen gjorts före

ikraftträdandet. �ldre lydelse av 29 och 33 §§ tillämpas, när borgenär
sökt inteckning i fast egendom på grund av medgivande som lämnats

före ikraftträdandet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 14 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

1343

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.