SFS 1971:1045

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1971:1045
711045.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:1045

om ändring i konkurslagen (1921: 225);

utkom fr ån trycket

given Stockholms slott den 17 december 1971.

den 27 dec. 1971

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen^, funnit gott förordna, att 70 och 71 §§ konkurslagen (1921: 225)
skall ha nedan angivna lydelse.

1 Prop. 1971:178, LU 26, rskr 353.

2425

¬

background image

SFS 1971:1045

70 §2 Finnes i boet fast egendom, äge förvaltaren hos vederbörande

myndighet begära försäljning därav i den ordning som gäller för utmätt
sådan egendom. Egendomen må jämväl säljas i annan ordning, så framt
förvaltaren finner det för boet fördelaktigare och rättens ombudsman

till försäljningen lämnar bifall; vägrar han bifall, begäre förvaltaren
borgenärernas samtycke. När det lämpligen kan ske, skall förvaltaren

inhämta gäldenärens mening beträffande försäljningen.

Har auktion å fast egendom, som hör till boet, hållits i den ordning

som gäller för utmätt sådan egendom utan att försäljning kommit till
stånd, må förvaltaren underlåta att vidtaga ytterligare åtgärder för egen­

domens försäljning. Har auktion i nyssnämnda ordning ej ägt rum, men

föreligger anledning till antagande, att sådan auktion ej kommer att leda

till försäljning, äge förvaltaren med samtycke av ombudsmannen un­

derlåta att föranstalta om egendomens avyttrande, där de borgenärer

som i konkursen bevakat fordringar, vilka skola utgå med särskild för­

månsrätt ur egendomen, samtycka därtill.

Varder auktion å boets fasta egendom utsatt att hållas i den ordning

som gäller för utmätt sådan egendom, åligge det förvaltaren att före

bevakningssammanträdet avlämna behållning, som under konkursen av

egendomen uppkommit. Behållning som ej avlämnas före bevaknings­

sammanträdet skall, om egendomen säljes, avlämnas före tillträdes­
dagen och i annat fall innan slututdelning i konkursen sker.

Förvaltaren skall även senast vid bevakningssammanträde för auktion

på fast egendom anmäla arvode, annan kostnad och i konkursen beva­

kade fordringar som böra beaktas vid egendomens försäljning. Förvalta­

ren skall genom brev underrätta borgenär om anmälan som han gör på
dennes vägnar.

71 §' Vill förvaltaren efter första borgenärssammanträdet låta försälj­
ning av lös egendom, som icke sker genom fortsättande av gäldenärens
rörelse, äga rum annorledes än å auktion, begäre samtycke därtill av

rättens ombudsman eller, om han vägrar, av borgenärerna. Innan om­
budsmannen meddelar sitt beslut, skall han höra gäldenären, där det

lämpligen kan ske.

Lös egendom, vari borgenär har panträtt eller annan särskild förmåns­

rätt, må ej i något fall utan hans samtycke säljas annorledes än å

auktion, så framt hans rätt är av försäljningen beroende.

Samtycke som avses i första och andra styckena fordras icke, när

förvaltaren vill genom fondkommissionär sälja på fondbörs noterat

värdepapper till gällande börspris. Samtycke enligt andra stycket ford­
ras ej heller för försäljning av lös egendom genom fortsättande av gäl­
denärens rörelse.

Skall helt fartyg eller gods i fartyg säljas, äge förvaltaren, där far­

tyget finnes å ort inom riket, begära försäljning i den ordning som

gäller för utmätt sådan egendom. �r fartyg, som skall säljas, intecknat

för gäld, må det ej säljas annorledes än utmätningsvis, med mindre
inteckningshavare, vilkens fordran ej kan till fullo gäldas, likväl sam­

tycker till försäljningen samt, om fartyget inköpts av annan, för in-

2426

^ Senaste lyde lse 1971:498.

® Senaste lydelse 1971; 498,

¬

background image

teckningens dödande avlämnar inteckningshandlingen till den, som ut­
ses av honom och köparen.

�r fråga om försäljning av luftfartyg eller av intecknade reservdelar

till sådant fartyg och finnes egendomen inom riket, skall vad i 70 §

första och andra styckena sägs äga motsvarande tillämpning. Vill för­

valtaren, ehuru auktion ej ägt rum i den ordning som för utmätt sådan
egendom är stadgad, med ombudsmannens samtycke underlåta att för­
anstalta om egendomens avyttrande, skall dock därtill lämnas tillstånd
av de borgenärer, som i konkursen bevakat fordran, för vilken egendo­

men på grund av inteckning häftar eller med vilken är förenad luft­

panträtt i egendomen eller varmed följer rätt att såsom säkerhet kvar-

hålla egendomen eller förmånsrätt enligt 10 eller 11 § förmånsrätts­
lagen (1970: 979). Gods i luftfartyg skall säljas i samma ordning som
gods i sjögående fartyg.

Skall gäldenären tillkommande rätt till andel i inteckning som belas­

tar hans luftfartyg eller till sådant fartyg hörande reservdelar säljas, låte

förvaltaren innan försäljning sker anskaffa särskild inteckningshandling

å det gäldenären tillkommande beloppet, där laga hinder däremot icke
möter. Skall försäljning ske av inteckningshandling, som innehaves av
gäldenären och för vilken han är personligen ansvarig, vare förvalta­
ren pliktig att, där ej gäldenären medgiver, att handlingen må försäljas
med bibehållande av hans ansvarighet, förse handlingen med påskrift,

varigenom gäldenären frikallas från ansvarighet.

Bestämmelserna i 70 § sista stycket äga motsvarande tillämpning, när

gäldenären tillhörig lös egendom under konkursen skall säljas i den ord­
ning som gäller för utmätt sådan egendom, I sådant fall skall förvalta­
ren dessutom, i den mån det är påkallat, i ärendet föra talan för borge­
närer som ha förmånsrätt enligt 10, 11 eller 12 § förmånsrättslagen

samt genom brev underrätta borgenär om yrkande som han framställer

på dennes vägnar.

SFS 1971:1045

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1972.
�vergångsbestämmelserna till lagen (1971:498) om ändring i kon­

kurslagen (1921: 225) gäller i tillämpliga delar.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1971

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.