SFS 1971:1039

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1971:1039
711039.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:1039 Lag

Utkom från trycket

den 27 dec. 1971

om ändring i konknrslagen (1921: 225);

given Stockholms slott den 17 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagens funnit gott förordna, att 33 § konkurslagen (1921: 225) skall ha
nedan angivna lydelse.

33 §2 Har vid bodelning mellan gäldenären och hans make eller den­

nes arvingar gäldenären i märklig mån eftergivit sin rätt och är bodel­
ningshandlingen ej ingiven till rätten tidigare än ett år innan konkurs­

ansökningen gjordes, gånge den bodelning på talan av konkursboet åter.

Samma lag vare, om vid bodelningen egendom till skada för borgenärer­

na frångått gäldenären mot det att fordran å honom utlagts å hans lott;

dock att i sådant fall vad i 29 § tredje stycket stadgas skall äga mot­
svarande tillämpning. Från gäldenärens make må återvinning enligt 28�
32 §§ äga rum, ändå att åtgärd, som för varje fall avses, blivit företa­
gen tidigare än i nämnda paragrafer sägs, dock ej, om den vidtagits

mer än ett år innan konkursansökningen gjordes. Har fast egendom

bortgivits genom avtal som avses i 12 kap. 2 § fastighetsbildningslagen
(1970: 988), få r återvinning enligt 28 § ske från gäldenärens make, om
sammanläggningen ej fullbordats tidigare än nu sagts.

Där dödsbos egendom blivit avträdd till konkurs på ansökning, som

gjorts inom en månad från det bouppteckning förrättades eller tiden
därför tilländagick eller, om efter ansökning inom sålunda stadgad tid

egendomen blivit avträdd till förvaltning av boutredningsman, inom en
månad från det boutredningsman förordnades, skall, ändå att rätt till
återvinning ej föreligger enligt vad förut i detta kapitel är sagt, avtal,
som för dödsboet slutits till skada för borgenärerna, på talan av kon­

kursboet återgå, om den, med vilken avtalet ingicks, hade skälig anled­

ning till antagande, att dödsboet var på obestånd. Har, efter dödsfallet,
borgenär tUl skada för övriga borgenärer erhållit betalning eller fått
utfäst pant till sig överlämnad, skall i konkursen vad nyss är sagt om
återgång av avtal äga tillämpning. �r inteckning av skuldebrev sökt i
dödsboets egendom på grund av medgivande, som lämnats efter döds­
fallet eller som av den döde givits f� r fordran, vid vars tillkomst sådan

säkerhet ej betingats, skall, där konkurs inträffar, såsom nyss sagts,

städse gälla vad i 29 § är stadgat om inteckning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms sl ott den 17 december 1971.

2412

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

1 Prop. 1971: 180, CU 29, rskr 320.

^ S enaste lydelse 1971:498.

CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.