SFS 2015:1023 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2015:1023 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
151023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 18 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 2 § konkurslagen (1987:672)

ska ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

2

Med fristdag avses dagen då ansökningen om gäldenärens försättande i

konkurs kom in till tingsrätten.

Har beslut meddelats om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764)

om företagsrekonstruktion, avses med fristdag i stället dagen för ansökan om
företagsrekonstruktion, om konkursansökningen har gjorts under företags-
rekonstruktionen eller inom tre veckor från det att rätten beslutat att företags-
rekonstruktionen ska upphöra.

Har ansökan om skuldsanering gjorts, avses med fristdag i stället dagen för

denna ansökan, om konkursansökningen har gjorts inom tre veckor från det
att frågan om skuldsanering avgjordes.

Har ett dödsbo avträtts till förvaltning av boutredningsman, avses med

fristdag dagen för ansökningen om detta, om boutredningsman har förordnats
senare än tre månader före den dag som annars skulle anses som fristdag.

Har beslut om resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution medde-

lats, avses med fristdag i stället dagen för beslutet om resolution, om konkurs-
ansökningen har gjorts inom tre veckor från det att resolutionsmyndigheten
(Riksgäldskontoret) beslutat att resolutionen ska upphöra.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.

2 Senaste lydelse 2006:551.

SFS 2015:1023

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.