SFS 1975:646

750646.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:646

om ändring i konkurslagen (1921:225);

utkom Mn trycket

utfärdad den 5 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 39 a, 58, 138 och 141 §§ kon­

kurslagen (1921:225) skall ha nedan angivna lydelse.

39 a

Den som är skyldig att återbära egendom skall även utge den

avkastning som belöper på tiden efter det att återvinning påkallades.

Utgöres egendomen av penningbelopp eller skall ersättning utges för

' Prop, 1975:102, LU 30, rskr 234.

2 S enaste lydelse 1975:244.

I335

, t.jiv

-p

'

x

-C"

¬

background image

SFS 1975:646

egendomens värde, utgår ränta enligt 5 § räntelagen (1975: 635) till och med
den dag då skyldighet att återbära beloppet eller utge ersättningen

inträder och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

Skall någon återbära egendom vid återvinning enligt 30 §, kan han

förklaras skyldig att utge även avkastning som belöper på tiden från

det att han mottog egendomen till dess att återvinning påkallades.

Ränta för sådan tid b eräknas enligt 5 § räntelagen.

Den som nedlagt nödvändig eller nyttig kostnad på egendom som

återbäres har rätt till ersättning därför, om ej särskilda skäl föreligga
däremot.

�&tervinnes säkerhet som grundas på inteckning, skall intecknings­

handlingen återställas eller, om den behövs som bevis för fordringen,
tillhandahållas för utbyte eller dödning av inteckningen. Kan det ej

ske, skall ersättning utgå.

58

Penningar, som inflyta under förvaltningen av konkursbo,

skola, i den mån de icke äro erforderliga till bestridande av löpande

utgifter, av förvaltaren inom en vecka från det de influtit å

konkursboets räkning mot ränta insättas i bank, som av rättens

ombudsman godkännes. Till bestridande av löpande utgifter må ej mer

innehållas än av ombudsmannen medgives.

Försummar förvaltaren att inom ovan föreskrivna tid insätta

influtna medel, vare han skyldig att å belopp, som obehörigen inne­

hållits, erlägga ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den dag insätt­

ning bort ske.

Så länge konkursen pågår, avlämne förvaltaren inom en vecka från

utgången av mars, juni, september och december månader varje år till

ombudsmannen räkning över boets inkomster och utgifter i pe nningar
under det gångna kvartalet. Har under någon del av kvartalet
penningar innestått i bank, skall vid räkningen fogas av banken till
riktigheten bestyrkt uppgift å de insättningar och uttagningar, som må
hava under kvartalet förekommit. Räkningarna skola av ombuds­
mannen granskas ävensom hållas tillgängliga för borgenärerna och

gäldenären.

�ven efter konkursens avslutande skall förvaltaren hava boe ts medel

insatta i ba nk, till dess lyftning påkallas av därtill berättigad borgenär.

Förvaltaren- skall underrätta konkursdomaren, i vilken bank medlen

innestå, och inom en vecka från utgången av varje kalenderår till
rättens ombudsman för granskning avgiva redovisning som i tredje

stycket sägs. När medel ej vidare finnas att lyfta, skall ombudsmannen
göra anmälan därom hos konkursdomaren.

1336

138 §'^ För fordringar, som ej utgå med förmånsrätt, skall, om ränta
är utfäst eller eljest lagligen äger rum, ränieberäkning mellan

borgenärerna inbördes upphöra från den dag, då beslutet om konkurs
meddelades; dock skall ränta beräknas till den dag, från vilken tiden

för klander mot utdelningsförslag, vari sådan fordran upptagits, är att
räkna, där boet förslår till gäl dande av mer än kapitalbeloppet av alla

^ Senaste lydelse 1941:142.

Senaste lydelse 1975:244.

¬

background image

bevakade fordringar utom sådana som avses i 19 § förmånsrättsiagen

SFS 1975:646

(1970:979), och skall i såda nt fall å f ordran, för vilken ränta ej är utfäst
eller eljest lagligen äger rum, ränta beräknas enligt 5 § räntelagen

(1975:635) från den dag, då nämnda beslut meddelades, till den dag, från

vilken klandertid såsom nyss är sagt skall räknas.

�& f ordran, som utgår med förmånsrätt, skall, om ränta är utfäst eller

eljest lagligen äger rum, beräknas ränta till den dag, från vilken tiden

för klander mot utdelningsförslag, vari fordringen upptagits, är att
räkna, där borgenären ej enligt 143 § därförinnan uppburit betalning.
Löper fordran, varom nu är fråga, ej med ränta, varde ändock ränta

enligt 5 § räntelagen därå beräknad från den dag, då beslutet om

konkurs meddelades.

Utgår fordran, som icke löper med ränta före förfallodagen, icke

fullt eller med förmånsrätt och var fordringen icke förfallen den dag,

då beslutet om konkurs meddelades, skall utdelning för fordringen be­

räknas å det belopp, som efter en räntefot av fem för hundra om året
utgör sådan fordrans värde å samma dag. För fordran, som nyss sagts

och som u tgår fullt eller med förmånsrätt, skall, där fordringen icke var

förfallen den dag, från vilken tiden för klander mot utdelningsförslag,
vari fordringen upptagits, är att räkna, utdelning beräknas å det
belopp, som efter nyss angivna grund utgör fordringens värde

sistnämnda dag; har för sådan fordran betalning jämlikt 143 § tidigare

uppburits och var fordringen icke då förfallen, skall utdelningen
beräknas efter fordringens värde å betalningsdagen.

141 § Borgenär äge innan tid för klander mot utdelningsförslag är ute
ej annorledes än mot borgen lyfta vad honom i förslaget tillagts; ej

heller må, om klander väckts, borgenär, vars rätt beröres av klandret,

annorledes än mot borgen lyfta utdelning förrän klandret blivit genom

laga kraftäga nde beslut avgjort.

�r fordran beroende av villkor, som i 136 § avses, eller är, där

borgenär förelagts sådan edgång, som i 116 eller 123 § sägs, edgången

ej fullgjord, må utdelning för fordringen ej lyftas. Samma lag vare i

fråga om fordran, som är tvistig; dock att borgenär, vars fordran är
fastställd genom beslut, som ej äger laga kraft, må mot borgen lyfta

vad på fordringen belöper. Utdelning för fordran, som bevakats efter

utgången av den för bevakning av fordringar utsatta tid, må ej lyftas
under tiden för framställande av anmärkningar mot bevakningen.

Finnes borgenär, som lyft utdelning, skyldig att till konkursboet

återbära vad han uppburit, skall han gälda ränta därå. Räntan beräknas
enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag då medlen lyftes till och med

den dag då skyldighet att återbära medlen inträder och enligt 6 § räntelagen

för tiden därefter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. �ldre bestämmelser

gäller dock fortfarande i fråga om ränta för tid före ikraftträdandet.

1337

⬢ -l"> ^

¬

background image

SFS 1975: 646

Har skyldighet att utge ränta uppkommit före ikraftträdandet eller har,

^

såvitt avser 39 a och 138 §§, konkursbeslutet meddelats före nämnda

tidpunkt gäller äldre bestämmelser även för tiden därefter.

På regerin gens vägnar

CARL LIDBOM

Staffan Magnusson

^

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.