SFS 1977:675

770675.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:675

|

om ändring i konkurslagen (1921:225);

utkom från trycket

(

den 13 sept. 1977

'

utfärdad den 24 augusti 1977.

:,1

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om konkurslagen

(1921:225)''

'

c/e/y atti85, 111, 129, 13 0, 149, 155, 166, 176, 186, 189 och 210 §S orden

5:

"allmänna tidningarna" skall bytas ut mot "Post- och Inrikes Tidningar",

>

dels att 19. 74, 185 och 202 §§ skall ha n edan angivna lydelse.

^

i'i

' Prop. 1976/77:63. KU 45, rskr 336.

^ Senaste lydelse av

111 §1957:97

176 §1975:244

130 § 1946:809

210 § 1970:848

155 §1970:848

166 §'⬢

¬

background image

SFS 1977:675

19

Meddelas beslut om konkurs skall konkursdomaren genast utsätta

första borgenärssammanträdet att hållas inför konkursdomaren tidigast tre
och senast fem veckor från dagen för konkursbeslutet. Sammanträdet får

dock hållas senare än som har sagts nu, om det är nödvändigt med hänsyn
till konkursboets omfattning och beskaffenhet. Konkursdomaren skall

även bestämma den tid, minst fyra och högst tio veckor från dagen för

konkursbeslutet, inom vilken bevakning av fordran skall äga rum. Han

skall därjämte bestämma den eller de ortstidningar i vilka kun görelser om

konkursen skola införas.

Konkursbeslutet jämte vad konkursdomaren bestämt enligt första

stycket kungöres i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning.

Gäldenären skall kallas till första borgenärssammanträdet och därvid

erinras om sin skyldighet enligt 92 § att vid sam manträdet avlägga boupp­

teckningsed. I fråga om delgivning av kallelsen gäller vad som är före­

skrivet om stämning i tvistem ål.

74 § Skall konkursbos egendom säljas å auktion genom förvaltarens

försorg, låte han kungöra auktionen på sätt och inom tid, som i utsök-

ningslagen stadgas för kungörande av auktion å egendom av det slag,
varom fråga är; dock vare kungörelsens införande i Post- och Inrikes Tid­

ningar icke i något fall erfo rderligt.

Vad sålunda stadgats skall äga motsvarande tillämpning beträffande

auktion, som enligt 73 § besörjes av borgenär.

185

Finner konkursdomaren, då beslut om konkurs meddelas, anled­

ning till antagande, att gäldenärens bo icke förslår till bestridande av

konkurskostnaderna, och ställes ej genast säkerhet för sagda kostnader,

skall v ad förut i denna lag är stadgat om vidtagande av åtgärder då konkurs

uppstått icke äga tillämpning, utan gälle vad här nedan föreskrives;

1) Konkursbeslutet kungöres i P ost- och Inrikes Tidningar och ortstid­

ning. I kungörelsen skall anmärkas att anledning finnes till så dant anta­

gande. som ovan sagts.

2) Konkursdomaren skall, där det prövas erforderligt, förordna en god

man att taga vård om gäldenärens bo. Har icke till konkursdomaren
ingivits av gäldenären under edsförpliktelse underskriven förteckning över
hans tillgångar och sku lder med uppgift om del s vaije borgenärs namn och
postadress, dels i vad mån skuld avser lön eller pension och dels de
böcker och andra handlingar, som röra boet, skall god man alltid

förordnas. Det åligger i sådan t fall gode mannen att ofördröjligen upprätta
och till konkursdomaren inkomma med förteckning, som nyss sagts, samt
att så snart kunskap vunnits om löne- eller pensionsskuld genast anmäla
detta till kronofogdemyndigheten i gäld enärens hemortskommun. Finnes
ej löne- eller pensionsskuld skall detta anmärkas i förteckningen. Vid

bouppteckningsförrättningen skall gäldenären vara tillstädes och under

edsförpliktelse redligen uppgiva boet.

3) Framgår ej av bouppteckningen, att tillgång finnes till be stridande av

konkurskostnaderna, kalle ko nkursdomaren genast gäldenären att inställa

1636

Senaste lydelse !97.S:244.

^ Sena ste lydelse 1975:1263.

¬

background image

sig för att fästa bou ppteckningens riktighet med sådan ed, som i 9 1 § sägs.

SFS 1977:675

Edgången må ej utsättas att äga rum tidigare än en vecka efter det beslutet

om konkurs meddelades. Har konkursansökningen gjorts av borgenär.

varde underrättelse om tiden för edgången med posten översänd till

honom.

Edgångsyrkande, varom stadgas i 93 §, må Jämväl i fall, varom nu är

fråga, av borgenär framställas.

Vad 4 k ap. i övrigt föreskriver i av seende å edgång likasom ock vad i

samma kapitel stadgas om påföljd för gäldenär av tredska att vid boupp­

teckningsförrättning vara tillstädes och uppgiva boet skall i fall, som här

avses, äga motsvarande tillämpning.

4) Varder ej genom tillägg vid bo uppteckningens beedigande eller eljest

ådagalagt, att tillgång finnes till bestridande av konkurskostnaderna, och
ställes ej heller säkerhet för sagda kostnader, meddele konkursdomaren

beslut om avskrivning av konkursen. Innan gäldenären beedigat boupp­
teckningen eller annan fullgjort ed gång, som må hava förelagts honom, må
konkursen ej avskrivas, där ej hinder föreligger för edgångs fullgörande

inom skälig tid och konkursdomaren finner anledning saknas till anta­
gande, att genom edgången tillgång till kostnadernas bestridande skulle

yppas.

5) Finnes boet förslå till k onkurskostnadernas bestridande eller ställes

säkerhet för desamma, skall konkursdomaren iakttaga vad som omför-

mäles i 19 §, därvid likväl de tider, som enligt sagda paragraf skola räknas

från det be slutet om konkurs meddelades, i stället skola räknas från dagen
för utfärdandet av kungörelse enligt paragrafen. Med konkursen skall
jämväl i övrigt så förhållas som i allmänhet är beträffande konkurser före­

skrivet; dock att, där bouppteckningsed redan avlagts, det ej åligger gälde­

nären eller annan, som gått eden, att ånyo fullgöra sådan edgång.

202 § Erfordras under konkursen ändrad föreskrift, i vilken eller vilka
ortstidningar kungörelser angående konkursen skola införas, ankomme på

konkursdomaren att meddela och låta kungöra sådan föreskrift; underrätte

ock ofördröjligen rättens ombudsman därom.

Möter hinder för införande av kungörelse om konkursen i viss ortstid­

ning, skall kungörelsen anses behörigen offentliggjord, ändå att den ej
intagits i den tidning.

Kungörelse om konkursmåls handläggning vid rätten må utan hinder av

föreskrift, att densamma skall införas i ortstidning minst tio dagar före den,
som utsatts för handläggningen, i sådan tidning införas senare, om

konkursdomaren finner särskilda omständigheter därtill föranleda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.
Bestämmelserna i 19 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om

kungörande som har beslutats eller böljat verkställas före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Bengt Lam be

(Justitiedepartementet)

1537

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.