SFS 1978:892

780892.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:892 Lag

Utkom från trycket

den 27 december 197 8

om ändring i konkurslagen (1921:225);

utfärdad den 14 december 1978.

1664

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 38, 40 b och 195 §§ konkursla gen

(1921: 225) skall ha nedan angivna lydelse.

38

Förmånsrätt eller betalning som borgenär vunnit genom utmätning

går åter, om egendomen tagits i mät sena re än tre månader före fristdagen.

Har utmätningen skett till förmån för gäldenären närstående, går förmåns­

rätten eller betalningen också åter, om egendomen tagits i mät dessförin­

nan men senare än två år före fristdagen och det icke visas att gäldenären
varken var eller genom åtgärden blev insolvent.

Förmånsrätt på grund av betalningssäkring går åter om egendomen ta­

gits i ansprå k senare än tre månader före fristdagen,

' Prop. )978/79:28. SkU 13,rskr83.

Senaste lydelse 1975: 244.

¬

background image

40 b §=' �&tervinning påkallas av förvaltaren genom väckande av talan

SFS 1978:892

vid allmän domstol, genom anmärkning mot bevakning eller genom in­
vändning mot annat yrkande som framställes mot konkursboet. Om förval­
taren icke vill påkalla återvinning och ej heller ingår förlikning i sa ken, får
borgenär som bevakat fordran i konkursen påkalla återvinning genom

väckande av talan vid allmän domstol. För återgång av förmånsrätt som

vunnits genom utmätning eller genom betalningssäkring är särskild åtgärd
ej behövlig.

Talan vid allmän domstol väckes inom ett år från fristdagen. Dock får ta­

lan väckas inom tre månader från det att anledning därtill blev känd för
konkursboet. Har gäldenären avhänt sig fast egendom eller är fråga om
återgång av bodelning, kan talan även väckas inom tre månader från den
dag då lagfart söktes eller bodelningshandlingen ingavs till rätten.

Borgenär som för talan svarar för rättegångskostnaden men har rätt att få

ersättning därför av boet, i den mån kostnaden täckes av vad som kommit

boet till godo genom rättegången.

195 §'' Med panträtt i fast ege ndom likställes vid tillämpning av denna lag

annan särskild förmånsrätt som gäller i egend omen och ej grundas på ut­

mätning eller betalningssäkring.

Vad i d enna lag är stadgat beträffande borgenär, som har lös egendom

såsom pant eller eljest under panträtt i han dom, skall äga motsvarande till-
lämpning i fråga om borgenär, som innehar lös egendom med rätt att den
till säkerhet för sin fordran kvarhålla.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1979.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

® Senaste lydelse 1975; 244.

^ Senaste lydelse I971: 498.

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.