SFS 1979:340

790340.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:340

Lag

utkom från trycket

den I4 juni 1979

738

om ändring i k onkurslagen (1921:225);

utfärdad den 17 maj 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråg a om konkurslagen (1921:225)

dels att 64, 65, 69, 72, 79, 87, 90, 112, 175-184, 197, 199, 205, 207, 214

och 218 §§^ skall upphöra att gälla,

dels att rubriken till 8 kap. skall utgå,
dels att 13, 19, 25, 27, 40 b, 41-63, 66, 67, 70, 71, 76-78, 80-86 a, 88,

89, 91-96, 98, 99, 102, 103, 107, 108, ill, 113, 118, 120, 123, 126-130,

132, 137, 140, 144, 145 a, 146, 148, 149, 152, 185-191,200, 202,203,206,

209-211 och 219 §§ samt rubrikerna till 3, 4 och 9 kap. skall ha nedan
angivna lydelse,

dels att i lag en skall införas tjugotre nya paragrafer, 14 a- 14 c, 18 a, 25

a, 50 a, 51 a , 88 a, 95 a, 159, 185 a-185 h, 193, 208, 210 a, 210 b och 211 a

§§, av nedan angivna lydelse.

13 P Upptages borgenärs konkursansökan, skall konkursdomaren
genast förelägga gäldenären att inkomma med förklaring inom viss tid,

högst en vecka, från det han fått del av ansökningshandlingarna. Om det
behövs för att gäldenären skall få skäligt rådrum, kan dock liden ut­
sträckas till högst en månad.

�r anledning därtill, får foreläggande enligt första stycket även innehålla

att gäldenären, för det fall att han medger ansökningen, skall inkomma
med upplysningar som äro av betydelse för frågan i vil ken form konkursen

skall handläggas.

Ansökningshandlingarna och föreläggandet skola delges gäldenären.

Delgivning enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) får ske endast om

anledning förekommer att gäldenären avvikit eller eljest håller sig undan.

Delgivning enligt 15 § första stycket delgivningslagen får ske även när

gäldenären vistas på känd ort utom riket, om delgivning eljest ej kan ske

här i riket och konkursdomaren med hänsyn till omständigheterna finner

det icke skäligen böra krävas att delgivningen verkställes utom riket.

Om delgivning sker enligt 15 § delgivningslagen, skall konkursdomaren

tillse, att gäldenärens egendom sättes under säker vård. Kostnaden därför
skall betalas av borgenären.

14 a §

Föreligga sannolika skäl för bifall till konkursansökan och kan det

skäligen befaras att gäldenären undandrager egendom, får konkurs­

domaren eller rätten, om särskild anledning förekommer, förordna om

kvarstad eller skingringsförbud på gäldenärens egendom i avvaktan på

prövning av ansökningen. Därvid skall vad som enligt 15 k ap. rättegångs-

' Prop. 1978/79:105, LU 19, rskr 30 9.

^ Senaste lydelse av

79 § 1946:809

176 § 1 977:675

183 § 1970:848

199 § 1 975:244

214 § 1942:384.

^ Senaste lydelse 197 5:244.

¬

background image

balken gäller om kvar stad och skin gringsförbud äga mo tsvarande tillämp-

SFS 1979:340

ning, om ej annat följer av denna lag. Konkursdomaren eller rätten får
medgiva undan tag från beviljad säkerhetsåtgärd.

14 b § Föreligga sannolika skäl för bifall till konkurs ansökan och kan det
skäligen befaras att gäldenären genom att begiva sig från riket undandrager

sig skyldighet eller överträder förbud som enligt denna lag gäller i konkurs,

får konkursdomaren eller rätten, om särskild anledning förekommer,

förbjuda gäldenären att i avvakta n på prövning av ansökningen begiva sig

från riket. Meddelas sådant reseförbud, får i samband d ärmed eller senare

gäldenären åläggas att lämna ifrån sig sitt pass till kronofogdemyndighet

som kon kursdomaren eller rätten bestämmer. �r reseförbud uppenbart
otillräckligt, får gäldenären häktas.

Om gäldenären är juridisk person, äger första stycket tillämpning även

på styrelseledamot, verkställande direktör och likvidator som avgått eller

entledigats senare än ett år före dagen då konkursansökan kom in till

konkursdomaren.

Beträffande säkerhetsåtgärd som avses i denna paragraf äga bestäm­

melserna om reseförbud i 15 kap. rättegångsbalken motsvarande tillämp­
ning, om ej annat följer av denna lag. Säkerhetsåtgärd kan ej hindras av att
pant eller borgen s tälles. Ej heller kan beviljad s äkerhetsåtgärd hävas av
sådan anledning. Kostnaden för häktning skall betalas av allmänna medel.

14 c §

Fråga om beviljande av säkerhetsåtgärd enligt 14 a eller 14 b §

tages upp på begäran av borgenär. Innan konkursdomaren eller rätten
meddelar beslut i frågan, skall gäldenären beredas tillfälle att yttra sig, om

det lämpligen kan ske. Konkursdomaren eller rätten får hålla förhandling
för frågans prövning.

Beslut om reseförbud eller skyldighet för gäldenären att lämna ifrån sig

sitt pass skall delges gä ldenären.

18 a §⬢⬢ Meddelas beslut om konkurs, skall konkursdomaren genast
bestämma, om konkursen skall handläggas i enlighet med vad som i
allmänhet är föreskrivet i fråga om konku rs elierom den enligt 185 § första
stycket skall handläggas som mindre konkurs. Konkursdomaren skall
därjämte bestämma den eller de ortstidningar i vilka kungörelser om

konkursen skola inför as.

Konkursbeslutet jämte vad konkursdomaren bestämt enligt första

stycket kungöres i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning.

19

Beslutas att konkursen skall handläggas i enlighet med vad som i

allmänhet är föreskrivet i fråga om konkurs, skall konkursdomaren genast

utsätta första borgenärssammanträdet att hållas inför konkursdomaren
tidigast tre och senast fem veckor från dagen för konkursbeslutet.

Sammanträdet får dock hållas senare än som har sagts nu, om det är nöd­

vändigt med hänsyn till konkursboets omfattning och beskaffenhet.
Konkursdomaren skall även bestämma den tid, minst fyra och högst tio

^ Förutvarande 18 a § upphävd genom 1975:244.

' Senaste lydelse 1977:675.

739

¬

background image

SFS 1979:340

veckor från dagen för konkursbeslutet, inom vilken bevakning av fordran

skall äga rum.

Vad konkursdomaren har bestämt enligt första stycket skall intagas i

kungörelse som avses i 18 a § andra stycket.

Gäldenären skall kallas till första borgenärssammanträdet och därvid

erinras om att han enligt 88 § ej får lämna riket utan sa mtycke av konkurs­

domaren innan bouppteckningsed enligt 91 § avlagts och alt han är skyldig
enligt 92 § att vid sammanträdet avlägga sådan ed. 1 fråga om delgivning av

kallelsen gäller vad som är föreskrivet om stämning i tvistemål.

25

Beslut om konkurs går i verkställighet utan hinder av att ändring i

beslutet sökes. Detsamma gäller beslut om formen för konkursens hand­
läggning.

Vill annan än gäldenären klaga över att konkursansökan bifallits, räknas

besvärstiden från den dag då kungörelse om konkursbeslutet var införd i

Post- och Inrikes Tidningar.

25 a § Beslutar högre rätt

1. att konkurs, beträffande vilken bestämts att den skall handläggas i

enlighet med vad som i allmänhet är föreskrivet i fråga om konkurs, i
stället skall handläggas som mindre konkurs, eller

2. att konkurs, beträffande vilken bestämts att den skall handläggas som

mindre konkurs, i stället skall handläggas i enlighet med vad som i
allmänhet är föreskrivet i fråga om kon kurs,

skall konkursdomaren genast låta kungöra den högre rättens beslut.

Konkursdomaren skall vidtaga de åtgärder som äro föreskrivna för den

handläggningsform som skall tillämpas enligt den högre rättens beslut. 1

fall som avses i första stycket 2 skola de tider, som enligt 19 § första
stycket skola räknas från det beslutet om konkurs meddelades, i stället

räknas från dagen för utfärdandet av kungörelsen. Vad konkursdomaren
bestämmer enligt 19 § första stycket skall intagas i kungörelsen.

740

27

Till konkursbo räknas, i den mån ej annat följer av 21 §, all

egendom, som t illhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller

tillfaller honom under konkursen och som är av beskaffenhet att kunna
utmätas. Till konkursbo räknas även den egendom som kan tillföras boet

genom återvinning.

Avlöning eller därmed vid utmätning jämställd arbetsinkomst som

innestår vid konkursens början och arbetsinkomst som gäldenären därefter

förvärvar får dock behållas av honom, i den mån den ej, sedan skatte­

avdrag skett enligt vad därom är föreskrivet, uppenbart överstiger vad som
åtgår för hans och hans familjs fö rsörjning samt till fullgörande av under­

hållsskyldighet som i övrigt åvilar honom. Vad som sagts om avlöning äger
motsvarande tillämpning i fråga om periodiskt utgående vederlag för ut­
nyttjande av rätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annat sådant och
beträffande belopp vilka utgå som pension eller livränta. Om rättigheten
till pension eller livränta är av beskaffenhet att kunna utmätas, får dock
konkursboet förfoga över den.

" Senaste lydelse 1975:244.

' Senaste lydelse 1975:244.

¬

background image

⬢ Gäldenären är skyldig ätt underrätta förvaltaren om inkomst som avses i

SFS 1979:340

andra stycket. Vill förvaltaren göra anspråk på inkomsten, skall han därom

underrätta arbetsgivare eller annan som skall utgiva förmånen. Innan

sådan underrättelse lämnats får förfallet belopp betalas ut till gäldenäre n.

Tvist huruvida någon del av inkomsten skall tillkomma konkursboet

prövas av tillsynsmyndigheten på ansökan av förvaltaren, borgenär, gälde­
nären eller underhållsberättigad. Myndigheten skall därvid inhämta

yttranden i den omfattning som behövs för prövningen. Myndighetens
beslut länder till efterrättelse, även om talan föres däremot. Beslutet skall

på ansökan änd ras, om senare upplysta omständigheter eller ändrade för­
hållanden föranleder det.

Mot tillsynsmyndighetens beslut i ären de som avses i fjärde s tycket får

den vars rätt beröres av beslutet föra talan genom besvär. I fråga om sådan

besvärstalan äga bestämmelserna i utsökningslagen (1877:31 s. 1) om
klagan över utmätning av avlöning motsvarande tillämpning.

40 b §® �&tervinning påkallas av förvaltaren genom väckande av talan vid
allmän domstol, genom anmärkning mot bevakning eller genom in­
vändning mot annat yrkande som framställes mot konkursboet. Om för­

valtaren icke vill påkalla återvinning och ej heller ingår förlikning i sak en,

får borgenär påkalla återvinning genom väckande av talan vid allmän

domstol. För återgång av förmånsrätt som vunnits genom utmätning eller

genom betalningssäkring är särskild åtgärd ej behövlig.

Talan vid allmän domstol väckes inom ett år från fristdagen. Dock får

talan väckas inom tre månader från det att anledning därtill blev känd för
konkursboet. Har gäldenären avhänt sig fast egendom eller är fråga om

återgång av bodelning, kan talan även väckas inom tr e månader från den
dag då lagfart söktes eller bodelningshandlingen ingavs till rät ten.

Borgenär som för talan svarar för rättegångskostnaden men har rätt att få

ersättning därför av boet, i den mån k ostnaden täckes av vad som kommit

boet till godo genom rättegången.

I 3 kap. Förvaltning och tillsyn®

41 § Konkursbo skall förvaltas av en eller flera förvaltare. Antalet för­

valtare bestämmes av konkursdomaren. Ej må mer än en förv altare finnas,

där ej konkursdomaren med hänsy n till bo ets omfattning och beskaffenhet

anser det erforderligt att förvaltningen delas eller att den handhas odelad

av flera förvaltare.

Då fråga är om utseende av förvaltare enligt 46 eller 47 §, må konkurs­

domaren e j fatta beslut rörande antalet förvaltare innan tillsynsmyndig­

heten och borgenärerna erhållit tillfälle att yttra sig därom.

42 §1® Förvaltning av konkursbo skall stå under tillsyn av tillsynsmyndig­

het,

® Senaste lydelse 1978:892.

° Senaste lydelse 1975:244,

Senaste lydelse 1970:848 .

741

¬

background image

SFS 1979:340

Regeringen utser vissa kronofogdemyndigheter att vara tillsynsmyndig­

heter.

Kronofogdemyndighet, som är tillsynsmyndighet, fär enligt bestäm­

melser som regeringen meddelar förordna annan kronofogdemyndighet att
handlägga tillsynsuppgift i konkur sen.

För tillsynen skall ersättning till staten utgå ur konkursboet enligt

bestämmelser som regeringen meddelar.

43 §

På begäran av borgenär skall konkursdomaren förordna gransk­

ningsman att med de befogenheter som angivas i denna lag övervaka
förvaltningen på borgenärens vägnar. Till granskningsman skall utses den

som borgenären föreslår, om han är lämplig.

Om det begäres, skall även ersättare för granskningsmannen utses.

Bestämmelserna om granskningsman gälla även för ersättare.

Granskningsman skall entledigas, om han eller borgenären gör fram­

ställning därom eller han finnes icke vara lämplig.

Ersättning till granskningsman skall betalas av borgenären.

44 §" Konkursförvaltare skall ha den särskilda insikt och erfarenhet som

uppdraget kräver, åtnjuta borgenärernas förtroende samt även i övrigt
vara lämplig för uppdraget.

Den som ä r anställd vid domstol får ej vara förvaltare.

45 § Då konkurs uppstått, skall konkursdomaren utan dröjsmål, efter

hörande av tillsynsmyndigheten, utse förvaltare att handha förvaltningen

av boet till dess vid första borgenärssammanträdet förvaltare utsetts och,
där annan utsetts, denne tillträtt befattningen.

46 §

Vid f örsta borgenärssammanträdet skall konkursdomaren, sedan

han hört tillsynsmyndigheten och närvarande borgenärer, utse förvaltare

att i fo rtsättningen handha förvaltningen av konkursboet. Har konkurs­
domaren efter vad i 50 § är stadgat förordnat, att konkursboets förvaltning
skall vara delad, skall förvaltare utses särskilt för vaije del av förvalt­

ningen.

47 § Finner konkursdomaren efter första borgenärssammanträdet erfor­
derligt, att antalet förvaltare ökas, skola borgenärerna av konkursdomaren

kallas att sammanträda inför honom. Vid sammanträdet skall konkurs­

domaren utse det antal förvaltare, som ytterligare erfordras; och skall
därvid vad i 46 § är stadgat äga motsvarande tillämpning.

Tillsynsmyndigheten, förvaltare, granskningsman eller borgenär äge hos

konkursdomaren göra framställning om ökning av antalet förvaltare.

48 §

Avgår förvaltare efter första borgenärssammanträdet, skall

konkursdomaren kalla borgenärerna att sammanträda inför honom. Vid
sammanträdet skall efterträdare till den avgångne utses, och skola därvid

bestämmelserna i 46 S äga motsvarande tillämpning.

742

" Senaste lydelse 1975:244.

¬

background image

Vad sålunda är stadgat gälle dock ej, där flere förvaltare äro och någon

SFS 1979:340

av dem avgår samt konkursdomaren efter tillsynsmyndighetens hörande
finner det ej va ra nödigt att utse annan i den avgångn es ställe.

Avgår förvaltare sedan fråga uppkommit om av skrivning av konkursen

enligt 186 §, skall borgenärssammanträde som avses i första stycket ej

utsättas, så länge frågan är under prövning.

49 § Har förvaltare avgått efter första borgenärssammanträdet och skall

efterträdare åt honom utses, äge konkursdomaren, där så erfordras,
förordna om befattningens upprätthållande tills ny förvaltare utsetts enligt
48 §.

Har förvaltare laga förfall eller är han efter ty i 80 § andra stycket

stadgas försatt ur tjänstgöring, må konkursdomaren utse annan att under
tiden fullgöra hans åliggand en.

50 §

Där konkursdomaren finner delning av konkursboets förvaltning

emellan flere förvaltare böra äga rum, ankomme på honom att därom

förordna; och bestämme konkursdomaren därvid tillika, efter vilka
grunder delningen skall ske. Tillsynsmyndigheten, förvaltare, gransk­

ningsman e ller borgenär äge hos konkursdomaren göra framställning om
delning av förvaltningen.

Hava flere förvaltare förvaltningen odelad, må de ej annorledes än

samfällt a vhända boet någon rättighet eller vidtaga åtgärd, som kan för

boet medföra någon f örpliktelse.

�ro förvaltame två och kunna de ej enas beträffande åtgärd eller beslut,

som enligt denn a lag på dem ankommer, eller äro förvaltarne flere än två

och föreligger ej flertal för viss mening, skall saken hänskjutas till tillsyns­

myndigheten, och gälle den mening denna biträder.

Då flere förvaltare utsetts, skola de bland sig välja en att i fall, som avses

i denna lag, mottaga meddelanden eller handlingar, som skola tillställas
förvaltaren, ävensom förvara handlingar, som böra hållas tillgängliga. Om
val, som nu s agts, skola konkursdomareri och tillsynsmyndigheten under­
rättas.

SO a § Om ko nkursdomaren av särskilda skäl finner det erforderligt, får

han efter tillsynsmyndighetens hörande uppdraga åt lämplig person att
biträda förvaltaren med råd vid konkursförvaltningen eller att som förlik­
ningsman biträda konkursdomaren med utredning och förlikning i tvis te­

fråga som u ppkommit genom anmärkning mot bevakning eller att fullgöra

båda dessa uppgifter.

Den som är anställd vid domstol får ej inneha uppdrag som avses i första

stycket.

När uppdraget är slutfön, skall anmälan genast göras till konkurs­

domaren. Vid denna anmälan skall fogas en redogörelse för det arbete

uppdraget medfört .

Konkursdomaren skall återkalla meddelat uppdrag, när anmälan enligt

tredje stycket har inkommit eller det i annat fall finns skäl till återkallelse.

Den som har fullgjort uppdrag enligt denna paragraf är berättigad till

arvode av konkursboet. Arvodet bestämmes av konkursdomaren efter

tillsynsmyndighetens och förvaltarens hörande. 1 fråga om arvode äga 82 §

andra och tredje styckena samt 83 § mot svarande tillämpning.

743

¬

background image

\

SFS 1979: 340

51 § Förvaltaren åligge att med iakt tagande av de i denna lag meddelade

bestämmelser besöija de ärenden, som röra borgenäremas gemensamma
rätt och bästa, samt vidtaga alla åtgärder, som främja en förmånlig och

snabb utredning av boet.

51 a § I viktigare frågor skall förvaltaren höra särskilt berörda borge­

närer, om det ej finns hinder häremot. Förvaltaren skall i så dana frågor

även höra gäldenären, om det lämpligen kan ske.

52 §

Om förvaltaren finner det nödvändigt, får han anlita sakkunnigt

biträde för viss förvaltningsåtgärd.

53 § Den enligt 45 § utsedde förvaltaren skall så snart ske kan omhänder­

taga gäldenärens bo med de böcker och andra handlingar, som röra boet,

samt, där gäldenären är eller under det senaste året före konkursansök­

ningen varit bokföringsskyldig, i omhändertaget räkenskapsmaterial å

lämpligt ställe göra anteckning om dagen för omhändertagandet. För­

valtaren skall även förrätta uppteckning av tillgångar och skulder i boet
med uppgift å varje borgenärs namn, boningsort och postadress, samt å
nämnda böcker och handlingar. I bouppteckningen skola tillgångarna
upptagas till de värden, som de efter noggrann uppskattning prövas äga,

och beträffande skulderna angivas, i vad mån de avse lön el ler pension.

Vid bouppteckningsförrättningen skall gäldenären vara tillstädes och
under edsförpliktelse redligen uppgiva boet. �r gäldenären juridisk person

och finnas flera ställföreträdare, gäller denna skyldighet dock icke för

sådan ställföreträdare vars närvaro förvaltaren anser sakna betydelse för

boutredningen. Har av gäldenären under edsförpliktelse underskriven
bouppteckning förut ingivits till konkursdomaren och finner förvaltaren

densamma tillförlitlig, vare upprättande av ny bouppteckning ej av nöden.

Då bouppteckning upprättas av förvaltaren, skall ett exemplar därav till­

ställas konkursdomaren och tillsynsmyndigheten inom en vecka från det

beslutet om konkurs meddelades. Möter i något fall hinder härför, åligge

förvaltaren att inom nämnda tid tillställa konkursdomaren och tillsyns­

myndigheten förteckning å borgenärerna, upptagande varje borgenärs
namn, boningsort och postadress samt att därefter så snart ske kan

inkomma med bouppteckningen. Godkänner förvaltaren till konkurs­

domaren förut ingiven bouppteckning, göre anmälan därom inom tid, som

nyss sagts.

54

Förvaltaren får, om det behövs, påkalla handräckning av krono­

fogdemyndigheten för att kunna omhändertaga eller annars få tillgång till

gäldenärens bo med de böcker och andra handlingar som röra boet.

Kronofogdemyndigheten får härvid genomsöka hus, rum eller förvarings-

ställe och, om tillträde behövs till utrymme som är tillslutet, låta öppna lås

eller bereda sig tillträde på annat sätt. Kronofogdemyndigheten får även i
övrigt använda tvång i den mån det behövs för det avsedda ändamålet och
det kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna. Våld mot person
får dock brukas endast om kro nofogdemyndigheten möter motstånd och i

744

Senaste lydelse 1975:244.

¬

background image

den mån det med hänsyn till än damålet med ingripandet kan anses för-

SFS 1979:340

svarligt.

I fråga om klagan över kronofogdemyndighets beslut eller åtgärd enligt

första stycket äga bestämmelserna i utsökningslagen (1877:31 s. 1) om
klagan över utmätning i allmänhet motsvarande tillämpning.

55 §13 Förvaltaren skall så snart ske kan upprätta skriftlig berättelse om

boets tillstånd, så ock om orsakerna till gäldenärens obestånd, så vitt de
kunnat utrönas. I berätte lsen skall upptagas en översikt över tillgångar och
gäld av olika slag ävensom särskilt anmärkas, huruvida forhållande har

förekommit som kan föranleda återvinning till ko nkursboet och huruvida

skälig anledning for efinnes till antagande, att gäldenären gjort sig skyldig

till gäld enärsbrott. Förefinnes anledning till antagande, som nyss sagts,

skall grunden därför angivas. Om gäldenären är eller under det senaste året

före konkursansökningen varit bokföringsskyldig, varde i berättelsen

tillika anm ärkt, vilket bokföringssystem han har tillämpat och hur bok­

föringsskyldigheten har fullgjorts: och skall i sådant fall vid berättelsen
fogas den av gäldenären senast uppgjorda balansräkningen.

Avskrift av berättelsen med den balansräkning, som må vara därvid

fogad, skall av förvaltaren utan dröjsmål tillställas konkursdomaren och

tillsynsmyndigheten samt varje borgenär, som det begär.

Om förvaltaren finner att gäldenären kan misstänkas för gäldenärsbrott,

skall han omedelbart underrätta allmän åklagare därom och därvid angiva

grunden för misstanken. Detsamma gäller om gäldenären har drivit

näringsverksamhet och det under konkursförvaltningen kommer fram att

gäldenären kan misstänkas för annat brott av ej ringa beskaffenhet, som

har samband med verksamheten.

56 §'⬢' �r konkursen icke avslutad vid utgången av näst efter första borge­

närssammanträdet infallande mars eller september månad, skall för­
valtaren inom två veckor därefter till tillsynsmyndigheten avlämna be­
rättelse. vari alla de åtgärder noggrant angivas, som vidtagits för förvalt­
ningens bringande till slut; åliggande det förvaltaren att sedermera under

konkursens fortgång inom två veckor från utgången av vaije mars och

september månad avgiva sådan berättelse för det dessförinnan förflutna

halvåret. Har, då berättelse avgives, mer än ett år förflutit från det beslutet

om konkurs meddelades, skall b erättelsen tillika innehålla fullständig upp­

lysning om orsakerna till att konkursen icke avslutats.

Förvaltaren skall utan dröjsmål lämna konkursdomaren avskrift av

berättelsen.

57 §

Förvaltaren skall, oavsett vad som gäller i fråga om bokförings­

skyldighet för gäldenären. löpande bokföra in- och utbetalningar, om ej

med hänsyn till särskilda förhållanden god redovisningssed påkallar att
bokföringen sker på annat sätt.

Förvaltaren skall bevara räkenskapsmaterialet under minst tio år från

utgången av de t kalenderår då konkursen avslutades. I övrigt tillämpas 22

§ bokföringslagen (1976:125).

'^Senaste lydelse 1975:244,

" Senaste lydelse 1975 :244.

745

¬

background image

\

SFS 1979:340

Första stycket medför ej inskränkning i den bokföringsskyldighet som

kan vara s ärskilt föreskriven för att möjliggöra kontroll över viss verksam­

het.

Beträffande skyldighet att sörja för underlag för deklarations- och

uppgiftsskyldighet och för kontroll därav finnas särskilda bestämmelser.

58

Penningar, som inflyta under förvaltningen av konkursbo, skola, i

den mån de icke äro erforderliga till bestridande av löpande utgifter, av
förvaltaren inom en vecka från det de influtit å konkursboets räkning mot

ränta insättas i bank.

Försummar förvaltaren att inom ovan föreskrivna tid insätta influtna

medel, vare han skyldig att å belopp, som obehörigen innehållits, erlägga
ränta enligt 6 § räntela gen (1975:635) från den dag insättning bort ske.

Så länge konkursen pågår, ävlämne förvaltaren inom två veckor från

utgången av mars, juni, september och december månader varje år till

tillsynsmyndigheten räkning över boets inkomster och utgifter i pennin gar

under det gångna kvartalet. Har under någon del av kvartalet penningar

innestått i bank, skall vid räkningen fogas av banken till riktigheten

bestyrkt uppgift å de insättningar och uttagningar, som må hava under
kvartalet förekommit. Förvaltaren skall lämna avskrift av räkningen till
konkursdomaren.

�ven efter konkursens avslutande skall förvaltaren hava boets medel

insatta i bank, till des s lyftning påkallas av därtill berättigad borgenär. För­

valtaren skall underrätta tillsynsmyndigheten, i vilken bank medlen

innestå, och inom två veckor från utgången av varje kalenderår till

myndigheten för granskning avgiva redovisning som i tredje stycket sägs.
När medel ej vidare finnas att lyfta, skall förvaltaren göra anmälan därom
hos tillsynsmyndigheten.

59 §'® Tillsynsmyndigheten skall övervaka att förvaltningen bedrives på

ett ändamålsenligt sätt i överensstämmelse med denna lag och andra
författningar. Därvid skall särskilt tillses att avvecklingen av konkursen

icke fördröjes i onödan. När myndigheten finner det lämpligt, får den
inventera konkursboets kassa och övriga tillgångar samt fordra redo­
visning av förvaltaren. Om särskilda omständigheter föranleda det, får
myndigheten utse en eller flera revisorer för granskning av boets räken­

skaper och förvaltningen i övrigt.

60 8

Tillsynsmyndigheten ävensom granskningsman skall hava tillgån g

till böcker och andra handlingar, som röra boet; äge ock av förvaltaren på

begäran erhålla upplysningar om boet och dess förvaltning.

Tillsynsmyndigheten och förvaltare vare skyldiga att på begäran

meddela upplysningar om boet och dess förvaltning till konkursdom aren,

borgenär eller gäldenären. Tillsynsmyndigheten är vidare skyldig att på
begäran meddela sådana upplysningar till granskning sman.

746

Senaste lydelse 1975 :646.

�ndringen innebär bl.a. att a ndra-fjärde styckena upphävs.

¬

background image

61 §

Har gäldenär idkat rörelse, äge förvaltaren låta den rörelse, där

SFS 1979:340

sådant enligt lag kan ske, fo rtsättas för konkursboets räkning i den mån det

befinnes ändamålsenligt. Samma lag v are, där förvaltaren sedan rörelsen

nedlagts vill ånyo öppna densamma. Ej må rörelsen fortsättas längre tid än

ett år från första borgenärssammanträdet, där ej särskilda skäl föreligga.

62 §'^ Boets egendom skall säljas så snart det lämpligen kan ske, där ej
annat föranledes av bestämmelserna i 61, 63 och 66 §§. 70 § andra stycket,

71 § femte stycket samt 149 § andra stycket.

63 § Har gäldenär i hovrätten anfört besvär över beslut, varigenom han
försatts i konkurs, må ej mot hans bestridande försäljning av egendom i

boet äga rum förrän hovrätten utlåtit sig i anledning av besvären.

Utan hinder av förs ta stycket får försäljning av egendom i boet äga r um,

om det föranledes av bestämmelserna i 23, 24, 6 1 och 73 §§. Vidare får lös
egendom säljas, om den är utsatt för förskämning eller snar förstörelse

eller hastigt faller i värde eller kräver allt för kostsam vård. I den mån

medel saknas till betalning av utgifter för boet, får även annan lös egendom

säljas.

66 §'® Inkommer gäldenären med ackordsförslag, må egendomen i boet ej

säljas, innan ackordsfrågan blivit avgjord. Vad som sagts nu utgör ej

hinder mot försäljning, om sådan är förenlig med ackordsförslagel eller

föranledes av skäl som sägs i 63 § and ra stycket första och andra mening­
arna eller behövs för ändamål som angives i 171 § eller särskilda skäl
annars föreligga.

67 §'® Påyrkar inteckningshavare eller annan borgenär, som för sin
fordran har förmånsrätt i viss egendom, att den egendom, vari förmåns­

rätten gäller, skall säljas genom förvaltarens försorg, och har hans rätt till
betalning ur egendomen efter bevakning i konkursen lämnats obestridd

eller fastställts genom dom, som äger laga kraft, må anstånd med för­
säljning äga rum endast om förvaltaren anser detta nödvändigt för att

förhindra att avsevärd förlust vållas konkursboet eller genomförandet av

ackord väsentligt fö rsvåras samt anstånd ej är obilligt mot b orgenären.

70

Finnes i boet fast egendom, äge förvaltaren hos vederbörande

myndighet begära försäljning därav i den ordning som gäller för utmätt

sådan egendom . Egendomen må jämväl säljas i a nnan ordning, så framt
förvaltaren finner det för boet fördelaktigare.

Har auktion å fast egendom, som hör till boet, hållits i den o rdning som

gäller för utmätt sådan egendom utan att försäljning kommit till stå nd, må
förvaltaren underlåta att vidtaga ytterligare åtgärder för egendomens för­
säljning. Har auktion i nyssnämnda ordning ej ägt rum, men föreligger
anledning till antagande, att sådan auktion ej kommer att leda till för-

" Senaste lydelse 1955:236.

Senaste lydelse 1970:848.

''Senaste lydelse 1 970:848. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

'"Senaste lydelse 1971:1045 .

747

\

¬

background image

\

SFS 1979:340

säljning, äge förvaltaren

underlåta att föranstalta

om egendomens av­

yttrande, där de borgenärer som i konkursen bevakat fordringar, vilka

skola utgå med särskild förmånsrätt ur egendomen, samtycka därtill.

Varder auktion å boets fasta egendom utsatt att hållas i den ordning som

gäller för utmätt sådan egendom, åligge det förvaltaren att före bevak­

ningssammanträdet avlämna behållning, som under konkursen av
egendomen uppkommit. Behållning som ej avlämnas före bevaknings­

sammanträdet skall, om egendomen säljes, avlämnas före tillträdesdagen

och i an nat fall innan slututdelning i konkursen sker.

Förvaltaren skall även senast vid bevakningssammanträde för auktion

på fast egendom anmäla arvoJe, annan kostnad och i ko nkursen bevakade

fordringar som böra beaktas vid egendomens försäljning. Förvaltaren skall

genom brev underrätta borgenär om anmälan som han gör på dennes

vägnar.

71 §^' Försäljning av lös egendom, som icke sker genom fortsättande av
gäldenärens rörelse, skall äga rum på auktion eller i annan ordning efter

vad förvaltaren finner vara mest fördelaktigt för boet.

Lös egendom, vari borgenär har panträtt eller annan särskild förmåns­

rätt. må ej i n ågot fall utan hans samtycke säljas annorledes än å auktion,

så framt hans rätt är av försäljningen beroende.

Samtycke som avses i andra stycket fordras icke, när förvaltaren vill

genom fondkommissionär sälja på fondbörs noterat värdepapper till

gällande börspris eller när fråga är om försäljning av lös egendom genom
fortsättande av gäldenärens rörelse.

Skall fartyg, som ej är infört i skeppsregistret eller i motsvarande

utländska register, gods i fartyg eller gods i luftfartyg säljas, äge för­
valtaren. där egendomen finnes inom riket, begära försäljning i den

ordning som gäller för utmätt sådan egendom.

�r fråga om försäljning av registrerat skepp, av luftfartyg eller av in­

tecknade reservdelar till luftfartyg och finnes egendomen inom riket, skall

vad i 70 § f örsta och andra styckena sägs äga motsvarande tillämpning.

Skall gäldenären tillkommande rätt till andel i inteckning som belastar

hans luftfanyg eller till sådant fartyg hörande reservdelar säljas, låte för­

valtaren innan försäljning sker anskaffa särskild inteckningshandling å det

gäldenären tillkommande beloppet, där laga hinder däremot icke möter.
Skall försäljning ske av inteckningshandling, som innehaves av gäldenären

och för vilken han är personligen ansvarig, vare förvaltaren pliktig att, där

ej gäldenären medgiver, att handlingen må försäljas med bibehållande av

hans ansvarighet, förse handlingen med påskrift, varigenom gäldenären

frikallas från ansvarighet.

Bestämmelserna i 70 § sista stycket äga motsvarande tillämpning, när

gäldenären tillhörig lös egendom under konkursen skall säljas i den

ordning som gäller för utmätt sådan egendom. 1 sådant fall skall för­

valtaren dessutom, i den mån det är påkallat, i ären det föra talan för borge­
närer som ha förmånsrätt enligt 10 § förmånsrättslagen (1970:979) samt

genom brev underrätta borgenär om yrkande som han framställer på
dennes vägnar.

748

Senaste lydelse 1975 :1251.

¬

background image

76 §" Förvaltaren får, när egendom skall säljas på auktion genom hans

SFS 1979:340

försorg, låta kungöra auktionen i mindre utsträc kning än som följer av 74 §
första stycket, om han a nser det tillfyllest. Inskränkning i fråga om kun­
görande av auktion å fast egendom, registrerat skepp, luftfartyg eller
intecknade reservdelar till luftfartyg må dock icke äga rum utan gälde-

närens samtycke; ej heller må sådan inskränkning ske beträffande kun­

görande av auktion å annan lös egendom, vari borgenär har panträtt eller
annan särskild förmånsrätt, som avses i förmånsrättslagen (1970:979), med

mindre den borgenär samtycker därtill.

77 §" Förvaltaren skall så snart det lämpligen kan ske vidtaga nödiga
åtgärder för indrivning av utestående fordringar. Anhängiggöres ej

rättegång eller lagsökning eller mål om betalningsföreläggande eller

påkallas ej skiljedom och kommer ej heller förlikning till stånd på sätt
nedan sägs, må fordringen föryttras såsom annan lös egendom.

78 §^'' Har förlikningsanbud gjorts angående osäker eller tvistig tillgång,
får förvaltaren antaga anbudet, om han finner det fördelaktigt för konkurs­

boet. Ställer gäldenären säkerhet för vad som bjudes genom förlikningen,
har han rätt att själv utföra tvisten.

80 §" Förvaltare skall på egen begäran entledigas av konkursdomaren,

om han visar skäl till det. Förvaltare som finnes icke vara lämplig eller av
annan orsak bör skiljas från uppdraget skall av konkursdomaren entledigas

efter framställning av tillsynsmyndigheten, granskningsman, borgenär

eller gäldenären.

Förvaltare må ej entledigas utan att tillsynsmyndigheten erhållit tillfälle

att yttra sig. Efter första borgenärssammanträdet må förvaltare ej ent­
ledigas för rän borgenärerna vid sammanträde, som av konkursdomaren

utlysts, erhållit tillfälle att inför honom yttra sig i ärendet. Konkurs-

domaren äge likväl, om han finner skäl därtill, i avbidan på b orgenärernas

yttrande försätta förvaltare ur tjänstgöring: dock må det ej ske innan
tillsynsmyndigheten erhållit tillfälle att yttra sig.

81

Finnes i boet egendom, vari särskild förmånsrätt äger rum, skall,

så vitt det inverkar på de borgenärers rätt, som icke i den egendom hava
sådan förmånsrätt, av egendomens avkastning och köpeskilling gäldas

kostnaden för egendomens vård och försäljning ävensom det arvode som

enligt 50 a § femte sty cket samt 82 och 83 §§ skall utgå för egendomen.

Då särskild förmånsrätt äger rum i boet tillhörig egendom, må ej till

förfång för någon, som äge r sådan förmånsrätt eller förmånsrätt, som skall

beaktas framför den särskilda, av egendomens avkastning och köpeskilling

gäldas annan konkurskostnad än ovan sagts; dock att, där den särskilda
förmånsrätten grundar sig på företagsinteckning, av egendomen må

"Senaste lydelse 1973:1132 Ofr 1 975:918).

"Senaste lydelse 1946:809.

" Senaste lydelse 1971:498.

" �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

"Senaste lydelse 1967:229.

749

¬

background image

\

SFS 1979:340

bestridas jämväl övriga konkurskostnader, i den mån boet eljest ej lämnar
tillgång därtill.

82 §

Arvode till förvaltare bestämmes av rätten; äro flere förvaltare,

skall för envar bestämmas särskilt arvode.

Sådant arvode må icke sättas till högre belopp än som med avseende å

det arbete uppdraget krävt, den omsorg och skicklighet, varmed det

utförts, samt boets omfattning må anses utgöra skälig ersättning för upp­

draget.

Ej må arvode efter tid r äknas.

83 § Arvode till förvaltare skall bestämmas till visst belopp i ett fö r allt,

utan så är att jämlikt 81 § må anses erforderligt, att för egendom, som

avses i sagda para graf, beräknas särskilt arvode. Sådant särskilt arvode må

kunna bestämmas innan arvodesfrågan i övrigt avgö res.

Vid bestämmandet av särskilt arvode, som ovan sägs, skall vad i 82 §

stadgas om de grunder, efter vilka arvode skall beräknas, äga motsvarande

tillämpning.

84 § Arvode till förvaltare bestämmes efter därom hos konkursdomaren

gjord framställning från den till arvode berättigade; och bör, där det

lämpligen kan ske, arvode på en gång bestämmas för samtliga därtill

berättigade. Framställning, som nyss sagts, skall angiva det belopp, som i

arvode fordras, och, där bestämmande av särskilt arvode för viss egendom

kan ifrågakomma, jämväl det belopp, som i sådant avseende äskas. Vid

framställningen skall fogas ej mindre redogörelse för det arbete uppdraget

medfört än även specificerad räkning, utvisande det fordrade beloppets

fördelning på de olika förvaltningsåtgärderna. Har förvaltare anlitat

biträde som avses i 52 § och har gottgörelse därför tillgodoförts biträdet

eller har ersättning för utgifter tillgodoförts förvaltare, skall sådant angivas

i redogöre lsen.

Kan fråga uppkomma om bestämmande av särskilt arvode för viss

egendom, åligge förvaltaren att tillhandahålla konkursdomaren för­
teckning över kända rättsägare, som hava särskild förmånsrätt i egen­
domen.

85 §" Då framställning om bestämmande av arvode inkommit, utsätte

konkursdomaren dag för ärendets handläggning vid rätten. Avser fram­

ställning allenast bestämmande av särskilt arvode för viss egendom, äge

dock konkursdomaren pröva, huruvida skäl att företaga frågan därom

innan arvode i övrigt bestäm mes må anses föreligga.

Sedan dag för ärendets handläggning vid rätten blivit utsatt, skall

konkursdomaren i god tid före den utsatta dagen till borgenär, som hos
konkursdomaren begärt att bli underrättad, samt till den, för vilken arvode

skall bestämmas, och gäldenären sända underrättelse om tid och plats för

handläggningen vid rätten. Underrättelse skall innehålla uppgift om
belopp, som i arvo de fordras. I fall, som omförmäles i 84 § andra stycket,

skall konkursdomaren i god tid till e nvar, som har särskild förmånsrätt i

750

-Senaste lydelse |977:67.'5.

¬

background image

egendomen och vars adress är känd. översända underrättelse, som nyss

SFS 1979:340

sagts.

Konkursdomaren skall inhämta yttrande i ärendet av tillsynsmyndig­

heten.

86 § Förvaltare får ej uppbära arvode förrän han avgivit slutredovisning

för sin förvaltning.

86 a

Utan hinder av vad i 82-86 §§ finnes stadgat häremot stridande

må förvaltare, om det med hänsyn till omfattningen av det arbete
uppdraget medfört, den tid under vilken konkursen varat och ytterligare

beräknas pågå samt ö vriga förhållanden finnes påkallat av synnerliga skäl,

av konkursdomaren tillerkännas skäligt belopp att utgå i avbidan på att

arvode slutligen bestämmes. Framställning därom skall angiva det belopp
som fordras ävensom de skäl vilka åberopas för erhållande av sådan betal­

ning. Vid framställningen skall fogas redogörelse for det arbete uppdraget
medfört samt uppgift om boets ekonomiska ställning. Konkursdomaren
skall inhämta yttrande i ärendet av tillsynsmyndigheten.

4 kap. Gäldenärens skyldigheter m.m.

88 § Gäldenären får ej efter det beslut om hans försättande i konkurs

meddelats och innan ed enligt 91 § har avlagts begiva sig från riket utan
samtycke av konkursdomaren. Om det senare under konkursen skäligen
kan befaras att gäldenären genom att begiva sig från riket undandrager sig

skyldighet som föreskrives i denna lag, får förbud meddelas honom att
lämna riket.

Kan det skäligen befaras att gäldenären åsidosätter förbud att begiva sig

från riket, får han åläggas att lämna ifrån sig sitt pass till tillsynsmynd ig­

heten.

Kan det skäligen befaras att gäldenären genom att begiva sig från den ort

där han är bosatt undandrager sig skyldighet som föreskrives i denna lag,

får förbud meddelas honom att lämna orten.

Beslut om reseförbud eller om åläggande för gäldenären att lämna ifrån

sig pass meddelas av konkursdomaren på begäran av förvaltaren eller

tillsynsmyndigheten. När skäl för sådant beslut ej längre föreligger, skall
beslutet omedelbart hävas.

Innan beslut medde las i fråga som avses i denna paragraf, skall konkurs­

domaren be reda gäldenären, förvaltaren och tillsynsmyndigheten tillfälle
att yttra sig, om det lämpligen kan ske och det ej finnes vara utan be­

tydelse. Konkursdomaren får också hålla förhandling i frågan.

Byter gäldenären vistelseort, skall han meddela förvaltaren var han

vistas.

88 a §

Har gäldenären enligt 14 b § lämnat ifrån sig sitt pass, skall

konkursdomaren omedelbart efter konkursbeslutet pröva om gäldenären

Senaste lydelse 195 9:181.

751

¬

background image

\

SFS 1979:340

skall återfå passet. Kan det skäligen befaras att gäldenären åsidosätter
förbud att begiva sig från rik et, har han ej rätt att återfå passet.

89 § Gäldenären skall lämna konkursdomaren, tillsynsmyndigheten, för­

valtare och granskningsman de upplysningar om boet, som de begära.

Vid borgenärssammanträde skall gäldenären vara tillstädes, så framt

han ej är hindrad av laga förfall. Vill gä ldenären, utan att sådant hinder

föreligger, från sammanträde utebliva, tage konkursdomarens samtycke

därtill. Utebliver gäldenären från sammanträde, vare hans utevaro ej

hinder för handläggning av de ärenden, som där skola förekomma.

91 § Gäldenären skall inför konkursdomaren avlägga bouppteckningsed.

Han skall därvid göra de tillägg till eller ändringar i den med anledning av

konkursen upprättade bouppteckningen som han finner påkallade och med

ed betyga att bouppteckningen med gjorda tillägg eller ändringar är riktig,

så att det ej honom veterligen har oriktigt utelämnats eller upptagits någon

tillgång eller skuld.

�r gäldenären juridisk person och finnas flera ställföreträdare, behöver

bouppteckningsed ej avläggas av sådan ställföreträdare vars edgång för­
valtaren anser sakna betydelse för boutredningen.

92 § Den i 91 § före skrivna bouppteckningsed skall avläggas vid första

borgenärssammanträdet. �r gäldenären av laga förfall hindrad att då

avlägga eden eller är till följd av särskilda omständigheter bouppteck­

ningen då ännu ej till konkursdomaren inkommen, kalle konkursdomaren,

sedan förfallet upphört eller bouppteckningen inkommit, så snart ske kan
gäldenären att infinna sig fö r edgångens fullgörande; och varde tillsyns­

myndigheten och förvaltaren underrättade därom.

När anledning förekommer, får konkursdomaren tillåta gäldenären att

avlägga eden inför annan konkursdomare. �r gäldenären sjuk, får eden
avläggas där han vistas.

93

I fall, då det åligger förmyndare att avlägga bouppteckningsed,

vare jämväl den omyndige, öm han fyllt femton år, pliktig att avlägga eden,

så framt förvaltaren eller borgenär det yrkar samt ej sådana särskilda
omständigheter föreligga, att anledning till edgången saknas.

Annan än gäldenären är skyldig att på yrkande av förvaltaren eller

borgenär avlägga bouppteckningsed eller beediga viss uppgift i bouppteck­
ningen. om det kan antagas att sådan edgång är av betydelse för boutred­

ningen.

Edgångsyrkande, som ovan i denna paragraf avses, skall göras hos

konkursdomaren. Har sådant yrkande framställts, kalle konkursdomaren

den, av vilken edgång äskas, att infinna sig inför konkursdomaren å tid oc h
ställe, som av honom bestämmas; underrätte ock därom tillsynsmyndig­

heten och förvaltaren samt, där edgångsyrkandet framställts av borgenär,

denne. Medgives yr kandet, varde, om det kan ske, edgången genast full­
gjord; kan det ej ske vid tillfället, meddele konkursdomaren beslut om tid

752

Senaste lydelse 1971:878.

¬

background image

och ställe, då eden skall inför honom avläggas. Medgives ej yrkandet,

SFS 1979:340

varde frågan om edgång skall äga rum hänskjuten till rätten; och vare, där

rätten bifaller edgångsyrkandet, om edgångens fullgörande inför konkurs­

domaren lag, som nyss sagts. Bestämmelserna i 92 § andra s tycket skola i

fall. varom här är fråga, äga motsvarande tillämpning.

94 § Undandrager sig gäldenären att fullgöra vad honom enligt 53, 88, 89,
91 eller 93 § ålig ger eller överträder han reseförbud, varom stadgas i 88 §,

må han efter omständigheterna hämtas eller genom häkte tillhållas att
fullgöra sin skyldighet. Detsamma gäller, om det skäligen kan befaras att
gäldenären undandrager sig skyldighet eller överträder förbud som nu har

angetts och, beträffande häktning, särskild anledning förekommer.

Undandrager sig annan att fullgöra edgång, som blivit honom enligt 93 §

förelagd, varde hämtad eller genom föreläggande av vite eller genom häkte

tillhållen att fullgöra sin sk yldighet.

Varder någon efter ty nu är stadgat hållen i häk te, skall kostnaden härför

gäldas av allmänna me del.

95 §^'' Det ankommer på konkursdomaren att på begäran av förvaltaren
eller tillsynsmyndigheten förordna om vidtagande av åtgärd enligt 94 § och
att utdöma förelagt v ite.

Har någon insat ts i häk te, skall konkursdomaren, då anledning till hans

kvarhållande ej längre är för handen, genast förordna om hans lösgivande.

Den, som insatts i häkte, skall senast var Qortonde dag inställas för
konkursdomaren. Ingen får under konkursen hållas häktad längre tid än tre

månader.

Innan beslut meddelas i fråga som avses i denna paragraf, skall konkurs­

domaren bereda gäldenären, förvaltaren och tillsynsmyndigheten tillfälle
att yttra sig, om det lämpligen kan ske och det ej finnes vara utan be­

tydelse. Ko nkursdomaren får också hålla förhandling i frågan.

95 a § �r gäldenären häktad med stöd av 14 b §, skall konkursdomaren

eller, i fall då konkursansökningen prövas av rätten, denna i samband med
konkursbeslutet pröva om gäldenären fortfarande skall vara häktad.

Föreligga skäl till häktning enligt 94 §, skall häktningen bestå.

96 §

Om gäldenären är juridisk person, äga 88 §, 88 a §, 89 § första

stycket, 94 § första och tredje styckena, 95 § samt 95 a § tillämpning äve n

på styrelseledamot, verkställande direktör och likvidator som avgått eller

entledigats senare än ett år före dagen då konkursansökan kom in till

konkursdomaren.

98 §^' Förvaltaren skall handlägga fråga om vad som får utgå enligt 97 §.

Uppkommer tvist, äga 27 § fjärde och femte styckena motsvarande

tillämpning.

99 §

Gäldenär vare berättigad att av konkursboet erhålla vad som

erfordras för resa och uppehälle, när han enligt vad i denn a lag stadgas har

f Senaste lydelse 1946:809.

Senaste lydelse 1968:625.

753

48-SFS 1979

\

¬

background image

\

SFS 1979:340

att inställa sig hos konkursdomaren eller annorstädes, dock ej mera, om

han vistas utom rättens domsaga, än som tarvades, om han uppehölle sig

därinom å ort, där han sist vistades. Vad nu sagts gäller även beträffande
sådan förutvarande ställföreträdare som avses i 96 §.

Angående ersättning till gäldenären för inställelse vid sammanträde i

anledning av anmärkning mot efterbevakning stadgas i 11 1 §.

Annan än den som avses i första stycket är berättigad att av konkursboet

erhålla ersättning för inställelse enligt 93 § andra stycket efter vad

konkursdomaren prövar skäligt.

102 §

Så snart bevakningstiden gått till ända, överlämne konkurs­

domaren det ena exemplaret av de inkomna bevakningshandlingama till
förvaltaren, som har att skyndsamt upprätta en förteckning, utvisande för

varje bevakad fordran dess belopp och, om förmånsrätt yrkats, den

åberopade grunden därför samt den plats i förmånsrättsordningen, som
enligt det framställda yrkandet skulle tillkomma fordringen. Förteckningen
skall upprättas i tv å exemplar, av vilka det ena skall biläggas de till för­

valtaren överlämnade bevakningshandlingarna och det andra tillställas

konkursdomaren för att jämte det andra exemplaret av handlingarna vara

att tillgå hos honom.

103

Efter bevakningstidens utgång bestämme konkursdomaren utan

dröjsmål efter samråd med förvaltaren ej mindre viss tid, inom vilken
anmärkningar må framställas mot de bevakade fordringarna, och ställe,

varest de till förvaltaren överlämnade bevakningshandlingarna skola hållas
tillgängliga för granskning, än även tid och ställe för det borgenärs-

sammanträde, som enligt 108 § skall hållas inför konkursdomaren, därest

anmärkningar framställas. Avgörandet får träffas före utgången av bevak­

ningstiden, om det lämpligen kan s ke.

Anmärkningstiden skall bestämmas till minst tv å, högst fyra veckor från

bevakningstidens utgång. Om det med hänsyn till förhållandena i

konkursen är erforderligt, får dock längre anmärkningstid fastställas. Det i

108 § omförmälda sammanträde må icke hållas tidigare än två eller senare
än fyra veckor från utgången av anmärkningstiden.

107 §

Efter anmärkningstidens utgång skall konkursdomaren oför-

dröjligen till varje borgenär, mot var s bevakning anmärkning är framställd
och vars adress är känd, med posten översända avskrift av anmärknings-

skriften i vad den rör hans bevakning med erinran om tid och ställe för det i

108 § omförmälda borgenärssammanträde.

108

De tvistefrågor, som uppkommit därigenom att anmärkningar

framställts och som ej blivit förlikta genom medverkan av förlikningsman
som avses i 50 a § eller på anna t sätt, skola företagas till handlä ggning vid

borgenärssammanträde inför konkursdomaren. Därvid äga förvaltaren,
borgenärerna och gäldenären föra talan; och böra de borgenärer, mot

754

Senaste lydelse 1 975:244. �nd ringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena

upphävs.

Senaste lydelse 1957:97. �ndringen innebär bl.a. att femte stycket upphävs.

¬

background image

vilkas bevakningar anmärkning gjorts, ingiva skriftliga svaromål och

SFS 1979:340

bifoga de handlingar, som styrka deras talan.

Förvaltaren skall vara tillstädes vid sa mmanträdet, så framt han ej har

laga förfall; dock vare hans utevaro ej hinder för ärendets handläggning.

Konkursdomaren skall vid sam manträdet utreda tvistefrågorna och söka

åstadkomma förlikning. Om alla närvarande medgiva att anmärkning

förfaller eller inskränka den eller uppdraga åt förvaltaren att sluta för­
likning med borgenär mot vars bevakning anmärkning gjorts, gäller det
även för den som uteblivit. �ro både borgenär och borgensman eller annan

som förutom gäldenären ansvarar för borgenärens fordran närvarande och
kunna de icke enas, gäller borgenärens mening, om ej de andra lösa ut
honom eller ställa betryggande säkerhet för fordringen.

Finnes anmärkning, varom förlikning ej blivit tr äffad, skall frågan hän-

skjutas till rätten. Konkursdomaren skall vid sammanträdets slut

bestämma när rättens handläggning av tvistefrågorna skall äga rum. Om

det är möjligt, skall handläggningen ske omedelbart i anslutning till

sammanträdet. Tvistefrågor som ej behandlas omedelbart av rätten skall
sättas ut att förekomma viss dag inom fyra veckor efter sammanträdet

eller, om särskilda skäl föreligga, senare dag.

111 §^'' Vill borg enär efter utgången av den för bevakning av fordringar

utsatta tid anmäla fordran, må det ske i den ordning, som i 1 01 § är stadgad

angående bevakning.

Då efter bevakning sålunda gjorts, överlämne konkursdomaren genast

det ena exemplaret av bevakningshandlingarna till förvaltaren; låte.ock en
gång i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar, som

bestämts för offentliggörande av kungörelser om konkursen, kungöra, att

efterbevakning skett, så ock viss tid, inom vilken anmärkningar må fram­
ställas mot bevakningen, ställe, varest de till förvaltaren överlämnade

bevakningshandlingarna skola hållas tillgängliga för granskning samt tid

och ställe för sammanträde inför konkursdomaren, därest i anledning av

anmärkning sammanträde varder erforderligt.

Anmärkningstiden må ej utgöra mindre än två eller mera än fyra veckor

från den dag ovanberörda kungörelse infördes i Post- och Inrikes Tid­

ningar. Sammanträdet inför konkursdomaren skall hållas inom fyra veckor
från anmärkningstidens utgång.

Om innehållet i kungörelsen åligge konkursdomaren att med posten

avsända meddelande till gäldenären och, där den efterbevakandes adress

är känd, till denne ävensom särskilt underrätta förvaltaren.

1 övri gt lände beträffande efterbevakning i tillämpliga delar till efter­

rättelse vad ovan stadgats om bevakning.

Hava flere efterbevakningar gjorts, skola de. såvitt ske kan. handläggas

gemensamt.

Ersättning till förvalta re och gäldenären för inställelse vid sammanträde

i anledn ing av anmärkning mot e fterbevakning skall gäldas av borgenär,
som gjort efterbevakningen; och vare borgenären jämväl skyldig att

gottgöra kostnaden för kungörelse och annan underrättelse om efterbevak­

ningen. Hava flere borgenärer gjort efterbevakning, svare de en för alla

och alla för en för kostnad, som är gemensam för efterbevakningarna.
''^Senaste lydelse 1977:675.

755

¬

background image

\

SFS 1979:340

113 § Talan mot dom, varigenom anmärkning mot bevakning ogillats,

må fullföljas ej mindre av för valtaren än av borgenär och gäldenären.

118 § Då edgångsföreläggande, som avses i 117 §, blivit m eddelat, skall

konkursdomaren ofördröjligen underrätta förvaltaren därom.

Bevis, att borgenär fullgjort honom förelagd edg ång, skall så snart det

inkommit till kon kursdomaren av honom överlämnas till förvaltaren. Har

edgångsbevis inkommit till konkursdomaren i fall, so m avses i 116 § andra

stycket, varde ock det bevis överlämnat till förvaltaren.

120

Försummar borgenär att inom föreskriven tid till konkurs­

domaren inkomma med bevis, att borgenären fullgjort honom förelagd
edgång, må innan sådant bevis inkommit fordringen ej komma i be­
traktande såsom bevakad i k onkursen; dock varde, där anmärkning mot
bevakningen är gjord, tvistefrågan prövad i laga ordning och gälle om

utdelning för fordringen vad därom är i 6 kap. sta dgat.

123 §3® Borgenär, som till säkerhet för fordran har panträtt i fast eller lös
egendom, vare för tillgodonjutande av rätt till beta lning ur den egendom,

som sålunda häftar för fordringen, icke skyldig att bevaka fordringen i kon­

kursen.

Borgenär, varom i första stycket förmäles, vare, där det äskas, pliktig att

fästa sin fordran med så dan ed, som i 116 § sägs. �& edgången skola före­

skrifterna i 116-119 §§ äga motsvarande tillämpning; dock skall be­

träffande tiden för edgångsyrkandes framställande gälla, att det må väckas
intill dess borgenären uppburit betalning för sin fordran, och må delgivning

av edgångsföreläggande ej ske enligt 15 § delgivningslagen. Edgångs­
yrkandet vare förfallet, där ej underrättelse, som i 118 § första stycket
sägs. eller annat bevis, att edgångsföreläggande meddelats, kommit för­

valtaren tillhanda innan kungörelse om framläggande av slututdelnings-

förslag utfärdats.

Försummar borgenären att inom föreskriven tid till konkursdomaren

inkomma med bevis, att borgenären fullgjort honom förelagd edgång,
varde den egendom, vari panträtten äger rum, såsom annan konkursboets

egendom av förvaltaren omhändertagen; och gälle angående borgenärens

rätt till betalning vad d ärom är i 6 kap. stadgat.

126

På förvaltaren ankomme att bestämma, när utdelning skall äga

rum.

Finnes tillgång till gäldande av tio för hundra av bevakade fordringar,

som ej utgå med för månsrätt, må dock förvaltaren ej låta med utdelning för
dessa fordringar anstå, med mindre särskilda skäl föreligga.

Kan utdelning till borgen ärer, som hava förmånsrätt och icke jämlikt 143

§ lyft betalning fö r sina fordringar, lämpligen äga rum, må sådan utdelning
ej uppskjutas i avbidan på utdelning till andra borgenärer.

Sedan all konkursboets tillgängliga egendom blivit förvandlad i pen-

756

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

Senaste lydelse 1970:444.

Senaste lydelse 1955:236,

¬

background image

ningar, skall slutu tdeining ske; dock må ej kungörelse om sådan utdelning

SFS 1979:340

utfärdas före utgången av tid, inom vilken borgenär har att ingiva bevis

därom at t honom förelagd edgång, som i 116 eller 123 § s ägs, blivit full­
gjord. I fall, varom i 70 § andra stycket eller 71 § fem te stycket förmäles,

utgöre den omständigheten, att där avsedd egendom icke blivit f örsåld, ej
hinder för slututdelning.

127

�r ackordsförslag beroende på prövning, kan förvaltaren, i den

mån det föranledes av förslaget, låta anstå med utdelning till dess ackords­

frågan blivit avgjord.

128 § Då utdelning skall ske, åligge förvaltaren att uppgöra utdelnings­
förslag.

Utdelningsförslag skall för varje däri upptagen borgenär angiva beloppet

av hans f ordran med de n ränta, varå utdelning må v ara att beräkna, den
förmånsrätt, som må vara med fordringen förenad, samt den utdelning,
som belöper på fordringen. Föreligger omständighet, som jämlikt 141 §
andra stycket medför inskränkning i borgenärs rätt att lyfta på hans
fordran belöpande utdelning, eller har borgenär enligt 143 § uppburit betal­

ning, varde det ock anmärkt i förslaget.

Utdelningsförslag skall vara åtföljt av redogörelse för förvaltningen av

egendom, för vilken till utdelning avsedda medel influtit. Av red ogörelsen
skall framgå, huru mycket genom försäljning eller annorledes influtit för
egendomen, samt, där ej hela detta belopp enligt förslaget utdelas, för

vilka andra ändamål återstoden tagits i ansp råk. Hava medel, som avses i

förslaget, influtit för egendom, vari särskild förmånsrätt funnits, skola nu
föreskrivna uppgifter lämnas särskilt för den egendom.

129

Sedan utdelningsförslag upprättats, skall förslaget med därtill

hörande förvaltningsredogörelse hållas tillgängligt för granskning å tid och

ställe som bestämmes av förvaltaren. När fråga är om förslag till slututdel­

ning, skall förvalta ren bestämma tid och ställe efter samråd med tillsyns­

myndigheten. Förvaltaren låte en gång i Post- och Inrikes Tidningar och

den eller de ortstidningar, som bestämts för offentliggörande av kun­

görelser om konkursen, kungöra, att utdelningsförslag upprättats, så ock

från och med vilken dag samt var det kommer att hållas tillgängligt. I kun­
görelsen skall ock nämnas, att den, som vill klandra förslaget, har att
anmäla sitt klan der på sätt och inom tid. som stadgas i 130 §.

Det åligger förvaltaren att ofördröjligen efter utfärdandet av ovan­

nämnda kungörelse dels tillställa konkursdomaren och tillsynsmyndig­
heten ett exemplar av utdelningsförslaget och förvaltningsredogörelsen,

dels ock till gäldenären och varje i förslaget upptagen borgenär, vars
adress är känd, med posten översända meddelande om innehållet i kun­

görelsen; och varde borgenär tillika underrättad om den utdelning, som är
för honom beräknad i förslaget.

Förvaltaren har därjämte att så snart ske kan tillställa konkursdomaren

och tillsynsmyndi gheten ett exemplar av de tidningar, i vilka ku ngörelsen

varit införd.

Senaste lydelse 1970:848.

Senaste lydelse 1977:675.

757

¬

background image

\,

SFS 1979:340

Då kungörelse om siututdelning utfärdas, skal! underrättelse därom

samtidigt meddelas konkursdomaren och tillsynsmyndigheten.

130

Klander mot utdelningsförslag skall skriftligen anmälas hos

konkursdomaren inom trettio dagar från den dag, då förslaget enligt kun­

görelsen därom först varit tillgängligt för granskning. 1 klanderskriften
skall angivas, i vilket av seende ändring i förslaget yrkas; är sådant ej iakt­

taget, må klandret ej upptagas.

Varder klander upptaget, utsätte konkursdomaren dag för målets hand­

läggning vid rätten samt låte den utsatta dagen minst tio dagar förut
kungöras en gång i Po st- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstid­

ningar, som bestämts för offentliggörande av kungörelser om konkursen;
underrätte ock särskilt tillsynsmyndigheten, förvaltaren och den, som

anmält klandret, samt, där klandret avser utdelning till viss borgenä r, som
icke anmält klandret, denne.

Vid målets handläggning bör förvaltaren vara tillstädes.
De för målets prövning nödiga handlingar skola genom förvaltarens

försorg tillställas konkursdomaren för att tillhandahållas rätten.

132 § Har borgenär bevakat fordran efter utgången av den för bevakning

av fordringar utsatta tid, skall utdelning för den fordran beräknas i utdel­
ningsförslag, om vars framläggande kungörelse utfärdas sedan bevak­

ningsinlagan genom konkursdomarens försorg kommit förvaltaren

tillhanda eller borgenären hos denne visat, att bevakning skett.

Av medel, som ej äro upptagna i äldre utdelningsförslag än i första

stycket avses, varde först, såvitt de förslå, tilldelat borgenären så mycket,
som skulle hava tillagts honom, därest han bevakat sin fordran inom den

utsatta bevakningstiden; och tage han därefter med övriga borgenärer del i
vad som kan återstå.

137 §

Utdelning för fordran, i a vseende å vilken borgenären förelagts

sådan edgång, som i 116 eller 123 § sägs , skall, ändå att edgången ej full­

gjorts, beräknas i utdelningsförslag, som ej avser slututdelning i kon­

kursen. Då slututd elning företages, må sådan fordran ej komma i betrak­
tande, med mindre innan kungörelse om framläggande av utdelnings-

förslaget utfärdats bevis, att eden avlagts, genom konkursdomarens
försorg kommit förvaltaren tillhanda eller borgenären hos denne styrkt, att
sådant bevis tillställts konkursdomaren; och skall, där fordringen enligt

vad nu sagts icke må komma i bet raktande, vad vid tidigare utdelning må
hava beräknats för fordringen gå till fördelning emellan a ndra borgenärer.

Har i fall, då edgångsföreläggande meddelats borgenär, som till säkerhet

för sin fordran har panträtt i fast eller lös egendom, borgenären föranstaltat
om egendomens försäljning, äge han ej uppbära betalning ur egendomen,
innan föreläggandet fullgjorts; och skall förty vad av köpeskillingen å

borgenärens fordran belöper intill dess föreläggandet fullgjorts eller den

därför föreskrivna tid lill ändagått insättas i rik sbanken eller annan bank,

varom borgenären och förvaltaren enas.

758

⬢"'.Senaste lydelse 1977:675.

¬

background image

140 §

Varder gäldenär, som i konkurs erhållit ackord, ånyo försatt i

SFS 1979:340

konkurs Innan ackordet fullgjorts, vare borgenär, vars fordran nedsatts

genom ackordet, berättigad till utdelning för fordringens hela ursprungliga

belopp med avdrag av vad han redan må h ava uppburit; dock äge han icke
uppbära mer än vad enligt ack ordet tillkommer honom.

Vad sålunda stadgats skall äga m otsvarande tillämpning, där gäldenären

erhållit ackord enligt ackordslagen (1970:847).

144 §

Lyftning enligt 143 § må ej medgivas borgenär, med mindre han

bevakat sin fordran i ko nkursen, där det enligt d enna lag åligger honom,

ävensom ställe r borgen för att medlen återbäras i händelse han finnes ej

vara berättigad att i utd elning behålla vad han fått lyfta. Förvaltaren må
dock eftergiva borgen, om skäl därtill finnas; och vare kronan ej skyldig att
ställa borgen.

Vad i 141 § tredje stycket är stadgat om skyldighet att gälda ränta å

medel, som återbäras, skall äga motsvarande tillämpning vid återb äring av
medel, som borg enär enligt 143 § fått lyfta.

145 a §" Har betalning utfallit på kapi talbeloppet av fordran, till säkerhet

för vilken företagsin teckning meddelats, skall förvaltaren, sedan tiden för

klander mot framlagt utdelningsförslag gått till ända eller väckt klander

avgjorts genom beslut som vunnit laga kraft, göra anmälan därom till

inskrivningsmyndigheten och därvid insända utdelningsförslaget eller
annan handling som visar fördelningen. Kan det antagas att ytterligare
betalning kommer att tilläggas inteckningshavaren, skall dock med

anmälan anstå till dess det blivit avgjort, om sådan betalning skall utgå.

När innehavare av inteckning som avses i första stycket lyfter betalning,

skall anteckning härom göras på inteckningshandlingen.

146 §''^ Då förslag till slututdeln ing enligt utfärdad kungörelse först är att

tillgå för granskning, anses konkursen avslutad, ändå att tvist om bevakad

fordran eller fråga om underhåll åt gäldenären eller om arvode till f ör­

valtare ännu ej är slutligen avgjord eller någon ytterligare tillgång, i följd av

rättegång eller annorledes, sedermera kan uppkomma för konkursboet.

Utan hinder av att konkursen avslutats må ackordsförslag som ingivits

tidigare prövas enligt vad som stadgas i 7 kap.

148 §

Varda efter konkursens avslutande medel tillgängliga för utdel­

ning, åligge förvaltaren att utdela dem till borg enärerna, så ock att avgiva
redovisning för förvaltningen av medlen; skolande därvid de i den na lag

om utde lning ävensom om redovisning vid slututdelning givna stadganden
lända till efterrättelse. Efter framställning av förvaltaren äge dock

konkursdomaren, om han med hänsyn till de med en utdelning förenade
kostnaderna finner sådan icke lämpligen böra äga rum, förordna, att
medlen i stället för a tt utdelas skola överlämnas till gäldenären.

Senaste lydelse 1967; 144.

Senaste lydelse 1970:848.

759

¬

background image

\

SFS 1979:340

149 §" Har gäldenären om betalningen av sin gäld träffat skriftlig
överenskommelse med alla borgenärer, som bevakat fordran i konku rsen,
eller har han andra bevis, att nämnda borgenärer blivit förn öjda, varde,
sedan den för bevakning av fordringar utsatta tid gått till ända, konkursen

nedlagd, om gäldenären gör ansökning därom hos konkursdomaren. Innan
konkursdomaren meddelar beslut i anledning av ansökningen, skall han
höra förvaltaren.

�r sådan ansökning gjord, äge konkursdomaren, om han finner skäl

därtill, förordna, att medan ansökningen är beroende på prövning boets
egendom ej må säljas, så vitt det ej påkallas av anledning, som avses i 63 §
andra stycket andra och tredje meningarna.

Varder konkursen nedlagd, låte konkursdomaren införa tillkänna­

givande därom en gång i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de
ortstidningar, som bestämts för offentliggörande av kungörelser om kon­

kursen.

152

Ingives ackordsförslag i rätt tid, skall konkursdomaren inhämta

yttrande av förvaltaren huruvida förslaget bör föreläggas borgenärerna.
Avstyrker denne att så sker, må förslaget upptagas endast om konkurs­

domaren finner synnerliga skäl därtill.

159 §''® Om både borgenär och borgensman eller annan som förutom
gäldenären ansvarar för borgenärens fordran vilja rösta för denna i
ackordsfrågan, ha de tillsammans en röst, vilken beräknas efter borge­

närens fordran. Kunna de icke enas, gäller borgenärens mening, om ej de

andra lösa ut honom eller ställa betryggande säkerhet för fordringen.

1 9 kap. Handläggning av mindre konkurs, m.m.

185

Konkurs skall handläggas som mindre konkurs, om det finns

anledning antaga

1. att gäldenärens bo ej räcker till betalning av de konkurskostnader som

annars skulle följa, eller

2. att boet med hänsyn till dess omfattning och övriga förhållanden är av

enkel beskaffenhet och att konkursen med fördel kan genomföras utan att

bevakningsförfarande enligt 5 kap. anordnas.

När konkurs handlägges som mindre konkurs, tillämpas föreskrifterna i

3 och 5-7 kap. om handläggning av konkurs endast om det särskilt angives

i detta kapitel.

185 a § Beslutas att konkursen skall handläggas som mindre konkurs,

skall konkursdomaren efter hörande av tillsynsmyndigheten genast utse en

förvaltare att handha förvaltningen av boet. I fråga om förvaltare gäller 44
§.

760

Senaste lydelse 1977:675.

Senaste lydelse 1970:848.

Förutvarande 159 8 upphävd genom 1970:848.

Senaste lydelse 1977:675.

¬

background image

�r gäldenären dödsbo, behöver förvaltare utses endast om boupp-

SFS 1979:340

tecknirig enligt 20 kap. ä rvdabalken ej har upprättats eller annars särskilda
skäl föreligga.

Beträffande tillsyn över förvaltningen äga 42, 59 och 60 §§ motsvarand e

tillämpning.

I fråga om entledigande av förvaltare gäller 80 § i tillämpliga delar.

Avgår förvaltaren innan konkursen avskrives, skall redovisning för

förvaltningen snarast avges till tillsynsmyndigheten. Avskrift av redo­

visningen skall l ämnas till konkursdomaren.

185 b § I fråga om förvaltarens allmänna åligganden äga 51, 51 a och 52
§§, 53 § första stycket, 57 §, 58 § första och andra styckena samt 60 § andra
stycket motsvarande tillämpning. Vidare äger 54 § motsvarande tillämp­

ning.

Förvaltaren skall lämna konkursdomaren och tillsynsmyndigheten

skriftlig uppgift om orsakerna till gäldenärens obestånd, såvitt de kunnat

utrönas. Samtidigt skall anmärkas, om det har förekommit förhållande

som kan föranleda återvinning till konkursboet och om det finns skälig
anledning antaga att gäldenären gjort sig s kyldig till gäldenärsbrott. Finns
anledning till så dant antagande, skall grunden därför angivas. Om gälde­

nären ä r eller under det senaste året före konkursansökningen varit bok­

föringsskyldig, skall vidare anmärkas, vilket bokföringssystem han har

tillämpat och hur bokföringsskyldigheten har fullgjorts. I såda nt fall skall

samtidigt den av gäldenären senast uppgjorda balansräkningen ingivas.

Så snart kunskap har vunnits om löne- eller pensionsskuld skall för­

valtaren anmäla sådan skuld till kronofogdemyndigheten i den ort där

gäldenären bör svara i tvistemål som angå gäld i allmänhet . Finns ej löne-
eller pensionsskuld, skall förvaltaren anmärka detta i boupptec kningen.

Bouppteckningen skall jämte uppgifter enligt andra stycket tillställas

konkursdomaren och tillsynsmyndigheten snarast och senast en månad

från konkursbeslutet. När särskilda omständigheter föreligga, får konkurs­

domaren bevilja uppskov.

Om förvaltaren finner att gäldenären kan misstänkas för att ha gjort sig

skyldig till gäldenärsbrott, skall han omedelbart underrätta allmän

åklagare därom och därvid angiva grunden för misstanken. Detsamma
gäller om gäldenären har drivit näringsverksamhet och det under konkurs­

förvaltningen ko mmer fram att gäldenären kan misstänkas för annat brott

av ej ringa beskaffenhet, som har samband med ve rksamheten.

185 c § Om ej annat är föreskrivet, skall egendom som finns i boet säljas

så snart det lämpligen kan sk e.

Beträffande försä ljning av egendom, fortsättande eller återupptagande

av rörelse, indrivning av fordringar och förlikning angående osäker eller
tvistig tillgång under konkursen gälla 61, 63, 67. 70, 71 och 73-78 §§ i
tillämpliga delar. Fordran som kan göras gällande i konku rsen skall anses
som bevakad fordran. Den tid av fyra veckor som enligt 73 § första stycket
skall räknas från första borgenärssammanträdet skall i stället räknas från

konkursbeslutet.

761

/

/

¬

background image

SFS 1979:340

185 d § Så snart bouppteckning har tillställts konkursdomaren skall

denne kalla gäldenären att inställa sig för att avlägga sådan ed som avses i
91

�r gäldenären dödsbo och har förvaltare ej utsetts, skall vad som i 91

§ andra stycket sägs om förvaltaren i stället gälla konkursdomaren.

Edgången får ej äga rum tidi gare än en vecka från konkursbeslutet.

Finner konkursdomaren, sedan bouppteckningen har beedigats, efter

förvaltarens hörande att tillgångarna ej räcka till betalning av konkurskost­

naderna och annan skuld som boet har ådragit sig, skall han be sluta om av­

skrivning av konkursen. Sådant beslut får dock ej meddelas förrän för­

valtaren har fullgjort vad som åligger honom enligt 185 b § andra stycket.

Avskrives konkursen, skall förvaltaren snarast avge redovisning för

förvaltningen till tillsynsmyndigheten. Avskrift av redovisningen skall

lämnas till ko nkursdomaren.

Föreligger hinder mot att bouppteckningsed avlägges av gäldenären eller

annan inom skälig tid och saknas anledning antaga att genom sådan edgång
skulle yppas tillgång till betalning av konkurskostnaderna och annan skuld
som boet har ådragit sig, äger första stycket motsvarande tillämpning trots
att edgång icke har fullgjorts.

Innan egendomen i boet återställes till gäldenären, skall för valtaren av

egendomen, såvitt den förslår, betala konkurskostnaderna och annan

skuld som boet har ådragit sig.

185 e § Avskrives ej konkursen enligt 185 d § skall boets medel, sedan all
tillgänglig egendom har förvandlats till pengar , delas ut till bor genärerna i
den mån medlen ej behövas för betalning av konkurskostnaderna och
annan skuld som boet har ådragit sig. Utdelningen skall äga rum i enlighet

med den rätt till betalning som tillkommer borgenärerna. 1 fall som avse s i

70 § a ndra stycket eller 71 § femte stycket utgör den omständigheten att
där avsedd egendom icke har blivit såld ej hinde r för utdelning.

Förslag till utdelning upprättas av förvaltaren. Förslaget skall för varje

däri upptagen borgenär ange beloppet av hans fordran med den ränta varpå

utdelning skall beräknas, den förmånsrätt som följer med fordringen och

den utdelning som belöper på denna. Vid förslaget skall fogas sådan
förvaltningsredogörelse som angives i 128 § tredje stycket.

Vid tillämpning av 138 eller 139 § skall vad som sägs där om den dag,

från vilken tiden för klander mot utdelningsförslag är att räkna, i stället

avse dagen för utdelningsförslagets upprättande.

762

185 f §

Förvaltaren skall genast tillställa konkursdomaren och tillsyns­

myndigheten utdelningsförslaget och förvaltningsredogörelsen. Han skall

samtidigt avge redovisning för förvaltningen till tillsynsmyndigheten och

därvid bifoga de handlingar som kunna vara av betydelse för kontroll av

redovisningen. Avskrifter av redovisningen jämte bifogade handlingar

skola lämnas till konk ursdomaren.

Konkursdomaren skall genast i Post- och Inri kes Tidningar och den eller

de ortstidningar, som bestämts för offentliggörande av kungörelser om

konkursen, kungöra att utdelningsförslag har upprättats. Den som vill

framställa invändning mot utdelningsförslaget skall göra detta hos

konkursdomaren senast två veckor efter det att kungörelsen var införd i
Post- och Inrikes Tidningar. Erinran härom skall intagas i kungörelsen.

¬

background image

J -

Sedan tiden för invändning mot utdelningsförslaget har gått ut, skall

SFS 1979:340

konKursdomaren fastställa utdelning i konkursen enligt förslaget, om det ej
genom invändning eller på annat sätt framgår att fel eller brist som inverkat

på någons rätt föreligger. Finner konkursdomaren sig icke böra fastställa

utdelning enligt förslaget, skall han antinge n göra behövliga ändringar i det

och fastställa utdelning enligt det sålunda ändrade förslaget eller åter­

förvisa ärendet till förv altaren. Mot beslut om återförvisning får talan ej
föras. Att nytt utdelningsförslag har upprättats skall kungöras endast om
det finns skäl till det.

När beslut om fastställelse av utdelning meddelas, anses konkursen

avslutad.

185 g § Sedan beslut om fastställelse av utdelning i konkursen har vunnit

laga kraft, skall förvaltaren snarast tillställa borgenär de medel som
tillkomma denne. Detta gäller dock ej beträffande fordran som är beroende

av villkor, som avses i 136 §, eller som är föremål för rättegång. Borgenär

är berättigad till den ränta som har upplupit på medlen från dagen för utdel­

ningsförslagets u pprättande. När medlen ha tills tällts borgenärerna, skall

förvaltaren anmäla det hos konkursdomaren och tillsynsmyndigheten. Har

betalning utfallit på kapitalbeloppet av fordran, till säkerhet för vilken

företagsinteckning meddelats, gäller 145 a §.

Bli medel tillgängliga f�r utdelning se dan konkursen avslutats, skall för­

valtaren utdela dem till borgenärerna och avge redovisning för förvalt­

ningen av medlen. Bestämmelserna i 185 e och 185 f § § om utdelning och
redovisning skola därvid tillämpas. Att nytt utdelningsförslag har upp­
rättats skall kungöras endast om det finns skäl till det, Om konkurs-

domaren med hänsyn till de med en utdelning fören ade kostnaderna finner

att sådan icke lämpligen bör ske, äger han efter framställning av för­
valtaren fö rordna att medlen i stället för att utdelas skola överlämnas till

gäldenären.

185 h § Om förvaltaren i kon kurs som handlägges som mindre konkurs

finner att i 185 § första stycket 2. angivna förutsättningar för sådan hand­

läggning icke föreligga samt att boet räcker till betalning av dels de
konkurskostnader som följa med att konkursen handlägges i enlighet med

vad som i allmänhe t är föreskrivet i fråga om konkurs, dels annan boets

skuld, skall han genast anmäla detta till konkursdomaren.

Om konkursdomaren, efter tillsynsmyndighetens hörande, i anledning

av anmälningen eller eljest finner att konkursen bör handläggas i enlighet

med vad som i allmänhet ä r föreskrivet i fråga om ko nkurs, skall k onkurs­

domaren besluta att konkursen skall handläggas i denna ordning.

Meddelas sådant beslut, äga 19 § första och tredje styckena motsvarande

tillämpning.

Beslutet jämte vad konkursdomaren har bestämt enligt 19 1? f örsta

stycket skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de orts­

tidningar, som bestämts för offentliggörande av kungörelser om kon­
kursen. De tider som enligt 19 § första stycket skola räknas från det
beslutet om konkurs meddelades skola i stället räknas från dagen för ut­

färdandet av kungörelsen.

Meddelas beslut enligt andra stycket, skall förvaltaren anses vara utsedd

763

¬

background image

SFS 1979:340

enligt 45 §. Bouppteckning som t^ngives i 53 § behöver icke upprättas på
nytt. Ej heller behöver gäldenären eller annan som avlagt bouppteck­
ningsed eller beedigat viss uppgift i boupp teckningen åter fullgöra så dan

edgång.

186 §" Om förvaltare som har utsetts enligt 46 § finner anledning antaga
att tillgångarna i boet ej räcka till betalning av konkurskostnaderna och
annan skuld som boet har ådragit sig. skall han genast anmäla detta till

konkursdomaren. Han skall samtidigt avge redovisning för förvaltningen
till tillsynsmyndigheten. Vid anmälan som här av ses skall fogas avskrift av

redovisningen.

Om konkursdomaren, efter tillsynsmyndighetens hörande, i anledning

av anmälningen eller eljest finner grund för antagande att tillgångarna äro

så otillräckliga som sägs i f örsta stycket, skall han kungöra detta i Post-

och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar, som bestämts för
offentliggörande av kungörelser om konkursen. Vill borgenär eller gälde­

nären visa att tillgång finns till betalning av nämnda kostnader och skuld,

skall han anmäla detta hos konkursdomaren inom en månad från den dag

då kungörelsen var införd i Post- oc h Inrikes Tidningar. Konkursdomaren
äger ge borgenären eller gäldenären behövligt rådrum. Föranleder anmälan
som nu har angivits eller annan inträffad omständighet ej antagande att

tillgång finns till betalning av konkurskostnaderna och annan skuld som

boet har ådragit sig, skall konkursdomaren besluta om avskrivning av kon­
kursen. Har förvaltaren icke avgivit redovisning för förvaltningen, skall
han göra detta innan beslut om avskrivning meddelas.

187 §

Avskrives konkursen enligt 185 d eller 186 § eller avslutas

konkursen enligt 185 f §, skall konkursdomaren efter hörande av tillsyns­

myndigheten bestämma arvode till förvaltaren och ersättning för kostnad

som uppdraget har medfört. 1 fråga om arvode äga 82 och 83 §§, 84 § första
stycket samt 86 § motsvarande tillämpning.

Finns i boet egendom, vari särskild förmånsrätt äger rum, gäller 81 §.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer taxa

som skall tillämpas vid bestämmande av arvode till förvaltaren, när

konkurs avskrives enligt 185 d §.

188 §

Kostnaderna för konkurs som har avskrivits enligt 185 d § skola

utgå ur konkursboet framför annan skuld som boet har ådragit sig. Har
konkursen uppstått på ansökan av annan borgenär än staten och kunna
konkurskostnaderna ej uttagas ur boet, skall borgenären betala dessa,

dock högst ett belopp som motsvarar en tiondel av det vid tiden för

konkursbeslutet gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän

försäkring. �ro flera borgenärer betalningsskyldiga, svara de solidariskt.

Beslutet om avskrivning skall, i den mån boet befinnes otillräckligt,
innehålla åläggande för ansvarig borgenär att betala kostnaderna med

angivna begränsning. Kunna konkurskostnaderna ej uttagas ur boet eller
av borgenären, skola de utgå av allmänna medel.

764

Senaste lydelse 1977:675.

¬

background image

Kostnaderna för konkurs som har avskrivits enligt 186 § sk ola utgå ur

SFS 1979: 340

konkursboet framför annan skuld som boet har ådragit sig. Kunna
konkurskostnaderna ej uttagas ur boet, skola de utgå av allmänna medel.

Har konkurs upphört på annat sätt än som har angivits i f örsta eller

andra stycket, äger andra stycket motsvarande tillämpning.

189

Avgår förvaltare som har utsetts enligt 45 eller 46 § före kon­

kursens avslutande, skall redovisning för förvaltningen, evad denna
handhafts av den avgående ensam eller av honom jämte annan, oför-

dröjligen avgivas till ti llsynsmyndigheten. Har förvaltningen varit delad,
såsom i 50 § första stycket är stadgat, skall redovisningen avse allenast den
del av förvaltning en, som varit åt den avgående förvaltaren uppdragen.

Då förslag till slututdelning framlägges enligt 129 § eller, där ackord

kommit till stånd, egendomen i boet återställes till g äldenären. skall ock
redovisning för förvaltningen av boet avgivas till tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndigheten har att granska redovisning, varom ovan förmäles,

och däröver avgiva utlåtande. Redovisningen och nämnda utlåtande skola

därefter hållas tillgängliga för dem, som önska taga del av handlingarna.

Avgives redovisning i samm anhang med framläggande av förslag till slut­
utdelning. skola redovisningshandlingarna vara att tillgå för granskning

från och med samma dag och å samma ställe som utdelningsförslaget; och

varde underrättelse därom intagen i den kungörelse, som omförmäles i 129
S. Då redovisning eljest avgives, äge tillsynsmyndigheten efter samråd

med förvaltaren bestämma ställe, där redovisningshandlingarna skola

hållas tillgängliga; låte ock en gång i Post- och Inrikes Tidningar och den

eller de ortstidningar, som bestämts för offentliggörande av kungörelser
om konk ursen, kungöra, från och med vilken dag samt var handlingarna

komma att hållas tillgängliga.

1 kungörelse angående redovisnings framläggande skall ock nämnas, att

den, som vill kl andra redovisningen, har att anhängiggöra sin talan pä sätt

och inom tid, som stadgas i 19 1 §.

Då kungörelse, som ovan sägs, utfärdas, skola redovisningshand­

lingarna i styrkt avskrift genom tillsynsmyndighetens försorg tillställas

konkursdomaren för att hos honom vara att tillgå; äro räkenskaper eller

andra handlingar, som bifogats redovisningen, av vidlyftigare beskaf­

fenhet, vare dock ej nödigt, att avskrifter därav överlämnas. Det åligger
därjämte tillsynsmyndigheten att ofördröjligen efter kungörelsens ut­

färdande till gäldenären och varje borgenär, som i konkursen bevakat

fordran men icke erhållit full betalning och vars adress är känd, med

posten översända meddelande om innehållet i kungörelsen angående
redovisningen; dock att, där ackord kommit till stånd, dylikt meddelande

ej skall avsändas till borgenär, som för sin bevakade fordran icke äger
förmånsrätt.

190

Varder beslut om konkurs upphävt av högre rätt eller varder

konkurs avskriven jämlikt 124 § eller nedlagd jämlikt 149 §, skall för­
valtaren ofördröjligen till gäldenäre n och tillsynsmyndigheten avgiva redo-

Senaste lydelse 1977:675.

Senaste lydelse 1975:244 .

765

¬

background image

SFS 1979:340

visning för förvaltningen av boet. Har konkursdomaren jämlikt 148 § eller

185 g § andra stycket förordnat, att konkursboet tillhöriga medel skola

överlämnas till gäldenären, skall ock redovisning ofördröjiigen avgivas till
honom och tillsynsmyndigheten.

Redovisning som skall avgivas av förvaltaren enligt 185 a, 185 d, 185 f

eller 185 g § gäller som slutredovisning.

Avskrives konkurs enligt 186 §, gälle den redovisning, som enligt samma

paragraf skall avgivas av förvaltaren, såsom slutredovisning.

191 § Vill gäldenären klandra redovisning, varom stadgas i 18 9 eller 190
§, eller vill i fall, som avses i 189 § eller 190 § a ndra eller tredje stycket,

borgenär, vars rätt kan vara beroende av redovisningen, klandra

densamma, skall talan instämmas till den rä tt, där konkursen är eller varit
anhängig, inom tre månader, räknat i fall, som av ses i 18 9 §, från den dag,

då redovisningen enligt vad kungjort blivit först varit för granskning till­

gänglig, i fall, som avses i 190 § första stycket, från det redovisningen till­
ställdes gäldenären, i fall, som avses i 190 § andra stycket, från det redo­

visningen inkom till konkursdomaren och i fall, som avses i 190 § tredj e

stycket, från det beslutet om avskrivning av konkursen vann laga kraft.

Tillsynsmyndigheten fär klandra redovisning som avses i 189 eller 190 §.

Härvid äga bestämmelserna i för sta stycket om g äldenärens klandertalan

motsvarande tillämpning. 1 fall som avses i 190 § första stycket skall dock
klandertiden räknas från det redovisningen tillställdes tillsynsmyndig­
heten.

193

Konkursbo, som är på obestånd, kan försättas i konkurs. Vad

som är föreskrivet i denna lag om gäldenär skall i sådan t fall gälla konkurs­

boet.

200 §

Vad i denna lag stadgas därom att förvaltningsåtgärd ej må

vidtagas, med mindre gäldenären lämnat sitt samtycke, skall icke äga
tillämpning, då gäldenären rymt eller eljest ej kan anträffas med kallelse.

202

Erfordras under konkursen ändrad föreskrift, i vilken eller vilka

ortstidningar kungörelser angående konkursen skola införas, ankomme på

konkursdomaren att meddela och låta kungöra sådan föreskrift; underrätte

ock ofördröjiigen tillsynsmyndigheten och förvaltaren därom.

Möter hinder för införande av kungörelse om konkursen i viss orts­

tidning, skall kungörelsen anses behörigen offentliggjord, ändå att den e j
intagits i den tid ning.

Kungörelse om konkursmåls handläggning vid rätten må utan hinder av

föreskrift, att densamma skall införas i ortstidning minst tio dagar före den,

som utsatts för handläggningen, i sådan tidning införas senare, om

konkursdomaren finner särskilda omständigheter därtill föranleda.

766

203 §" I stället för att i enlighet med vad förut i denna lag finnes stadgat

genom kungörelse kalla borgenärer till rätten, då konkursmål skall där

^"Förutvarande 193 § upphävd genom 1 975:244.

" Senaste lydelse 1977:675.

" �ndringen innebär att andra stycket upp hävs.

/⬢

¬

background image

handläggas, bor konk ursdomaren tillä mpa annat kallelsesätt, om det kan

SFS 1979: 340

ske utan ökning av kallelsekostnaden. Kungörelse må dock ej utbytas mot
särskilda kallelser, så framt ej alla borgenärer, som i målet äga talan,
underrättas så tidigt, att de kunna själva eller genom ombud infinna sig.
Där kallelse sist tio dagar före den för handläggningen utsatta dagen med

posten avsänts till borgenär, vars adress är känd, skall den borgenär anses
behörigen underrättad.

206 § Föreligger vid konkursens avslutande hinder mot att de böcker och
andra handlingar rörande boet, vilka förvaltaren tagit hand om, återställas

till g äldenären, skola de överlämnas till tillsynsmyndigheten, om ej för­
valtaren anser att han bör bevara dem. Handlingarna skola bevaras i

enlighet med vad som i varje särskilt fall gäller om a rkivering.

208 §" I fråga om jäv mot tjänsteman vid tillsynsmyndigheten gäller
utöver vad som följer av 4 § förvaltningslagen (1971:290) att den som i mål
om uttagande av skatter, böter eller andra på indrivning beroende medel

har tagit befattning med indrivning av fordran som göres gällande i

konkursen eller vidtagit exekutiv åtgärd för uttagande av sådan fordran ej

får fullgöra tillsynsuppgift i ko nkursen.

209

Mot tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får talan ej föras

i andra fall än som avses i 27 eller 98 §.

210

�ver beslut, som konkursdomaren meddelat i fall, där sådant

enligt denna lag på honom ankommer, må klagan fö ras i ho vrätten.

Vill någon klaga d äröver att konkurs blivit nedlagd jämlikt 149 §, varde

tiden för besvärs anförande räknad från det kungörelsen om konkursens
nedläggande infördes i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslut av konkursdomaren i de hä nseenden som avses i 3, 4 eller 6 kap .

eller om föro rdnande eller entledigande av tillsynsman enligt 171 b § e ller
om utseende ell er entledigande av förvaltare enligt 185 a § länder omedel­
bart till efter rättelse, om ej annat förordnas; dock att vad sålunda stadgats
icke skall äga tillämpning å beslut, varigenom förelagt vite utdömts.

210 a § Talan mot konkursdomarens beslut får föras även av tillsyns­

myndigheten, om beslutet rör formen för konkursens handläggning,
utseende eller entledigande av förvaltare, antalet förvaltare, delning av

förvaltningen mellan flera förvaltare, uppdrag eller arvode enligt 50 a §,
förskott enligt 86 a § till fö rvaltare, reseförbud eller skyldighet för gälde­

nären att lämna ifrån sig pass, hämtning eller häktning, föreläggande eller
utdömande av vite, avskrivning av konkursen enligt 186 § eller arvode eller
kostnadsersättning till förv altare enligt 187 § första stycket.

210 b § Om borgenär anser att beslut av borgenärerna i fråga som avses i

108 § tredje styck et andra meningen icke har tillkommit på lagligt sätt, får

han anföra besvär däröver.

"Förutvarande 208 § upphävd genom 197 5:244.

"Senaste lydelse 1975:244.

" Senaste lydelse 1977:675.

767

¬

background image

SFS 1979:340

Anser borgenär eller gäldenären att beslut varigenom ackordsförslag

förkastats av borgenärerna icke har tillkommit på lagligt s ätt, får besvär

anföras mot beslutet, av gäldenären dock endast om hans rätt kan vara

beroende därav.

1 fråga om besvär enligt denna paragraf äga bestämmelserna i 210 § om

klagan över konkursdomarens beslut motsvarande tillämpning.

211

Mål, som avses i 16, 85, 93 eller 164 §, skall utan förberedelse

företagas till huvudförhandling. Utsättes målet till fortsatt eller ny

huvudförhandling, äge rätten, om det erfordras för att målet vid denna

skall kunna slutföras, förordna, att förberedelse skall äga rum, samt

meddela erforderliga föreskrifter därom.

I mål, som avses i 109 eller 130 §, skall huvudförhandling föregås av

förberedelse, om det behövs. Hålles sammanträde för muntlig för­

beredelse och lämna samtliga närvarande sitt samtycke därtill eller finnes

saken uppenbar, må huvud förhandlingen hållas i omedelbart samband med

förberedelsen.

Vid huvud förhandling i mål som avse s i denna paragraf är rätten domför

med en lagfaren domare.

Uteblir i mål, som avses i de nna paragraf, part eller annan, som äger

komma tillstädes vid förhandling, utgöre det ej hinder för målets hand­

läggning och avgörande, om ej annat är stadgat.

Beträffande talan mot avgörande i mål, som nu sa gts, gälle vad i rätte­

gångsbalken är stadgat om talan mot beslut i mål, som väckts vid under­

rätt.

211 a § Talan mot avgörande i mål som avses i 85 § får föras även av

tillsynsmyndigheten.

219

�&tal mot gäldenär för gäldenärsbrott, så ock åtal för förbrytelse,

som omförmäles i 213 §, må väckas vid den rätt, där konkursen är eller

varit anhängig.

Talan, som avses i 216 §, skall anhängiggöras vid den r ätt, dit målet om

gäldenärens försättande i kon kurs hänskjutits eller skolat hänskjutas, och

må i nämnda mål utan stämning väckas, ändå att den, mot vilken sådan
talan föres, är tillstädes genom ombud.

1. D enna lag träder i kraft den 1 januari 1980.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fr åga om konkurs, i vilken

konkursbeslutet meddelats före ikraftträdandet.

3. Förekommer i annan lag eller författning bestämmelse om att åtgärd

skall ha vidtagits viss tid efter första borgenärssammanträdet i konkurs

eller att viss rättsverkan skall inträda viss tid efter detta sammanträde

skall, om konkursen handlägges som mindre konkurs, fristen i stället

räknas från tidpunkten för konkursbeslutet.

4. �&tgärd som enligt föreskrift i la g eller annan författning ankommer på

rättens ombudsman skall i stället vidtagas av förvaltaren.

768

Senaste lydelse 1973:243.

" Senaste lydelse 1957:97.

/

¬

background image

5. Förekommer i l ag eller annan författning hänvisning till föreskrift som

SFS 1979:340

ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestäm­

melsen.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.