SFS 1979:193

790193.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1979:193

Lag

Utkom från trycket
den 9 maj 1979

om ändring i konkurslagen (1921:225);

utfärdad den 20 april 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 138 § konkurslagen (1921:225)

skall ha nedan angivna lydelse.

138 §2 För fordringar, som ej utgå med förmånsrätt, skall, om ränta är ut-
fåst eller eljest lagligen äger rum. ränteberäkning mellan borgenärerna in­

bördes upphöra från den dag, då beslutet om konkurs meddelades; dock

skall ränta beräknas till den dag, från vilken tiden för klander mot utdel­
ningsförslag, vari sådan fordran upptagits, är att räkna, där boet forslår till
gäldande av mer än kapitalbeloppet av alla bevakade fordringar, och skall i
sådant fall å fordran, for vilken ränta ej är utfäst eller eljest lagligen äger

rum, ränta beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag, då
nämnda beslut meddelades, till den dag, från vilken klandertid såsom nyss

är sagt skall räknas.

A fo rdran, som utgår med förmånsrätt, skall, om ränta är utfäst eller el­

jest lagligen äger rum, beräknas ränta till den dag, från vilken tiden för

klander mot utdelningsförslag, vari fordringen upptagits är att räkna, där
borgenären ej enligt 143 S d ärförinnan uppburit betalning. Löper fordran,

varom nu är fråga, ej med ränta, varde ändock ränta enligt 5 § räntelagen

därå beräknad från den dag, då beslutet om konkurs meddelades.

Utgår fordran, som icke löper med ränta före förfatlodagen, icke fullt el­

ler med förmånsrätt och var fordringen icke förfallen den dag, då beslutet
om konkurs meddelades, skall utdelning för fordringen beräknas å det be­

lopp, som efter en räntefot av fem för hundra om året utgör sådan fordrans
värde å samma dag. För fordran, som nyss sagts och som utgår fullt eller
med förmånsrätt, skall, där fordringen icke var förfallen den dag, från vil­
ken tiden för klander mot utdelningsförslag, vari fordringen upptagits, är

att räkna, utdelning beräknas å det belopp, som efter nyss angivna grund

utgör fordringens värde sistnämnda dag; har för sådan fordran betalning

jämlikt 143 ii t idigare uppburits och var fordringen icke då förfallen, skall

utdelningen beräknas efter fordringens värde å betalningsdagen.

Denna lag träder i kra ft den 1 juli 1979.

Om gäldenär försatts i k onkurs pa grund av ansökan som gjorts före lii-

gens ikraftträdande, gäller äldre bestämmelser.

Pa regeringens vägnar

SVEN ROMANOS

Bo .Svensson

(.1 list itieiieparienienlcl

448

' Prop. 1978/79:40, LU 1978/79:10, rskr 1978/79:159.

^ .Senaste lyd else 1975:646.

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.