SFS 1980:264

800264.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:264 Lag

Utkom frän trycket

den 21 maj 1980

412

om ändring i konkurslagen (1921:225);

utfärdad den 8 maj 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om konk urslagen (1921:225)

dels att 55, 185 b, 199 a och 212 §§ skall ha nedan angivna lydelse.
dels att i lagen skall införas nio nya paragrafer, 199 b�199j §§, av nedan

angivna lydelse.

SS § 2 Förvaltaren skall så snart ske kan upprätta skriftlig berättelse om

boets tillstånd , så ock om orsakern a till gäldenä rens obestånd, såvitt de

kunnat utrönas. I berättelsen skall upptagas en översikt över tillgångar och

gäld av olika slag ävensom särskilt anmärkas, huruvida förhållande ha''

orekommit som kan föranleda återvinning till konkursboet och huruvi a

sa Ig anledning förefinnes till antagande, att gäldenären gjort sig sky' 'S

cl

anledning till antag ande, som ny ss sagts-

ffirp

därför angivas. Om gäldenären är eller under det senaste re

konkursansökningen varit bokföringsskyldig, varde i be rättelsen W "

slcvärf"^^

bokföringssystem han har tillämpat och hur bokfönn^'

igheten har fullgjorts; och skall i sådant fall vid berät telsen fogas de

;^op. 1979/80:83, LU 31 rskr284

Senaste lydelse 1979; 340.

¬

background image

, giildenärcn s enast uppgjorda balansräkningen. Finns det skälig anled

ng ,111 antagande att galdenären eller, om denne är en juridisk person nå

gon sWan företrädare som avses i 199 b § har förfarit på ett sådant sätt att
näringsförbud enligt samma paragraf kan meddelas, skall även det angivas

jämte grunden för antagandet.

Avskrift av berättelsen med den balansräkning, som må vara därvid fo­

gad. skall av förvaltaren utan dröjsmål tillställas konkursdomaren och till­

synsmyndigheten samt varje borgenär, som det begär.

Om förvaltaren finner att galdenären kan misstänkas för gäldenärsbrott,

skall h an omedelbart underrätta allmän åklagare därom och därvid angiva

grunden för misstanken. Detsamma gäller om gäldenären har drivit nä­
ringsverksamhet och det under konkursförvaltningen kommer fram att gäl­

denären kan misstänkas för annat brott av ej ringa beskaffenhet, som har

samband med v erksamheten. Kan det misstänkas att gäldenären eller, om
denne är en juridisk person, någon sådan företrädare som avses i 199 b §
har förfarit på ett sådant sätt att näringsförbud enligt samma paragraf kan
meddelas, skall förvaltaren omedelbart underrätta åklagaren om detta och

ange gninden för misstanken.

185 b

I fr åga om förvaltarens allmänna åligganden äga 51, 51 a och

52 §§, 53 § förs ta stycket, 57 §, 58 § första och andra styckena samt 60 §
andra stycket motsvarande tillämpning. Vidare äger 54 § motsvarande till-
lämpning.

Förvaltaren skall lämna konkursdomaren och tillsynsmyndigheten

skriftlig uppgift om orsakerna till gäldenärens obestånd, såvitt de kunnat
utrönas. Samtidigt skall anmärkas, om det har förekommit förhållande
som kan föranleda återvinning till konkursboet och om det finns skälig an­

ledning antaga att gäldenären gjort sig skyldig till gäldenärsbrott. Finns an­
ledning till sådant antagande, skall grunden därför angivas. Om gäldenären
är eller under det senaste året före konkursansökningen varit bokförings­
skyldig. skall v idare anmärkas, vilket bokföringssystem han har tillämpat

och hu r bokföringsskyldigheten har fullgjorts. I s ådant fall skall samtidigt

den av gäldenären senast uppgjorda balansräkningen ingivas. Finns det
skälig anledning till antagande att gäldenären eller, om denne är en juridisk

person, någon s ådan företrädare som avses i 199 b § har förfarit på ett så­

dant sätt att näringsförbud enligt samma paragraf kan meddelas, skall även

det ang ivas jämte grunden för antagandet.

Så snart kunskap har vunnits om löne- eller pensionsskuld skall förvalta-

fen anmäla s ådan skuld till kronofogdemyndigheten i de n ort där gäldenä-

rcn bör svara i tvistemål som angå gäld i allmänhet. Finns ej löne- eller
pensionsskuld, skall förvaltaren anmärka detta i bo uppteckningen.

Bouppteckningen skall jämte uppgifter enligt andra stycket tillställas

l^onkursdomaren och tillsynsmyndigheten snarast och senast en månad

konkursbeslutct. När särskilda omständigheter föreligga, får konkurs-

»loniaren bevilja uppskov.

Ont förvaltaren finner att gäldenären kan misstänkas för att ha gjort sig

^^yldig till gäldenärsbrott, skall han omedelbart underrätta allmän åklaga-

^ därom och d ärvid angiva grunden för misstanken. Detsamma gäller om

SFS 1980:264

'!

⬢j i

- ; I

!i

^^⬢naste lydelse 1979; 340.

413

¬

background image

SFS 1980:264

414

gäldcnären har drivit närtttgsverksatnhet och det under
®len kommer fram att gäldenaren kan nt.satttnkas for annat bro,,,, ,
ringa beskalTenhct, som har samband med verksatnhMen. Kan de,
tänkas att gäldenaren eller, om denne är en jundtsk person, �~äg�~�~_
företrädare som avses i 199 b § har förfarit pä ett sådant sätt att nänag,a,

bud enligt samma paragraf kan meddelas, skall förvaltaren omcdelban�~,,

derrätta åklagaren om detta och ange grunden för misstanken.

199 a §' Gäldenaren får inte under konkursen driva näringsverksamhet

varmed följer bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1976:125)'
Verksamhet som innebär utövning av rättighet som avses i 2 kap. j § regj^

ringsformen eller 1 kap. 1 §, 4 k ap. 1 §, 6 k ap. 1 § elle r 13 kap. 5 § iryckfrj.

hetsförordningen omfattas dock inte av förbudet.

199 b § �r gäldenären en enskild näringsidkare och har han förfarit

grovt otillbörligt mot borgenärerna eller på annat sätt grovt åsidosatt vad

som ålegat honom som näringsidkare, får utöver vad som följer av 199 a §

förbud att idka näring meddelas honom för en tid av högst fem år (närings­
förbud).

Om g äldenären är ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk

förening eller en sådan ideell förening eller stiftelse som drivit näringsverk­

samhet, varmed följer bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen
(1976:125), gäller vad s om sägs i förs ta stycket den som företräder eller se­
nare än två år innan konkursansökningen kom in har företrätt den juridiska
personen antingen som ställföreträdare eller genom att faktiskt handha led­
ningen eller förvaltningen av dess angelägenheter.

Näringsförbud får också meddelas den som upprepade gånger härföre-

kommit i samba nd med konkurs antingen som gäldenär eller som företrä­

dare för en juridisk person enligt vad som sägs i andra stycket, om han i nä­

ringsverksamhet som har föregått konkurserna har åsidosatt vad som åle­

gat honom som näringsidkare och näringsförbud är påkallat av särskilda

skäl.

199 c § Den som har meddelats näringsförbud får inte driva näringsverk­

samhet av den art som omfattas av förbudet enligt 199 a §. Han får inte

heller såsom styrelseledamot eller i n ågon annan egenskap vara ställföre­

trädare för en sådan juridisk person som avses i 199 b § eller faktiskt hand-

förvaltningen av dess angelägenheter,

ore iggcr särskilda skäl, får en viss näringsverksamhet undantas från

nanngsförbudet.

näringsförbud får fastställas en senare dag från vilken för­

budet skall gälla.

«ol 'A!O

näringsförbud förs av allmän åklagare vid allmändotn-

om annat

f

förfarandet i m ål om näringsförbud sk. ⬢

mänhet är fn

' d<^"na lag, i tillämpliga delar gälla vad som 1 a'

äicdga, fäned" i

ä?.'

' Senaste lydelse 1968:559.

¬

background image

Talan om näri ngsförbud för tas upp av rätten i den ort där konkursen är

eller har varit anhangig. Bestämmelserna i 2 4 och 25 kap. rättegångsbalken

skall inte tillämpas i fråga om näringsförbud.

Talan o m näringsförbud skall väckas senast två år från dagen för kon-

kursbeslutct. Så länge konkursen pågår får dock talan väckas.

,99 e § Tillsynsmyndigheten skall, om inte förvaltaren gjort någon an­

mälan om näringsförbud till åklagaren enligt 55 § eller 185 b §, göra en så­

dan anmälan, så snart det finns anledning till det.

Tillsynsmyndigheten skall till sin anmälan foga den utredning som finns

lillgänglig hos myndigheten.

199 f § Ett lagakraftvunnet beslut om näringsförbud kan på begäran av
den s om förbudet avser hävas helt eller delvis, när ändrade förhållanden

eller något annat särskilt skäl föranleder det.

Beträffande mål om hävande av näringsförbud gäller i tillämpliga delar

vad som i 1 99 d § första stycket har föreskrivits om talan om näringsför­

bud. Mål om hävande av näringsförbud tas upp av den tingsrätt som tidiga­

re har handlagt målet om näringsförbud eller av rätten i den ort dä r sökan­

den har sitt hemvist, om rätten med hä nsyn till utredningen samt kostnader

och andra omständigheter finner det lämpligt. Mål om hävande av närings­
förbud får avgöras utan huvudförhandling om saken är uppenbar.

199 g § Om särskilda skäl fö ranleder det, får rätten meddela näringsför­

bud för tiden till dess fråg an om näringsförbud slutligt har avgjorts (tillfäl­

ligt näringsförbud).

I frå ga om tillfälligt näringsförbud gäller reglerna i 199 c § andra och

tredje styckena.

En fråga om tillfälligt näringsförbud tas upp på yrkande av åklagaren. In­

nan ett till fälligt förbud meddelas skall den som yrkandet avser få tillfälle

att yttra sig i frågan, såvida det inte finns anledning antaga att han har avvi­
kit e ller i övrigt håller sig u ndan. Rätten får hålla förhandling för fr ågans
prövning. Till förhandlingen skall den som a vses med yrkandet kallas per­
sonligen. I kallelsen skal l han erinras om att frågan kan avgöras även om
han inte inställer sig. Om förfarandet i övrigt vid en sådan förhandling gäl­
ler i t illämpliga delar föreskrifterna i 24 kap. 14 § rättegångsbalken.

Ett beslut om tillfä lligt näringsförbud skall genast lända till efterrättelse.

Beslutet skall delges den som avses med förbudet.

Mot ett beslut om tillfäll igt näringsförbud, som har meddelats under rät­

tegången, skall talan fö ras särskilt.

h § Om rätten meddelar ett tillfälligt näringsförbud, skall d en, om

'"⬢e talan enligt 199 d § redan har väckts, utsätta den tid inom vilken sådan

tälan s kall väc kas. Tiden får inte bestämmas längre än vad som är ound-

gängligen behövligt. �r den utsatta tiden inte tillräcklig, får rätten på fram­
ställning som åklagaren har gjort före tidens utgång medge förlängning av

tiden.

^01 talan enligt 199 d § inte har väckts inom den föreskrivna tiden och

'l^t inte heller har kommit in en framställning om förlängning av tiden,

^Kall beslutet om tillfälligt näringsförbud omedelbart hävas. Detsamma

SFS 1980:264

i- i

i:

,'f I

"⬢ il

fi

ti

ii .-.i

il 'rl

'i ili

!

⬢ I

415

¬

background image

SFS 1980:264

råller om tal an återkallas eller lamnas utan b fall eller om a nnars skäl fo,

f MillfälliRa närin gsförbudet inte längre föreligger. Om tala n bifalls ska

tten pröva om det tillfälliga näringsförbudet fortfarande skall bestå

"^Rätten för i samb and med domen självmant förordna om ti llfälligt
ringsförbud.

199 i § Riksskatteverket skall föra ett register över näringsförbud och

tillfälliga näringsförbud.

199 j § Det åligger tillsynsmyndiglieten att vaka över att näringsförbud
och tillfälliga näringsförbud efterlevs samt att anmäla överträdelser av för.

bud till åklagaren.

212

Gäldenär som bryter m ot 199 a § döms till böter.

Den som överträder ett näringsförbud e ller ett tillfälligt nä ringsförbud

döms till fäng else i högst två år eller, om brottet är ringa, till b öter el er

fängelse i högst sex månader.

�verträds ett näringsförbud, får det förlängas med högst fem år. Sker

flera förlängningar, för den sammanlagda tiden för förlängning inte vara

mer än fe m år. Tala n om förlängn ing skall v äckas innan förbudsliden har

gått ut.

Denna lag träder i kra ft den 1 j uli 1980.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om konku rser, i vilka kon­

kursbeslut har medd elats före nämnda dag.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

® Senaste lydelse 1%8:559.

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.