SFS 1988:1371

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1988:1371
881371.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1371

om ändriinig i konkurslagemi (1987:672);

utkom från trycket

den 19 december 1988

Utfärdad den 8 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 kap. 1 och 2 §§ konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

'Prop. 1988/89:31, LUl 1, rskr. 35.

2981

¬

background image

\

SFS 1988:1371

7 kap.

1 § En förvaltare skall ha den sä rskilda insikt och e rfarenhet som up p­

draget kräver samt även i övrigt vara lämplig för uppdraget.

'

Den som är anställd vid en d omstol får inte vara förvaltare.
Den som står i ett sådant förhållande till gäldenären, en borgen är eller

någon annan att det är ägnat att rubba förtroendet för hans opartiskhet i
konkursen får inte vara förvaltare. Detsamma gäller om det i övrig t finns

någon omständighet som medför att förtroendet för han s opartiskhet kan

rubbas.

Förvaltaren skall omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om om­

ständigheter som kan med föra jäv för honom.

2 § Förvaltare utses av rätten.

Rätten bestämmer också antalet förvaltare. Flera än en förvaltare får

utses om det med häns yn till boets omfattning och beskaffenhet är behöv­

ligt att förvaltningen delas eller att den handhas odelad av flera. Om en

förvaltare är jävig men det med häns yn till förhållandena i kon kursen är

olämpligt att entlediga honom, får rätten utse någon annan att sköta för­

valtningen i den d el förvaltaren är jävig.

Om boets förvaltning skall vara delad, skall en förvaltare utses för vaije

del av förvaltningen. Rätten bestämmer efter vilka grunder delningen skall
ske.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 19 89.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

r

d

�0!

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.