SFS 1989:1002

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1989:1002
891002.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:1002 Lag

utkom från trycket

om ändring I konkurslagcn (1987:672);

den 22 december 1989

utfärdad den 7 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 13 § och 16 kap. 8§

konkurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse.

4 kap.

13 § Förmånsrätt eller betalning som en borgenär har vunnit genom

utmätning går åter, om förmånsrätten har inträtt senare än tre månader

före fristdagen. Har utmätningen skett till förmån for någon som är närstå­
ende till gäldenären, går förmånsrätten eller betalningen också åter om
förmånsrätten har inträtt dessförinnan men senare än två år före frist­

dagen och det inte visas att gäldenären varken var eller genom åtgärden

blev insolvent.

Förmånsrätt på grund av betalningssäkring går åter, om förmånsrätten

har inträtt senare än tre månader före fristdagen.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller inte om förmånsrätten

har inträtt vid utbyte mot egendom som har utmätts eller betalningssäkrats
tidigare än tre månader f�re fristdagen eller, i fall som avses i första stycket
andra meningen, två år före fristdagen.

16 kap.

8 § Tillsynsmyndigheten får överklaga tingsrättens beslut, om beslutet

ror

1. utseende eller entledigande av förvaltare, antalet förvaltare eller del­

ning av förvaltningen mellan flera förvaltare,

2. arvode, kostnadsersättning eller förskott till förvaltare,
3. reseförbud eller skyldighet för gäldenären att lämna ifrån sig sitt pass.

1900

' Prop, 1989/90:3, SkUl, rskr. 38.

¬

background image

'i

förbud att utfarda pass, hämtning el ler häktn ing eller föreläggande eller

SFS 19S9:1002

utdömande av vite,

4. uppdrag som eller arvode till rådgivare eller förlikningsman,
5. avslag på en framställning om att inleda bevakningsforfarande,
6. avskrivning av konkurs enligt 10 kap. 1 §.

I de frågor som avses i första s tycket fors det allm ännas talan i hög sta

domstolen av riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.