SFS 1991:857

910857.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:857 Lag

Utkom från trycket

den 25 juni 1991

om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksd agens beslut' föreskrivs att 2 ka p. 6 §, 3 kap. 9 § och 5 kap.

11 § konkurslagen (198 7:672) skall ha följande lydelse.

2 kap.

6 § Har en borgenärs fordran fastställts av domstol eller av kronofogde­

myndighet med stöd av lagen (1 990:746) om betalningsföreläggande och
handräckning, skall detta godtas som stöd för behörighet att begära gälde-

nären i konkurs, även om avgörandet inte har vunnit laga kraft. Detta

gäller dock inte, om en domstol har förordnat att avgörandet inte får

verkställas.

En fo rdran som har fastställts genom skiljedom skall också godtas, om

skiljedomen får verkställas enligt 3 kap. 15 eller 16 § utsökningsbalken och
en domstol inte har meddelat ett sådant förordnande som avses i 18 § i
samma kapitel.

I andra fall än de som avses i första och an dra styckena skall borgenären

styrka sin behörighet att begära gäldenären i kon kurs.

3 kap.

9 § Pågår en rättegång mellan gäldenären och någon annan om sådan

egendom som hör till konkursboet, får konkursboet överta gäldenärens

talan. Om boet, trots att det har underrättats om rättegången, inte övertar

1468

' Prop. 1990/91: 126, LU34, rskr. 332,

¬

background image

gäldenärens talan, skall egendomen anses inte tillhöra konkursboet. Eg en-

SFS 1991:857

domen får inte så läng e konkursen pågår utmätas fö r en fordran som kan

göras gällande i konkursen. Om konkursboet övertar gäldenärens talan,

tillämpas beträffande boets skyldighet att svara för rättegångskostnad vad

som i rättegångsbalken föreskrivs om den till vilken överlåte lse har ägt

rum enligt 13 kap. 7 § samma-balk.

Förs talan mot gäldenären angående en fordran som kan göras gällande i

konkursen, får konkursboet inträda i rätte gången vid sidan av gäldenären.

Gäldenären skall underrätta domstolen om konkursen i de fall som

avses i första och andra styckena. Domstolen skall lämna konkursboet

meddelande om rättegången. I mål om be talningsföreläggande eller hand­
räckning gäller vad som nu sag ts om domsto len i stället kronofog demyn­

digheten.

5 kap.

11 § För en fordran som är förenad med förmånsrätt och som löper med

ränta skall ränta beräknas till den dag då utdelningsförslaget upprättas

eller, om medlen betalas ut i förskott, d agen för utbetalningen.

Om en fordran som är förenad med förmånsrätt men som inte löper med

ränta hade kunnat göras räntebärande genom delgivning av stämning eller

av ansökan om be talningsföreläggande, skall ränta för den beräkna s enligt

5 § räntelagen (1975:635) från dagen för konkursbeslu tet, om fordringe n

då var förfallen till betalning och annars från den senare dag då fordringen

förfaller till betalning. Räntan skall beräknas till dag som avses i första

stycket.

För fordringar utan förmånsrätt beräknas frå n dagen för konkursbeslu­

tet ränta mellan borge närerna endast om boet räcker til l betalning av mer

än belo ppet av alla fordringar i konkurs en utan förmånsrätt, i förekom­

mande fall inberäknat vid konkursbeslutet upplupen ränta. Räntan be­

stäms med tillämpning av första och andra styckena.

Denna lag träder i kraf t den dag r egeringen bestämmer. �ldre föreskrif­

ter gäller fortfarande i fr åga om mål om la gsökning, betalningsföreläggan­
de och handräc kning där talan väck ts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke
(J ustitiedepartementet)

1469

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.