SFS 1992:555

920555.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:555

om ändring i konkurslagen (1987:672);

utkom från trycket

den 17 juni 199 2

Utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 8 kap. 7 och 10 §§ konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

8 kap.

7

Försäljning av lös egendom som inte sker genom fortsättande av

gäldenärens rörelse skall ske på auktion eller på annat sätt efter vad

förvaltaren anser vara mest fördelaktigt för boet.

Lös egendom i vilken en borgenär har panträtt eller någon a nnan sär­

skild förmånsrätt får inte utan hans samtycke säljas på a nnat sätt än på
auktion, om hans rätt är beroende av försäljningen. �ven om samtycke
inte lämnas, får egendomen säljas på annat sätt än på auktion, om det är

sannolikt att högre pris uppnås därigenom och om tillsynsmyndigheten

medger det.

Samtycke enligt a ndra stycket krävs inte när förvaltaren genom värde­

pappersinstitut säljer finansiella instrument, noterade vid en svensk eller
utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad
marknad till gällande börs- eller marknadspris eller när det är fråga om

försäljning av lös egendomigenom fortsättande av gäldenärens rörelse.

Särskilda bestämmelser om överlåtelse av försäkringsbestånd finns i

14kap. 26 och 27 §§ försäkringsrörelselagen (1982:713).

10 §' En borgenär som innehar lös egendom med handpanträtt får själv

ombesörja att egendomen säljs på auktion eller, när det är fråga om

finansiella instrument som är noterade vid en svensk eller utländsk börs,

en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad, ge­

nom värdepappersinstitut till gällande börs- eller marknadspris. En sådan

försäljning får dock inte utan förvaltarens samtycke äga rum tidigare än
fyra veckor efter ed gångssammanträdet. Borgenären skall minst en vecka

innan han vidtar åtgärd för egendomens försäljning ge förvaltaren tillfälle

att lösa in egendomen. Om det är fråga om ett fartyg eller gods i fartyg eller

i luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg, skall egendomen

säljas exekutivt.

Borgenären skall minst tre veckor i förväg underrä tta förvaltaren om tid

och plats för en auktion som inte hålls i exekutiv ordning.

iHar egendomen sålts på annat sätt än exekutivt, skall borgenären för

'förvaltaren redovisa vad som har flutit in.

Vill int e borgenären själv sälja egendomen, får förvaltaren ombesörja

försäljningen. En inteckning i luftfartyg eller i reservdelar till luftfartyg

som har lämnat s som pant av den intecknade egendomens ägare får dock

''Prop. 1991/92:1 13, NU26, rskr. 321.

' Senaste lydelse 1991:999.

'Senaste lydelse 1991:999.

1109

¬

background image

SFS 1992:555

inte säljas av förvaltaren. Han får bara låta sälja den rätt till andel i

inteckningen som enligt vad som är särskilt föreskrivet kan tillkomma

gäldenären.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 eller den tidigare dag som

regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Håkan Lavén

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.