SFS 1989:1084

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1989:1084
891084.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1989:1084 Lag

Utkom från trycket

om ändring i konkurslagen (1987:672)*

den 11 januari 1990

o

\

utfärdad den 21 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 kap. 2 och 13 §§, 8 kap. 7 § samt

9 kap. 5 § konkurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse.

7 kap.
2

Förvaltare utses av rätten.

Rätten bestämmer också antalet förvaltare. Flera än en förvaltare får

utses om det med hänsyn till boets omfattning och beskaffenhet är behöv­
ligt att förvaltningen delas eller att den handhas odelad av flera. Om en

förvaltare är jävig men det med hänsyn till förhållandena i konkursen är

olämpligt att entlediga honom, får rätten utse någon annan att sköta

förvaltningen i den del förvaltaren är jävig.

Om boets förvaltning skall vara delad, skall en förvaltare utses för vaije

del av förvaltningen. Rätten bestämmer efler vilka grunder delningen skall

ske.

Särskilda bestämmelser om att ett allmänt ombud skall delta i konkurs­

förvaltningen finns i försäkringsrörelselagen (1982; 713) och i bankrörelse­

lagen (1987:617).

13 § Förvaltaren skall upprätta en bouppteckning. I denna skall boets

tillgångar tas upp till noggrant uppskattade värden. Beträffande skulderna

skall det anges i vad mån de avser lön eller pension. Bouppteckningen skall

vidare innehålla uppgift om vaije borgenärs namn och postadress samt om
de böcker och handlingar som avses i 12 §.

Bouppteckningen skall av förvaltaren ges in till rätten och tillsynsmyn­

digheten så snart som möjligt och senast en vecka före edgångssammanträ­
det.

Har en av gäldenären underskriven bouppteckning förut getts in till

rätten, behöver någon ny bouppteckning inte upprättas, om förvaltaren

anser att denna är tillförlitlig. I så fall skall han snarast anmäla det till

rätten och tillsynsmyndigheten.

Skall bevakningsförfarande äga rum och har någon bouppteckning ännu

inte getts in till rätten, skall förvaltaren så snart som möjligt och senast en

vecka från beslutet om bevakningsförfarandet skicka en förteckning över
borgenärerna med uppgift om vaije borgenärs postadress till rätten och

tillsynsmyndigheten. 1 ett bankaktiebolags, en sparbanks eller en central

föreningsbanks konkurs skall till bouppteckningen eller borgenärsförteck­

ningen bifogas uppgift om insät tningsborgenärema och deras fordringsbe­

lopp med upplupen ränta. 1 ett livförsäkringsbolags konkurs skall på
motsvarande sätt bifogas uppgift om försäkringstagarna och deras ford­
ringar.

2044

' Prop. 1989/90:34, NU 14, rskr. 93.

' Senaste lydelse 1988:1371.

¬

background image

8 kap.

SFS 1989:1084

7 § Försäljning av lös egendom som inte sker genom fortsättande av
gäldenärens rörelse skall ske på auktion eller på annat sätt efter vad
förvaltaren anser vara mest fördelaktigt för boet.

Lös egendom i vilken en borg enär har panträtt eller någo n annan sär­

skild förmånsrätt får inte utan hans samtycke säljas på annat sätt än på
auktion, om hans rätt är beroende av försäljn ingen. �ven om samtycke

inte lämnas, får egendomen säljas på annat sätt än på auktion, om det är

sannolikt att högre pris uppnås därigenom och om tillsynsmyndigheten

medger det.

Samtycke enligt andra stycket krävs inte när förvaltaren genom fond -

kommissionär säljer värdepapper, noterat på fondbörs eller på sådan
marknad som avs es i 2 § andra stycket lagen (1979:749) om Stockholms

fondbörs, till gälla nde börs- eller marknadsp ris eller när det är fråga om
försäljning av lös egendom genom fortsättande av gäldenärens rörelse.

Särskilda bestämmelser om överlåtelse av försäkringsbestånd finns i 14

kap. 26 och 27 §§ försäkringsrörelselagen (1982:713).

9 kap.

5 § En borgenär som till säkerhet f�r sin fordran har panträtt i fa st eller

lös egendom behöver inte bevaka fordringen f�r att fä rätt till betalning ur
den pantsatta egendomen.

En borge när som har en fordran hos ett bankaktiebolag, en sparbank

eller en central föreningsbank på grund av en insättning på räkning behö­

ver inte bevaka sin fordran i kreditinstitutets konkurs, om uppgift om

fordringen har lämnats enligt 7 ka p. 13 § Qärde stycket. En f örsäkringsta­

gare behöver inte bevaka sin fordran i ett livförsäkringsbolags konkurs, om

uppgift om fordringen lämnats enligt det angivna lagrummet.

Denna lag träder i kraft den I februa ri 1990. �ldre bestämmelser tilläm­

pas dock om konkursförfarande har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.