SFS 1970:848

700848.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 848

Lag

om ändring i konkurslagen (1921: 225);

given Stockholms slott den IT december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott att i fråga om konkurslagen (1921: 225) förordna,

dels att 159,160, 163, 167,173, 174 och 220 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 5, 10, 19, 35, 42, 44, 66, 67, 109, 121, 127, 146, 150�158, 161, 162,

164�166, 168, 169, 172, 183, 204, 208, 210 och 213 §§ skall ha nedan angivna

lydelse,

dels att i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 10 a, 171 a, 171 b och

171 c §§, av nedan angivna lydelse.

5 §.

Om särskilda hinder mot konkurs finnas bestämmelser i ackordslagen

(1970; 847).

10 §.

Framgår ej av konkursansökningen vem som är behörig konkursdomare

eller är den eljest bristfällig och efterkommer sökanden ej föreläggande att

avhjälpa bristen, skall ansökningen avvisas.

10 a §.

Flar konkursansökan gjorts hos konkursdomare som icke är behörig, skall

han genast sända ansökningshandlingen till konkursdomare som enligt vad

handlingarna visa är behörig och underrätta sökanden. Ansökan skall anses

gjord, när ansökningshandlingen inkom till den förra konkursdomaren.

19 §.

Då beslut

konkursansökningen ingivits.

Konkursdomaren skall

postadress angivas.

Första borgenärssammanträdet

överstiga två.

Har, på

genom konkursen.

Har konkurs föregåtts av förordnande av god man enligt ackordslagen

(1970: 847) och har konkursansölaiingen gjorts inom tre veckor från det att

verkan av godmansförordnandet förföll eller, när förhandling om offentligt

ackord följt, ackordsfrågan avgjordes, skall i konkurskungörelsen intagas

» Prop. 1970: 136, ILU 65, rskr 449.

\

¬

background image

2132

1970 ⬢ Nr 848

erinran om att god man varit förordnad och i förekommande fall att för­

handling ägt rum, ävensom angivas dagen, då ansökan om förordnande av

god man gjordes.

35 §.

Har konkurs föregåtts av förordnande av god man enligt ackordslagen

(1970: 847) och har konkursansökningen gjorts inom tre veckor från det att

verkan av godmansförordnandet förföll eller, när förhandling om offentligt

ackord följt, ackordsfrågan avgjordes, skall i avseende å rätten att söka

återvinning så anses, som om konkursansökningen gjorts, då ansölaiingen

om förordnande av god man gjordes, och skall, där åtgärd, varom i 28, 29,

30, 32 eller 33 § förmäles, vidtagits efter det att förhandling om offentligt

ackord beslutats, den, gent emot vilken gäldenären vidtog åtgärden, anses

därvid hava haft skälig anledning till antagande, att gäldenären var på

,

obestånd.

42 §.

I fråga om

� behöriga handhavande.

Konlmrsförvaltare må

inför rätta.

Den som är anställd vid domstol må ej förordnas till konkursförvaltare.

⬢ -

44 §.

Konkursdomaren skall

tillhöra befattningen.

Den som är anställd vid domstol må ej förordnas till rättens ombudsman.

Har den,

tillträder befattningen.

På konlcursdomaren

hans ställe.

Uppstår för

uppehålla befattningen.

66 §.

Inkommer gäldenären med ackordsförslag, må egendomen i boet ej säljas

utan rättens ombudsmans samtycke, innan ackordsfrågan blivit avgjord.

Vad som sagts nu utgör ej hinder mot försäljning, om sådan är förenlig

med ackordsförslaget eller behövs för ändamål som angives i 171 §.

67 §.

Vad i

första borgenärssammanträdet.

Påyrkar intecluiingshavare eller annan borgenär, som för sin fordran har

förmånsrätt i viss egendom, att den egendom, vari förmånsrätten gäller,

skall säljas genom förvaltarens försorg, och har hans rätt till betalning ur

egendomen efter bevakning i konkursen lämnats obestridd eller fastställts

genom dom, som äger laga kraft, må anstånd med försäljning äga rum

endast om rättens ombudsman och förvaltaren anse detta nödvändigt för att

förhindra att avsevärd förlust vållas konkursboet eller genomförandet av

ackord väsenthgt försvåras samt anstånd ej är obilhgt mot borgenären.

109 §.i

Tvistefrågor angående

särskilda rättegången.

När ackordsförslag upptagits, får rättens prövning enligt första stycket

uppskjutas till dess ackordsfrågan blivit avgjord, om det finnes ändamåls-

enligt.

121 §.

Borgenär, som

är stadgat.

�r fordran

borgenären återbäras.

Den, som

om konkursansökningen.

sii

^ Sen aste lydelse 1946: 809.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 848

2133

Har konkurs föregåtts av förordnande av god man enligt ackordslagen

(1970: 847) och har konltursansökningen gjorts inom tre veckor från det att

verkan av godmansförordnandet förföll eller, när förhandling om offentligt

ackord följt, ackordsfrågan avgjordes, vare borgenär icke berättigad att till

kvittning mot skuld, vari han häftar hos gäldenären, använda fordran, för

vilken han enligt ackordslagen icke ägt kvittningsrätt, därest ackord kom­

mit till stånd.

127 §.

�r ackordsförslag beroende på prövning, kan förvaltaren, i den mån det

föranledes av förslaget, med samtycke av rättens ombudsman låta anstå

med utdelning till dess ackordsfrågan blivit avgjord.

146 §.

Då förslag

för konkursboet.

Utan hinder av att konkursen avslutats må ackordsförslag som ingivits

tidigare prövas enligt vad som stadgas i 7 kap.

150 §.

Vill gäldenären bjuda ackord efter vad här nedan sägs, skall han till kon­

kursdomaren ingiva ackordsförslag i tre exemplar. I förslaget skall angivas

hur mycket gäldenären bjuder i betalning och när denna skall erläggas samt

om säkerhet ställts för ackordet och vari den i så fall består.

Ackord må avse, att fordringar, som tillkomma borgenärer vilka enligt

158 § äga rösta om förslaget, nedsättas och betalas på närmare angivet sätt.

Ackordet skall giva likaberättigade borgenärer lika rätt och minst tjugofem

procent av fordringarnas belopp, om ej lägre ackordsprocent godkännes av

samtliga kända borgenärer som bevakat fordran och skulle omfattas av

ackordet eller synnerliga skäl för lägre utdelning föreligga. Betalning av

föresla-iven minsta utdelning skall ske inom ett år efter det att ackordet

fastställts, om ej samtliga nämnda borgenärer godkänna längre betalnings­

tid.

Utan hinder av andra stycket må offentligt ackord innehålla villkor att

borgenärer få full betalning intill visst belopp, om avvikelsen kan anses

skälig med hänsyn till omfattningen av boet och övriga omständigheter.

A%^kelser till nackdel för viss borgenär må också äga rum, om han med­

givit det.

Ackord må även avse att gäldenären endast får anstånd med betalningen

eller annan särskild eftergift. Därvid äga andra och tredje styckena motsva­

rande tillämpning.

151 §.i

Ackordsförslag må ej upptagas till behandling, om före ackordsförslagets

ingivande kungörelse om slututdelning blivit utfärdad.

152 §.

Ingives ackordsförslag i rätt tid, skall konkursdomaren inhämta yttrande

av rättens ombudsman och förvaltaren huruvida förslaget bör föreläggas

borgenärerna. Avstyrka de att så sker, må förslaget upptagas endast om

konkursdomaren finner synnerliga skäl därtill.

153 §.

Möter jämlikt 150�152 §§ hinder mot att ackordsförslag upptages, skall

det avvisas av konkursdomaren.

Senaste lydelse 1964: 184.

¬

background image

2134

1970 ⬢ Nr 848

154 §.

Upptages ackordsförslaget, skall konkursdomaren, sedan gäldenären av­

lagt ed, genast kalla borgenärerna till sammanträde inför honom för att be­

sluta över förslaget. Om synnerliga skäl föreligga, må kallelse utfärdas utan

att ed avlagts.

Konkursdomaren bestämmer efter samråd med förvaltaren tid och ställe

för sammanträdet samt utfärdar kungörelse härom. I kungörelsen skall

även angivas att ackordsförslaget finnes tillgängligt hos förvaltaren.

155 §.

Borgenärssammanträde för behandling av ackordsförslaget skall hållas

tidigast tre veckor efter det att kungörelsen införts i allmänna tidningarna

och må ej äga rum förrän tvistefrågor som uppkommit genom anmärk-

ningai* mot bevakade fordringar blivit handlagda vid sådant borgenärssam­

manträde som avses i 108 §.

Konkursdomaren skall genast med posten sända underrättelse till gälde­

nären och alla kända borgenärer om kungörelsens innehåll. Han skall sam­

tidigt med posten sända avskrift av ackordsförslaget till borgenärerna. Blir

borgenär känd senare, skall konkursdomaren genast sända honom under­

rättelse och avsltrift av ackordsförslaget.

156 §.

Förvaltaren skall så snart det lämpligen kan ske till konkursdomaren in­

komma med yttrande, huruvida han anser att ackordsförslaget bör antagas

av borgenärerna. Yttrandet skall tillhandahållas borgenärerna vid samman­

trädet för behandling av ackordsförslaget, om det icke tidigare sänts till dem.

157 §.

Vid borgenärssammanträde där ackordsförslag skall behandlas, bör för­

valtaren vara tillstädes. Kan gäldenären ej infinna sig personhgen, bör han

sai

ställa ombud.

."if

Förvaltaren har att tillhandahålla förteckning å alla de borgenärer, som

V

äga deltaga i omröstning i ackordsfrågan, med uppgift å de fordringsbelopp,

atf

för vilka rösträtt må utövas. �r beträffande någon av dessa fordringar

j&ij

anmärkning mot yrkande om betalnings- eller förmånsrätt framställd men

icke prövad eller är, där ef terb ev åkning skett, tiden för framställande av

anmärkningar ännu icke ute, vare sådant särskilt anmärkt i förteckningen.

Om gäldenären ej avlagt ed, skall anledningen därtill uppgivas vid sam-

manträdet.

158 §.

Vid omröstning i ackordsfrågan må rösträtt utövas endast för bevakad

fordran. Borgenär, som kan få täckning för sin fordran genom ladttning

eller vars fordran är förenad med förmånsrätt, deltager dock icke i omröst­

ningen. Om borgenär helt eller delvis avstår från kvittningsrätten eller för­

månsrätten, deltager han i motsvarande mån. Kan borgenärs fordran endast

till viss del täckas genom kvittning eller understiger värdet av den egendom,

i vilken borgenären har särskild förmånsrätt, hans fordran, deltager han

med återstående del av fordringen.

Innehåller ackordsförslaget bestämmelse att borgenärer som ej ha för-

månsrätt skola få full betalning intill visst belopp, får rösträtt icke utövas

för fordringarna i den mån full betalning skall utgå.

,

Bestämmelserna om borgenär som har förmånsrätt äger motsvarande

tillämpning, när borgenär till säkerhet för sin fordran har äganderättsför­

behåll.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 848

2135

Anmärkning som framställts mot fordran utgör ej hinder mot röstning. �r

utgången av omröstningen beroende av om fordringen skall beaktas eller ej,

skall konkursdomaren vid sammanträdet utreda tvistefrågan ocb söka åstad­

komma förlikning. Om alla närvarande medgiva att anmärkningen förfaller

eller inskränka den eller uppdraga åt förvaltaren att sluta förlikning med

borgenären, gäller det även för den som uteblivit. Kan förlikning ej träffas,

skall rätten pröva anmärkningen för bestämmande av omröstningens ut­

gång. Har anmärkning mot yrkad fordran eller förmånsrätt prövats av

rätten enligt 109 §, skall dess beslut tillämpas vid omröstning i ackordsfrå­

gan, om ej före omröstningen visas att det ändrats av högre rätt.

Förlikning angående framställd anmärkning får ej ingås i annan ordning

än nu nämnts utan samtycke av alla, ^dlkas rätt är beroende av förlik­

ningen.

161 §.

Gäldenären må ej återtaga eller ändra ackordsförslaget utan medgivande

av konkursdomaren. Yrkande härom skall framställas senast vid borgenärs-

sammanträdet innan omröstning sker. Mot konkursdomarens beslut i fråga

om återtagande eller ändring av ackordsförslag må talan ej föras särslult.

Har ändring i ackordsförslaget medgivits, må prövningen av ackordsför­

slaget uppskjutas till fortsatt sammanträde inom tre veckor. Om ändringen

icke medför att förslaget blir sämre för borgenärerna, må uppskov dock

äga rum endast om särskilda skäl föreligga.

Beslutas uppskov, skall konkursdomaren vid sammanträdet utsätta ocb

tillkännagiva tid ocb ställe för det fortsatta sammanträdet. Han skall även

genast med posten sända underrättelse om tid ocb ställe för det fortsatta

sammanträdet till varje röstberättigad borgenär med känd adress, som ej

varit tillstädes vid det förra sammanträdet. Underrättelsen skall innehålla

uppgift om den ändring som vidtagits i ackordsförslaget ocb upplysning

huruvida förvaltaren tillstyrkt ändringen eller ej.

Om konkursdomaren i annat fall än som avses i andra stycket, efter bö­

rande av förvaltaren ocb närvarande borgenärer, finner särskilda skäl före­

ligga för att borgenärernas prövning av ackordsförslaget uppskjutes, må

han besluta om uppskov till fortsatt sammanträde inom tre veckor.

162 §.

Ackordsförslag, som ger minst femtio procent av fordringsbeloppen, skall

anses antaget av borgenärerna, om tre femtedelar av de röstande godtagit

förslaget ocb deras fordringar uppgå till tre femtedelar av de röstberätti­

gande fordringarnas sammanlagda belopp. �r ackordsprocenten lägre, skall

ackordsförslaget anses antaget, om tre fjärdedelar av de röstande enats om

förslaget ocb deras fordringar uppgå till tre fjärdedelar av de röstberätti­

gande fordringarnas sammanlagda belopp,

164 §.i

Har ackordsförslag antagits vid borgenärssammanträdet men förekommer

anledning att ackordet på grund av 166 § ej skall fastställas, skall konkurs­

domaren bänskjuta ackordsfrågan till rätten. Detsamma gäller, om det

vid borgenärssammanträdet ej kan avgöras om förslaget antagits eller för­

kastats.

Föreligger ej fall som avses i första stycket, skall konkursdomaren fast­

ställa ackordet.

Senaste lydelse 1946: 809.

¬

background image

\

" " " ⬢ . * '

^

-c-

..

>

2136

1970 . Nr 8

När ackordsfrågan hänskjutes till rätten, skall konkursdomaren utsätta

målet att förekomma så snart som möjligt. Meddelas beslut härom först

efter det att borgenärssammanträde hållits, skall konkursdomaren med pos­

ten sända underrättelse till förvaltaren, gäldenären och de borgenärer som

voro tillstädes vid sammanti-ädet om tid och ställe för målets handlägg­

ning av rätten.

Beslut i ackordsfrågan skall meddelas inom en vecka, om ej längre rådrum

är nödvändigt på grund av särsltilda omständigheter.

165 §.

�r utgången av omröstningen över ackordsförslaget beroende av om kvar­

stående anmärkningar godkännas eller ej och finner rätten i övrigt skäl

att fastställa ackordet, skall den först pröva anmärkningarna eller så många

av dem att utgången av omröstningen blir densamma, vare sig övriga an-

märlmingar godkännas eller ej. Mot rättens beslut med anledning av fram­

ställd anmärkning må talan ej föras.

166 §.i

Ackord må icke fastställas, om

1. ärendet ej handlagts i föreskriven ordning och felet kan ha inverkat

på ackordsfrågans utgång,

2. ackordet ej uppfyller de villkor som uppställts i 150 § andra�fjärde

styckena,

3. det finns skälig anledning till antagande att gäldenären hemligen gyn­

nat någon borgenär i avsikt att inverka på ackordsfrågans avgörande eller

att annat svek ägt rum vid ackordet, eller

4. ackordet uppenbart är till skada för borgenärerna.

�ven om första stycket ej är tillämpligt, får fastställelse efter omständig­

heterna vägras, om borgenär eller borgensman eller annan som förutom

gäldenären svarar för fordringen bestritt fastställelse på grund av att be­

tryggande säkerhet för ackordets fullgörande ej finnes eller att ackordet

är till skada för borgenärerna eller att annan särskild anledning föreligger

att ackordet ej bör medgivas.

Vägras fastställelse av anledning, som under första stycket 1) sägs, och

är ej förslaget att anse såsom förkastat av borgenärerna eller såsom förfallet,

skola borgenärerna på nytt pröva ackordsfrågan och sammanträde utsättas

för detta. Särskild talan må ej föras mot beslut om sådan prövning.

Konkursdomaren skall kalla borgenärerna till sammanträde som avses

i tredje stycket genom kungörelse, som minst tio dagar före sammanträdet

skall införas i allmänna tidningarna och den eller de ortstidningar som

bestämts för offentliggörande av kungörelser om konkursen. Han skall vi­

dare genast med posten sända underrättelse om kungörelsens innehåll till

förvaltaren, gäldenären och varje röstberättigad borgenär med känd adress.

168 §.

Fastställt ackord är bindande för alla de borgenärer, kända eller icke,

som ägt rätt att efter bevakning rösta om ackordsförslaget.

;>

Den som hade förmånsrätt i viss egendom är bunden av ackordet i fråga

om belopp som ej kan uttagas ur egendomen.

Borgenär njute

tillkomma honom.

Senaste Jydelsc 196i: 184.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 848

2137

169 §.

Borgenär, som godkänt ackordsförslag, förlorar ej genom godkännandet

sin rätt mot borgensmän eller andra som förutom gäldenären svara för

fordringen.

171 a §.

Sedan ackord fastställts må talan om återvinning ej väckas av borgenär

som omfattas av ackordet. Talan som väckts i behörig ordning må prövas

utan hinder av ackord.

Vad som ^^nnes genom återvinningstalan och. ej behövs för ändamål

som avses i 171 § skall, sedan kärandens kostnader ersatts, tillkomma de

borgenärer som omfattas av ackordet. Svarande som med anledning av kä­

randens talan kan få fordran mot gäldenären deltager med fordringen i för­

handlingen och äger att på vad han annars skolat betala avräkna den ut­

delning som tillkommer honom.

171 b §.

På begäran av borgenär, vars fordran omfattas av ackordet, kan konkurs­

domaren, om skäl föreligga, förordna förvaltaren eller annan lämplig person

att utöva tillsyn över att gäldenären fullgör sina åtaganden enligt ackordet.

Om det finnes erforderligt, skall även förordnas ersättare för tillsynsman­

nen.

Gäldenären skall ge tillsynsman de uppgifter som denne begär och följa

de anvisningar som tillsynsmannen lämnar.

Tillsynsman skall entledigas av konkursdomaren, om han finnes icke

vara lämplig eller av annan särskild orsak bör skiljas från uppdraget.

171 c §.

Arvode till tillsynsman och ersättning för kostnad som uppdraget med­

fört skola prövas av rätten, om tillsynsmannen eller gäldenären gör fram­

ställning därom. Så länge ackordet ej fullgjorts, må sådan framställning

göras också av borgenär vars fordran omfattas av ackordet.

172 §.i

På ansökan av borgenär vars fordran omfattas av ackordet kan rätten

förklara, att den eftergift som genom ackordet medgivits gäldenären har för­

fallit, om gäldenären

1. gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer eller i hemlighet gynnat

någon borgenär för att inverka på ackordsfrågans avgörande,

2. åsidosätter vad som åligger honom enligt 171 b § andra stycket, eller

3. på annat sätt uppenbart försummar sina åtaganden enligt ackordet.

Förlikning är ej tillåten i fråga som avses i första stycket.

�ven om den eftergift som medgivits gäldenären förklarats förfallen,

äga borgenärerna göra ackordet i övrigt gällande mot gäldenären eller mot

den som gått i borgen för ackordet.

183 §.

Menar någon borgenär, att omröstning rörande val av förvaltare eller

granslcningsman eller suppleant för granskningsman icke lagligen skett eller

att beslut av borgenärerna i annan fråga, vars avgörande på dem ankommer,

icke lagligen tillkommit, äge han däröver anföra besvär.

�r beslut,

är stadgat.

Vill gäldenären

motsvarande tillämpning.

Borgenärsbeslut gånge

är anhängigt.

^ Senaste lydelse 1964:184.

157�lOOOItO. Svensk författningssamling 1970

¬

background image

2138

1970 . Nr 848 o

204 §.

Har handling, som skall ingivas till konkursdomai*en i två eller flera

exemplar ej inkommit i föresla-ivet antal, ombesörjer konkurs dom aren be­

hövliga avskrifter på ingivarens bekostnad.

I fråga

motsvarande tillämpning.

Varder, då

sagda kostnad.

jjoTja

208 §.

Närmare föreskrifter om dagbok och akter i konkursärenden meddelas

av Konungen.

210 §.

över beslut,

sina åligganden.

Vill någon

allmänna tidningarna.

Beslut av konkursdomaren i frågor, som omförmäles i 3, 4 eller 6 kap.,

eller om förordnande eller entledigande av tillsynsman enligt 171 b § länder

omedelbart till efterrättelse, om ej annat förordnas; dock att vad sålunda

stadgats icke skall äga tillämpning å beslut, varigenom förelagt vite ut­

dömts.

213 §.i

Borgenär, som för sin röst ^^d borgenärssammanträde betingat sig särskild 'B'ii'

förmån av gäldenären, dömes till böter eller fängelse i högst ett år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

�ldre bestämmelser gäller, om ackordförslag ingivits före ilcraftträdandet.

Har beslut om inledande av ackordsförbandling utan konkurs meddelats

före de nya bestämmelsernas ilcraftträdande, gäller 19 och 35 §§ i sin äldre

lydelse.

Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera

ö-jii

visso hava Vi detta med egen band underslcrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART G EIJER

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.