SFS 1968:559

680559.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 559

Lag

om ändriag i konkurslagen?

given Stockholms slott den 29 november 196S.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e L e r 1 i g t; all Vi, ined riksdagen^, funtiil

golt förordna, alt i konkurslagen skall införas två nya paragrafer, 199 a §

�

och 212 §2, av nedan angiven lydelse.

199 a §.

Gäldcnären må icke under konkursen driva rörelse, med vars utövande

följer bokföringsskyldighet.

212 §.

Gäldenär som bryter mot 199 a § straffes med dagsböter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1969.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yllcrnicra

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigi

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 november 1968.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HEUMAN K UNG

^ Prop. 1968: 98; 3LU 63; Rskr 333.

212 § tidiga re upphävd genom 19.16: 809.

NT 558 oeh 559,

ark.StockholmlOGS.Kungl.Boktrychcriet.P. A.NorstccU^^Soncr

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.