SFS 1970:444

700444.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1970 . Nr 444

1057

Nr 444

Lag

om ändring i konkurslagen (1921: 225)|

ffiven Stockholms slott den 29 juni 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r Ii g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 12, 17 och 123 §§ konkurslagen (1921: 225) skall ha nedan

angivna lydelse.

12 §.2

Upptages borgenärs

delgivas gäldenären.

I fråga om delgivning av konkursansölming äge vad om delgivning av

stämning i tvistemål är stadgat motsvarande tillämpning. Delgivning enligt

15 § första stycket delgivningslagen (1970: 428) må ske även då gäldenären

vistas å känd ort utom riket och delgivning eljest ej kan med laga verkan

ske här i riket samt konkursdomaren med hänsyn till ortens avlägsenhet

eller andra omständigheter finner det icke skäligen höra krävas, att delgiv-

ningen verkställes utom riket. Delgivning skall verkställas så skyndsamt

omständigheterna medgiva.

Sker delgivning enligt 15 § delgivningslagen, skall konkursdomaren tillse,

att gäldenärens egendom varder satt under säker vård; kostnaden härför

skall gäldas av borgenären.

17 §.3

Nu är konkursansöluiing gjord av borgenär, och dör gäldenären, utan att

han den medgivit; har ej målet hänskjutits till rätten, varde dödsboet före­

lagt att till konkursdomaren inkomma med förklaring över ansökningen

inom fjorton dagar från delfåendet. Medgiva, i fall då dödsbo ej står under

förvaltning av boutredningsman, ej samtliga dödsbodelägare ansökningen

och skall förty densamma prövas av rätten, varde, där någon dödsbodeläga­

res vistelseort är okänd eller dödshodelägare uppehåller sig å avlägsen ut­

rikes ort, sådan delägare särskilt kallad enligt 15 § första stycket delgiv­

ningslagen. �r målet, då gäldenären dör, redan hänskjutet till rätten, varde

dödsboet kallat att inför rätten jdtra sig över ansökningen, och gälle beträf­

fande frånvarande delägares kallande vad nyss sagts. Söker borgenär, att av­

liden gäldenärs ho skall avträdas till konkurs, skall i fråga om ansökningens

delgivning med dödsboet och delägares kallande till rätten tillämpas vad i

första och andra punkterna föreskrivits.

123 §.'t

Borgenär, som

i konkursen.

Borgenär, varom i första stycket förmäles, vare, där det äskas, pliktig att

fästa sin fordran med sådan ed, som i 116 § sägs. � edgången skola före­

skrifterna i 116�119 §§ äga motsvarande tillämpning; dock skall beträffan­

de tiden för edgångsyrkandes framställande gälla, att det må väckas intill

1 Prop. 1970:13, ILU 17, rskr 101.

' Senaste lydelse 1969: 805.

° Senaste lydelse 1960:162.

* Senaste lydelse 1946: 809.

OLsl Detta r ä

s. 1057 och 1058 av SFS 1970. Rättoisen avser

1970: 444, n

och

¬

background image

1058

1970 ⬢ Nr 444 och 445

dess borgenären uppburit betalning för sin fordran, och må delgivning av

Pil

edgångsföreläggande ej ske enligt 15 § delgivningslagen. Edgångsyrkandet

vare förfallet, där ej underrättelse, som i 118 § första stycket sägs, eller

annat bevis, att edgångsföreläggande meddelats, kommit rättens ombuds­

man tillhanda innan kungörelse om framläggande av slututdelningsförslag

utfärdats.

Försummar borgenären

6 kap. stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

^isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENXVART G EIJER

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.