SFS 1969:805

690805.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 805

|i:

i^ag

; J

i.

om ändring i konkurslagenj

; !

given Stockholms stolt den 2S november 1969.

^ i GUSTAF ADOLF, medGudsnåde, Sveriges, Gotesoch

I;;

^ konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagen^ funnit

u

Lic

L 12, 14 och 211 §§ konkursiagen skall erhålla ändrad ly-

^^ise pä satt nedan anges.

ji'

§⬢'

!!⬢

^ gäldenäF'�

nyss sagts.

Om " ,

"^'are den lagfarne domare i tingsrätt, som därtill är satt.

äro

konJcursmäl fordrai' det, kunna flera konkursdomare utses;

mot

^'^'delningar av tingsrätten, skall konkursdomare alltid vara leda-

ta<T9r'

vid vilken de mål, som av honom handläggas, skola upp-

agas.

12 §,3

11

s*

^

borgenärs konkursansökning, teckne konkursdomaren^ genast

^'«icka

föreläggande för gäldenaren att inom viss tid,^ ej over en

~

öet han erhållit del av ansökningshandlingama till konkurs-

' SenaitcTvrtp^iJ^'33G.

- lydelse 1960:162.

i'

¬

background image

2Q90

1969 ⬢ Nr 805

clomnrcn ingha foilJanng t5^er ansölmingen. Föreligger på grund a. Rtl

"ilflcnaren %jslas utonilanös eller eljest i saiskilt fall anledning att nf

Sracka forklaringstidcn. må det ske dock ej ^itöver vad oundgangh.":

krages och oj utöier sex ^ecI<or Föreläggande skal innehålla anmantS

till galdenaren att, om hans postadress icke tillforhthgen angivits i kon

kursaiisökntngcn, hos konkmsdomaren anmala den postadress, under 1,1'

j.en kallelse kan tillställas galdcnaren Ansökningshandlingarna jämte fo

relaggandc, som nii sagts, skola delgivas gäldcnåren.

I fit^ga o m

omständigheterna medgiva.

Sker^delgivmng

ai borgenären.

U §.i

DA konkuisansökning skall hånskjutas till ratten, varde målet av kon-

kiirsdoniaion utsatt alt förekomma inom tio dagar eller, om varken borge­

naren eller galdenarcn begär att målet skall upptagas inom nämnda tid

senast på det allmänna ting som närmast därefter hålles Kräves för gdlde-

narens kallande eller hans Inställelse lid rätten oundgängligen längre tid,

m.\ tiden for målets företagande vid ratten utsträckas, dock ej utöver sex

xeckor från det delgivning ax kallelsen kan vantas hava ägt rum. Till rätten

skola parterna särskilt kallas. I kallelsen skall erinras om den i 16 § stad­

gade påföljden av parts iitexaio.

I fråga

motsxarande tillämpning,

211 §.-

Mål, som ax ses i 16, 27, 85, 03, 98, 164 eller 183 §, skall utan förberedelse

företagas till luix iidfdrhandling. Utsattes målet till fortsatt eller ny huvud-

forhandling, age ratten, om det erfordras för att målet vid denna skall

kunna slutföras, forordna, att förberedelse skall aga rum, samt meddela

criordcrhga foreskrifter daiom. Vid huxudföi handling 1 mål som ax ses 1

10 § ål 1 ätten domföi med en lagfaien domare.

Mal som

under förberedelsen.

Uteblir i

ar stadgat.

Beträffande talan

� ej föras.

Denna lag tiader j kraft den 1 januari 1971. Konungen kan dock förord-

iia att de nya bestämmelserna skall gälla från tidigare tidpunkt beträffan­

de xiss eller xissa underrätter.

^ id hiuudforliandling, som påbörjats fore lagens ikraftträdande, samt

oxerlaggnmg och omröstning i anslutning därtill skall äldre hestammel-

-er om la ens sammansättning och om omröstning alltjämt gälla.

som vederbör hava sig horsamligen att efterrätta. Till yttermera

hekraft? låtit

underskrivit och med Vårt kungk sigiH

Sfockholms slott den 28 november 1969.

GUSTAF ADOLF

,T ,

^

(L S )

t.Histiliedeparlementet)

LEVNART GEIJER

USenastc Ijdelse 19G4 049.

SE-tiasU hdc lse 5957 97.

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.