SFS 1967:229

670229.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 229

Lag

om ändrad lydelse av 8X § tonkurslagenj

given Stockholms slott den 9 juni 1967,

Yi GUSIAF ADOLF, med Guds nadc, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: attVi, med rilcsdagen^ funnit

golt förordna, att 81 § konkurslagen skall erhålla ändrad lydelse på satt

Dcdan anges.

81 §.

Finnes i �

för egendomen.

Då s ärskild förmånsrätt äger rum i höet tillhörig egendom, må ej till

förfång för någon, som äger sådan förmänsrätt eller förmånsrätt, som skall

beaktas framfor den särskilda, av egendomens avkastning och köpeskilling

gäldas annan konkurskostnad än ovan sagts; dock att, där den särskilda

förmånsrätten grundar sig på företagsinteckning, av egendomen må be­

stridas jämväl öwiga konkurskostnader, i den mån boet eljest ej lämnar

tillgång därtill.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1967.

Det alla som vederbör hava såg hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl, sigill

bekräfta lå tit.

Stockholms slott den 9 juni 1967.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLINC-

' Prop. 19G7:113; L'U 45; Rsln 245-

152- 678000. Soensk förfaltningssaTnling i907,

<?p/i 220

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.