SFS 1968:625

680625.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 625

Lag

om ändring i konkurslagen;

given. Slockholms slott den 6 december 1968.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vcndes Konung, göra vete r ligt: att Vi, med riksdageni, funnit

gött förordna, att 27, 97, 98 och 199 §§ konkurslagen^ skaH erhålla ändrad

lydelse på sätt nedan anges.

27 §.

Till ko nkursbo räknas all egendom, som tillhörde gäldenären då beslutet

om egendomsa^dräde meddelades eUer tillfaller honom under konkursen

wk son\ ar a v beslcaffenhet att kunna tagas i mät f�r gäld, så ock den egen­

dom som kan å ter\ånnas till konkursboet.

Asl�ning eller därmed vid utmätning jämställd arbetsinkomst som inne-

siar vid kon kursens början och arbetsinkomst som gäldenären därefter för-

behällas av honom, i den mån den ej, sedan skatteavdrag

I ett enligt vad därom är föreskrivet, uppenbart överstiger vad som åtgår

dvia-"/

familjs försörjning samt till fullgörande av underhålls-

sv"

^ övrigt åvilar honom. Vad som sagts om avlöning äger mot-

^

periodiskt utgående vederlag for utnyttjan-

fanri

^.'^ferärt eller konstnärligt verk eller annat sådant och beträf-

smn

r ^ vilka utgå som pension eller livränta. Om rättigheten till pen-

kp) r-

är av beskaffenhet att kunna utmätas, får dock konkurs-

kd forfoga over den.

är skyldig att underrätta förvaltaren om inkomst som avses i

^öra anspråk på inkomsten, skall han därom

JJndpr

eller annan som skall utgiva förmånen. Innan sådan

TvKrh

får förfallet belopp betalas ut tUI gäldenären.

^35 av

någon del av inkomsten skall tillkomma konkursboet, prö-

nv förvaltaren, borgenär, gäldenären eller under-

Diau Och

skall inhämta yttrande av rättensombuds-

lid och

ej är sökande, av denne samt skyndsamt utsätta

f'Waltar

vattens sammanträde och om detta underrätta gäldenären,

räliinj,^

vältens ombudsman samt, om borgenär eller underhållsbe-

p

' denne. Rättens beslut länder till efterrättelse, även om

'^'^slänökT, Iskall

på ansölcan ändras, om senare upplysta

eter eller ändrade förhållanden föranleder det.

^Ms,s

^

1955:59 och av 199 § se 1946:809.

^⬢SocnsA- f örfattningssamling 1968, NrGB5

¬

background image

1690

1968 ⬢ Nr 625

97 §.

Gäldenären iiger av konkursboet få ut egendom som eiiligl 65 § i,.

ningsJagen undantages från utmätning.

I stället för 65 § 1 mom. 6 utsökningslagen skall dock gälla att, oia

nan utväg till försörjning saknas, nödigt underhåll får utgå av konkursl>?J

till gäldenären och hans familj eller annan underhållsberättigad under

månad från den dag, då beslutet om egendomsavträde meddelades, eller

synnerliga skäl äro, under längre lid.

'

^ I dödsbos konkurs lillkoramer förmån som avses i första stycket den d"

des efterlevande familj. I stället för andra styeket gäller 18 kap. 5 s
stvckel ärvdabalken.

98

Förvaltaren skall i samråd med rättens ombudsman handlägga frå"a om

vad som får utgå enligt 97 §. Uppkommer tvist, äger 27 § fjärde stycket niol.

svarande tillämpning.

109 §.

Har ämnets- eller tjänsteman blivit försatt i konkurs, äger den mYndi"het

under vilken han lyder, om särskilda skäl föreligga, avstänga honom fr än

tjänstens utövning under högst fyra månader från det beslutet om e i^cn-

domsavträde meddelades. Att i vissa fall den, som är i konkurstillstånd, ej

må utöva ämbete eller tjänst, dihorn är särskilt stadgat.

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1969.
�ldre bestämmelser äga alltjämt tillämpning på konkurs, i vilken hesliit

om egendomsavträde meddelats före nämnda dag. I fråga om inkomst som

förfaller till betalning efter lagens ikraftträdande skola dock de nya bestäm­

melserna gälla.

^ Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till ytlcniior.i

%asso ha va Vi detta med egen band underskrivit och med Vårt kungl. sipll

bekrafta låtit.

Stockholms slott den 6 december 1968.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justiliedcpartemeiitet)

LEXNART CiKfJER

025, 'g nrl;. Slockhohn 11)08. Kiingl. BoJUrvdccn.t, P. A. Norslc.It .»i -Siincr

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.