SFS 1967:533

670533.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 533

Lag

om ändring i konkurslagen;

given Slodcholms sloU den 9 juni 1967.

Yi GUSTAF ADOLF> med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 11 g t; att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, alt 28 a, 29, 100 och 139 §§ koukurslagens skall erhålla änd­

rad lydelse p å sätt nedan anges.

28 a §.

Har gäldenären inom etthundra a t tio dagar imian konkursansökningen

gjordes eller under tiden därefter till dess heslutct om egendorasavträde

meddelades överlämnat medel till pensionsstiftelse och har stiftelsen där­

igenom erhållit överskott på kapitalet, skall överskottet på talan av kon-

Itursboet återgå. Har gäldenären inom samma tid överlämnat medel till per­

sonalstiftelse, skola även dessa medel återgå till konkursboet.

29 §.

Har gäldenären

konkurshoet äter.

Har borgenär

inteckningens dödande.

Vad s ålunda

ora konkursansökningeu.

^ Vad i första stycket stadgas äger motsvarande tillämpning i fråga om

o'^'erlamnande av medel till pensionsstiftelse.

TI

.

§.

1 Konkurs

cgendomsavlräde meddelades.

Fordran må

� till betalning.

_ tensionsfordran må icke göras gällande till den del den gäldas av pen­

sionsstiftelse.

ö

c,

Q

t'

VM

-

§⬢

Id upprättande

ortens pris.

Mlk°

P'\ pension, som icke är förfallen till betalning den dag, från

en tiden for klander mot utdelningsförslag är alt räkna, uppskattas till

Ffop. 1957: 83; LUJ gg.

292,

öenaslc lydelse av 28 a § sc 1955t 185 och av 29 § se 1907; 144.

¬

background image

1192

1967 ⬢ Nr 533 ocli 531

det belopp, som motsvarar upplupen del av pensionsutfästelsen nämnda d-,,

Uppskattningen sker med ledning av 2 och 3 §§ lagen den 9 juni 1967

531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m. Fordran på ränta eller ann-

förmån, som skall utgå under någons livstid och som icke är förfallen i '|i

'g'

betalning förstnämnda dag, uppskattas med ledning av 3 § angivna la"

Denna lag träder i kraft den 1 mars 196(3. �ldre lag äger lillämpnin" i

konkurs vari beslut om egendomsavträde meddelats dessförinnan.

°'

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätla. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sjnjii

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 9 juni 1967.

Under Hans Maj;ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro;

.lustitiedeparlementet)

BERTIL

(L. S.)

HERMAN KI.ING

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.