SFS 1964:184

640184.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

DD

si

Nr 184

Lag

om ändring i konkorslagen;

givm Stockholms slott den 20 mars 1964.

^ i GUSTAF ADOLF, med Gudsnåd e, Sveriges, Götes och

Konung, göra. veterligt: atlVi, med riksdiagen^, funnit

r^ri I

151, 160, 166 och 172 §§ konkurslagen skola erhålla änd-

raa lydelse på sätt nedan angives.

151 §

Ackordsforslag mä ej upptagas Uti b ehandliog,

1 om före

blivit utfärdad,

; om gäldenären

ackordsförslags innehåll,

tidiw

genom laga kraftägande heslut, som icke meddelats

innan konkursansökningen gjordes, funnits skyldig till

hghet mot borgenärer,

om gäldenären

avlägga bouppteckningsed.

�r -1, ..

§⬢

öer

då ackordsförslag förekommer till behandling, ställd un-

närer

Oredlighet mot borgenärer, må förslaget ej antagas av borge-

men äge de med den röstövervikt, som i lö9 § sägs, besluta, att

,

L'u 3; Rskr 79.

-O S-tSOOO. S vensk författningssamling

363�2IS

¬

background image

1964 ⬢ Nr 184

s,:.U v nr. vHarfc Kon.mer e j sädant be.I.U Ull sländ.

I;or.lsfris.TO

�~ckt.rdsförsl,igct skall vara vilande, ocl,,fjf.;

Bosliiln

den alnladc gärniagen, age han, dar ef s A

nes

sonravses i 178 §. att inom fyra veckor från det besnfei

d.inl fnll mtraffal, soni n

ombnd-smaii gora anmalan om ackord-s-

i luAlct vuim it

s-uian anmälan eller linnes gäldeöären-

-

i sckordsförslagel. _

r,f,rcs '".linäL,

nrolpsrande tlllOmpnlng.

Vid de t

� anses forfa llen.

1 r. r» ij,

ICG

Aclmrd må

för borgenärerna

Vnrrro.; f ndställelse �

J a cUordsLragan,

HP? gäldVnären blivit ställd iradcr lilltnl för oredlighet mot borgenärer

men privos 1 övrigt skäl vara för hande n nit meddela fastslalle se å ackordet,

forord ne rätten, alt frågan därom skall ans ta i avbidan pa atalets utgång;

skolande ombudsm annen genast underrättas om beslutet. Finnes gäidenä-

ren cj hava begått den låtalade gär ningen, äge förvaltaren, galdenären eller

borgonär a tt inom fyra veckor från det beslutet i målet vunnit laga kra tt

hos\onkursdomaren göra anmäl an om ärendets återupptagande. Göres så­

dan anmälan, utsatte konkursdomaren ofördröjligen dag, då ackordsfrågan

skall förek omma vid rä tten; och skall i ty fall vad i 1G4 g tredje och fjärde

styckena stadgas äga motsvarande t illämpning. Göres ej anmälan, somn;^

sagts, eller finnes gäldenären hava begått gärningen och. vinner beslutet där­

om laga kraft, anses acko rdsfrågan förfallen.

172 §.

ä'ppas efter fastställelse av ackord, att gäldenären med hänsyn till konkur-

sen gjort sig sky ldig til] oredl ighet mot borgenärer eller att gäldenären el er

annan med hans vetskap hemligen gynnat någon borgenär i avsikt att in­

verka på ackords-frågans avgörande, förfallc den eftergift, som genom ackor­

det må va ra tillerkänd gälde nären; doclr lä nde sådant ej till rubbning i bor­

genärernas rätt att mot gäldenären eller löftesmän för ackordet göra detsam­

ma i övrigt gällande.

Denna lag träde r i kraft den 1 januari 1965.

sig hörsamligen att cfterrätta. Till

bekräftrråm

underskrivit och med Vårt knngl- si#

Stockholms slott den '20 mars 19G4.

GUSTAF ADOLF

(L, S )

(Juslillcdcpartemcntcl)

' '

jaiNS

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.