SFS 1959:181

590181.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1959 ⬢ N r 181 och 182

Utkom från trycket den 28 maj 1959

Nr 181

Lag

angående tillägg till konkurslagen;

ffiven Stockholms slott den 15 maj 1959.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: attyi, méd riksdagen^, funnit

gott förordna, att i konkurslagen skall införas en ny paragraf, benämnd

86 ;a § , av nedan angiven lydelse.

: t;

86a§.

Utan hinder av vad i 82�86 §§ finnes stadgat häremot stridande må rät­

tens ombudsman och förvaltare, om det med hänsyn till omfattningen av

det arbete uppdraget medfört, den tid under vilken konkursen varat och

ytterligare beräknas pågå samt övriga förhållanden finnes påkallat av syn­

nerliga skäl, av konkursdomaren tillerkännas skäligt belopp att utgå i av-

bidan på att arvode slutligen bestämmes. Framställning därom skall angiva

det belopp som fordras ävensom de skäl vilka åberopas för erhållande av

sådan betalning. Vid framställningen skall fogas redogörelse för det arbete

uppdraget medfört samt uppgift om boets ekonomiska ställning. �ver fram­

ställning, som gjorts av förvaltare, skall konkursdomaren inhämta yttrande

äyrättens ombudsman.

' ^ 's, .

Denna lag träder i kraft den 1 Januari 1960,

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 15 maj 1959.

,

.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

INGVAR LINDELL

» Prop. 1959; 139; UU 23; Rskr 236.

122r.rr5970^4,, Sucnsk författningssamling 1959, Nr 181 ach 182

⬢ 1

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.