SFS 1957:97

570097.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1957 ⬢ Nr 97 och 98

"

Utkom från trycket den 2 maj 1957

Nr 97

I

Lag

om ändring i konkurslagen;

given Stockholms slott den 29 mars 1957.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

I V e n d e s Konung, göra v e t e r 11 g t: att Vi, med riksdagenh funnit

' gott förordna, att 14, 103, 108, 111, 211 och 219 §§ konkurslagen^ skola er­

hålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

14 §.

Då konkursansökning skall hänskjutas till rätten, varde målet av kon­

kursdomaren utsatt att förekomma, i stad inom fyra dagar samt på landet

inom tio dagar eller, om varken borgenären eller gäldenären begär att målet

skall upptagas inom sistnämnda tid, senast på det ting som närmast däref­

ter hålles. Kräves för gäldenärens kallande eller hans inställelse vid rätten

oundgängligen längre tid, må tiden för målets företagande vid rätten utsträc­

kas, dock ej utöver sex veckor från det delgivning av kallelsen kan väntas

hava ägt rum. Till rätten skola parterna särskilt kallas. I kallelsen skall er­

inras om den i 16 § stadgade påföljden av parts utevaro.

I fråga

motsvarande tillämpning.

103 §.

Efter bevakningstidens

anmärkningar framställas.

Anmärkningstiden skall

av anmärkningstiden.

Konkursdomaren bestämme ock viss dag inom fjorton dagar från nyss-

^ nämnda sammanträde, å vilken, därest förlikning ej träffas, målet angående

de tvistiga fordringarna skall vid rätten förekomma. Där det i särskilt fall

befinnes nödvändigt, må målet utsättas till senare tidpunkt.

Konkursdomaren låte

och förvaltaren.

Finner konkursdomaren �

särskilt underrättas.

[I

108 §.

De tvistefrågor, som uppkommit därigenom att anmärkningar framställts,

skola företagas till handläggning vid borgenärssammanträde inför rättens

omlDudsman. Där"\dd äga förvaltaren, borgenärerna och gäldenären f�ra ta­

lan; och böra de borgenärer, mot vilkas bevakningar anmärkning gjorts, in­

giva skriftliga svaromål och bifoga de handlingar, som styrka deras talan.

Förvaltaren skall vara tillstädes vid sammanträdet, så framt han ej har

laga förfall; dock vare hans utevaro ej hinder för ärendets handläggning.

1 Prop. 1957: 35; L^U 7; Rsk r 141.

® Senaste lyd else, se beträ ffande 14, 103, 10 8, 111 och 21 1 §§ 1 946: 8 09.

60�5770

vensk ör attningssamli ng 1957, Nr 97 och 98

¬

background image

192

1957 -Nr

På ombudsmannen ankomme att söka genom förhör med de närvarande

utreda tvistefrågorna och däri åstadkomma förlikning. Medgiva samtliga när­

varande, att anmärkning må förfalla, eller inskränka de densamma, äge ei

den, som uteblivit, därå tala.

Finnes anmärkning, varom förlikning ej blivit träffad, skall frågan häi>

skjutas till rätten.

Efter borgenärssammanträdet tillställe ombudsmannen så snart ske kan

konkursdomaren protokoll över sammanträdet, innehållande om och i vad

mån förlikning skett och vilka anspråk såsom stridiga återstå. Vid proto­

kollet skola fogas å sammanträdet ingivna handlingar.

111 §.

Vill borgenär �

angående bevakning.

Då efterbevakning sålunda gjorts, överlämne konkursdomaren genast det

ena exemplaret av bevakningshandlingarna till rättens ombudsman; läte ock

en gång i allmänna tidningarna och den eller de ortstidningar, som bestämts

för offentliggörande av kungörelser om konkursen, kungöra, att efterbevak­

ning skett, så ock viss tid, inom vilken anmärkningar må framställas mot

bevakningen, ställe, varest de till ombudsmannen överlämnade bevaknings-

handlingarna skola hållas tillgängliga för granskning, tid och ställe för sam­

manträde inför ombudsmannen, därest i anledning av anmärkning samman­

träde varder erforderligt, samt viss dag, å vilken, om förlikning ej träffas,

målet angående den tvistiga fordringen skall vid rätten förekomma.

Anmärkningstiden må

anmärkningstidens utgång.

Om innehållet

och förvaltaren.

I övrigt

� o m bevakning.

Hava flere -

handläggas gemensamt.

Ersättning till

� för efterbevakningarna.

211 §.

Mål, som avses i 16, 27, 85, 93, 98, 164 eller 183 §, skall utan förberedelse

företagas till huvudförhandling. Utsättes målet till fortsatt eller ny huvud­

förhandling, äge rätten, om det erfordras för att målet vid denna skall kunna

slutföras, förordna, att förberedelse skall äga rum, samt meddela erforderliga

föreskrifter därom. Vid huvudförhandling vare häradsrätt domför med tre

i nämnden.

Mål, som avses i 109 eller 130 §, må ej företagas till huvudförhandling,

med mindre sammanträde för muntlig förberedelse hållits. Lämna samtliga

närvarande sitt samtycke därtill eller finnes saken uppenbar, må huvudför­

handlingen hållas i omedelbart samband med förberedelsen. Hålles ej huvud­

förhandlingen i omedelbart samband med förberedelsen, skall envar som

närvarit och vars adress är känd erhålla särskild underrättelse om tid och

ställe för huvudförhandlingen, så framt ej besked därom lämnats under för­

beredelsen.

Uteblir i mål, som avses i denna paragraf, part eller annan, som äger

komma tillstädes vid förhandling, utgöre det ej hinder för målets handlägg­

ning och avgörande, om ej annat är stadgat.

Beträffande talan mot avgörande i mål, som nu sagts, gälle vad i rätte­

gångsbalken är stadgat om talan mot beslut i inåh som väckts vid underrätt.

�ver underrätts eller hovrätts beslut, varigenom sådan av gäldenårcn förd

talan, som avses i 1 83 § tredje stycket andra punkten, blivit bifallen, må kla­
gan ej föras.

⬢fpss

⬢ 'iil

¬

background image

I

⬢ Nr 97 ooli 98

193

219 §.

�&tal mot gäldenär för brottsligt förhållande mot borgenärer, så ock åtal

för förbrytelse, som omförmäles i 213 eller 214 §, må väckas vid den rätt,

där konkursen är eller varit anliängig.

Talan, som

� genom ombnd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1958. Har före lagens ikraftträdande

sammanträde blivit utsatt med tillämpninig av äldre lag, skall denna alltjämt

gälla med avseende å det sammanträdet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 mars 1957.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN ZETTERBERG

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.