SFS 1994:344 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1994:344 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
SFS 1994_344 Lag om ändring i konkurslagen (1987_672)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:344

Utkom från trycket

den 31 maj 1994

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 19 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 2 § konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

4 kap.

2 § Med fristdag avses dagen då ansökningen om gäldenärens försättan-
de i konkurs kom in till tingsrätten.

Har god man förordnats enligt ackordslagen (1970:847) avses med

fristdag i stället dagen för ansökningen om detta, såvida konkursansök-
ningen har gjorts inom tre veckor från det att verkan av godmansförord-
nandet förföll eller, när förhandling om offentligt ackord har följt, ac-
kordsfrågan avgjordes.

Har ansökan om skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (1994:334)

gjorts avses med fristdag i stället dagen för denna ansökan, såvida kon-
kursansökningen har gjorts inom tre veckor från det att frågan om skuldsa-
nering avgjordes.

Har ett dödsbo avträtts till förvaltning av boutredningsman avses med

fristdag dagen för ansökningen om detta, såvida boutredningsman har
förordnats senare än tre månader före en dag som annars skulle anses som
fristdag.

1

Prop. 1993/94: 123, bet. 1993/94: LU26, bet. 1993/94:303.

679

background image

SFS 1994:344

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

680

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.