SFS 1994:446 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1994:446 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
SFS 1994_446 Lag om ändring i konkurslagen (1987_672)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:446

Utkom från trycket
den 7 juni 1994

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 6 § konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

8 kap.

6 § Om fast egendom finns i boet, får förvaltaren begära att den säljs
exekutivt. Egendomen får också säljas på annat sätt, om förvaltaren anser
att det är fördelaktigare för boet.

Har en exekutiv auktion hållits på fast egendom som hör till boet utan

att någon försäljning har kommit till stånd, behöver förvaltaren inte vidta
ytterligare åtgärder för egendomens försäljning. Har någon exekutiv auk-
tion inte ägt rum men finns det anledning att anta att en sådan auktion inte
kommer att leda till försäljning, behöver förvaltaren inte vidta någon
åtgärd för att sälja egendomen, om samtycke till det har lämnats av de
borgenärer som i konkursen kan göra gällande fordringar som skall utgå
med särskild förmånsrätt ur egendomen.

Har en exekutiv auktion blivit utlyst på boets fasta egendom, skall

förvaltaren före bevakningssammanträdet avlämna den behållning som
under konkursen uppkommit av egendomen. Behållning som inte avläm-
nas före bevakningssammanträdet skall, om egendomen säljs, avlämnas
före tillträdesdagen och i annat fall innan utdelning sker i konkursen. Vid
försäljning under hand skall behållningen avlämnas före tillträdesdagen.

Förvaltaren skall även senast vid bevakningssammanträdet anmäla ar-

vode, andra kostnader och sådana fordringar som kan göras gällande i
konkursen och som bör beaktas vid försäljning av egendomen. När förval-
taren gör en anmälan på en borgenärs vägnar, skall han skriftligen under-
rätta denne om det.

792

1

Prop. 1993/94: 191, bet. 1993/94: LU30, rskr. 1993/94:350.

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

SFS 1994:446

793

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.