SFS 1994:481 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1994:481 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
SFS 1994_481 Lag om ändring i konkurslagen (1987_672)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:481

Utkom från trycket
den 8 juni 1994

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 5 § samt 4 kap. 13 och

19 §§ konkurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse.

1 kap.

5 § Med panträtt i fast egendom jämställs vid tillämpningen av denna
lag annan särskild förmånsrätt som gäller i egendomen och inte grundas på
utmätning.

Vad som sägs om borgenär med handpanträtt i lös egendom tillämpas

också i fråga om borgenär med rätt att hålla kvar lös egendom till säkerhet
för fordran (retentionsrätt).

1

Prop. 1993/94: 151, bet. 1993/94: SkU31, rskr. 1993/94:335.

863

background image

864

2

Senaste lydelse 1989: 1002. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

SFS 1994:481

4 kap.

13 §2 Förmånsrätt eller betalning som en borgenär har vunnit genom

utmätning går åter, om förmånsrätten har inträtt senare än tre månader
före fristdagen. Har utmätningen skett till förmån för någon som är närstå-
ende till gäldenären, går förmånsrätten eller betalningen också åter om
förmånsrätten har inträtt dessförinnan men senare än två år före frist-
dagen och det inte visas att gäldenären varken var eller genom åtgärden
blev insolvent.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om förmånsrätten har inträtt vid

utbyte mot egendom som har utmätts tidigare än tre månader före frist-
dagen eller, i fall som avses i första stycket andra meningen, två år före
fristdagen.

19 § Förvaltaren får påkalla återvinning

1. genom att väcka talan vid allmän domstol,

2. genom att göra anmärkning mot bevakning eller i samband med

utdelningsförfarandet bestrida yrkande i annan ordning om betalnings-
eller förmånsrätt i konkursen eller

3. genom att göra invändning mot annat yrkande som i rättegång fram-

ställs mot konkursboet.

Om förvaltaren inte vill påkalla återvinning och inte heller ingår förlik-

ning i saken, får en borgenär påkalla återvinning genom att väcka talan vid
allmän domstol.

För återgång av förmånsrätt som har vunnits genom utmätning behövs

inte någon särskild åtgärd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. �ldre föreskrifter tillämpas i

fråga om betalningssäkring som verkställts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.