SFS 1994:1050 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1994:1050 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
SFS 1994_1050 Lag om ändring i konkurslagen (1987_672)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1050
Utkom från trycket
den 28 juni 1994

2217

1

Prop. 1993/94: 190, bet. 1993/94: JuU30, rskr. 1993/94:377.

2

Senaste lydelse 1990:457.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 kap. 9 § konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

16 kap.

9 §2 Ett sådant beslut av tingsrätten som avses i 5 § får överklagas hos

hovrätten. �verklagandet skall ske inom tre veckor från den dag då beslu-

tet meddelades. �r det fråga om ett konkursbeslut eller ett beslut om
nedläggning av en konkurs på grund av frivillig uppgörelse, räknas dock
tiden för överklagande från den dag då kungörelsen om beslutet var införd
i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslut om åläggande av reseförbud, om skyldighet för gäldenären att

lämna ifrån sig sitt pass, om förbud att utfärda pass samt om någons
häktande eller kvarhållande i häkte får överklagas utan inskränkning till
viss tid. Detsamma gäller klagan mot ett beslut på den grunden att förfa-
randet onödigt uppehålls genom beslutet.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.