SFS 1995:308 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1995:308 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
SFS 1995_308 Lag om ändring i konkurslagen (1987_672)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

SFS 1995:308

Utkom från trycket
den 28 mars 1995

497

1

Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996. Föreskrifterna i 3 kap. 4 §

tredje stycket gäller i sin äldre lydelse om en förvaltare före ikraft-
trädandet har gjort anspråk på en förmån som avses i den paragrafen.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

utfärdad den 9 mars 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om konkurslagen

(1987:672)

dels att 3 kap. 4 och 7 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 14 a §, av

följande lydelse.

3 kap.

4 § För att ta i anspråk gäldenärens lön och därmed jämställda för-
måner som överstiger förbehållsbeloppet får förvaltaren för konkurs-
boets räkning hos kronofogdemyndigheten begära utmätning enligt
7 kap. utsökningsbalken.

Att utmätning av lön som pågår vid konkursens början kan fortsätta

för konkursboets räkning följer av 7 kap. 19 § andra stycket utsök-
ningsbalken.

7 § Sedan beslut om konkurs har meddelats, får egendom som hör till
konkursboet inte utmätas för fordran hos gäldenären, om inte något
annat följer av 7 kap. 19 § första stycket utsökningsbalken. En utmät-
ning som sker i strid mot detta är utan verkan.

7 kap.

14 a § Att förvaltaren hos kronofogdemyndigheten kan begära utmät-

ning av lön och därmed jämställda förmåner framgår av 3 kap. 4 §.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.