SFS 1996:775 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1996:775 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
SFS 1996_775 Lag om ändring i konkurslagen (1987_672)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om konkurslagen (1987:672)

dels att 4 kap. 2 § samt 12 kap. 11 och 21 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas en ny paragraf, 2 kap. 10 a §, av följande

lydelse.

2 kap.

10 a § Om företagsrekonstruktion pågår enligt lagen (1996:764) om

företagsrekonstruktion, skall en borgenärs ansökan om konkurs, i fall
gäldenären begär det, förklaras vilande i avvaktan på att företagsrekon-
struktionen upphör.

Finns det särskilda skäl att befara att gäldenären vidtar eller under-

låter att vidta en viss åtgärd och därigenom sätter borgenärens rätt i
fara, får dock rätten besluta att försätta gäldenären i konkurs. Innan ett
sådant beslut meddelas skall rekonstruktören beredas tillfälle att yttra
sig.

4 kap.

2 §2 Med fristdag avses dagen då ansökningen om gäldenärens för-
sättande i konkurs kom in till tingsrätten.

Har beslut meddelats om företagsrekonstruktion enligt lagen

(1996:764) om företagsrekonstruktion avses med fristdag i stället da-
gen för ansökan om företagsrekonstruktion, såvida konkursansökningen
har gjorts under företagsrekonstruktionen eller inom tre veckor från det
att rätten beslutat att företagsrekonstruktionen skall upphöra.

Har ansökan om skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (1994:334)

gjorts avses med fristdag i stället dagen för denna ansökan, såvida
konkursansökningen har gjorts inom tre veckor från det att frågan om

skuldsanering avgjordes.

Har ett dödsbo avträtts till förvaltning av boutredningsman avses med

fristdag dagen för ansökningen om detta, såvida boutredningsman har
förordnats senare än tre månader före den dag som annars skulle anses
som fristdag.

12 kap.

11 § Vid omröstning i ackordsfrågan får rösträtt utövas endast för

bevakade fordringar. En borgenär som kan få täckning för sin fordran
genom kvittning eller vars fordran är förenad med förmånsrätt deltar

1

Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279.

2

Senaste lydelse 1994:344.

1235

SFS 1996:775
Utkom från trycket

den 28 juni 1996

background image

1236

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

SFS 1996:775

dock inte i omröstningen. En borgenär, som enligt fordringsavtalet har
rätt till betalning först efter övriga borgenärer, deltar inte heller i
omröstningen, såvida inte de övriga borgenärerna medger det.

Om en borgenär helt eller delvis avstår från kvittningsrätt eller

förmånsrätt, deltar han i motsvarande mån. Kan en borgenärs fordran
endast till viss del täckas genom kvittning eller understiger värdet av
den egendom i vilken borgenären har särskild förmånsrätt hans for-
dran, deltar han med återstående del av fordringen.

En svarande som med anledning av en återvinningstalan har fått eller

kan få en fordran mot gäldenären, får utan bevakning delta med
fordringen i omröstningen.

Innebär ackordsförslaget att borgenärer som inte har förmånsrätt skall

få full betalning intill visst belopp, får rösträtt inte utövas för de
fordringar som därigenom får full betalning.

Med borgenärer som har förmånsrätt likställs en borgenär som till

säkerhet för sin fordran har gjort förbehåll om återtaganderätt.

21 § Ett fastställt ackord är bindande för alla borgenärer, kända och
okända, som har haft rätt att efter bevakning rösta om ackordsförslaget.

En borgenär, som enligt fordringsavtalet har rätt till betalning först

efter övriga borgenärer, förlorar sin rätt till* betalning av gäldenären,
om inte alla borgenärer som enligt 11 § hade rätt att rösta om
ackordsförslaget tillgodoses fullt ut genom ackordet.

Den som har förmånsrätt i viss egendom är bunden av ackordet i fråga

om belopp som inte kan tas ut ur egendomen.

En borgenär har, utan hinder av ackordet, den rätt till kvittning som han

kan ha enligt 5 kap. 15 och 16 §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

2.1 fråga om återvinning av en rättshandling som avses i 4 kap. 1 § 1

i dess äldre lydelse och som har ägt rum före ikraftträdandet gäller
bestämmelsen i dess äldre lydelse.

3. Har konkursansökan föregåtts av förordnande av god man enligt

ackordslagen (1970:847), gäller 4 kap. 2 § i dess äldre lydelse.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.