SFS 2019:745 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2019:745 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
SFS2019-745.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i konkurslagen (1987:672)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 13 §, 8 kap. 7 § och 9 kap. 5 §
konkurslagen (1987:672) ska ha följande lydelse.

7 kap.
13 §
2 Förvaltaren ska upprätta en bouppteckning. I denna ska boets
tillgångar tas upp till noggrant uppskattade värden. Bouppteckningen ska
vidare innehålla uppgift om varje borgenärs namn och postadress.

Om det finns anledning, ska bouppteckningen också innehålla uppgift om

egendom som inte ingår i boet på grund av att den finns utomlands. Om
gäldenären har uppgett att sådan egendom saknas, ska bouppteckningen
innehålla uppgift om detta.

I den utsträckning det behövs ska bouppteckningen också innehålla en

förteckning över dels räkenskapsmaterial, dels andra handlingar som rör
boet.

Bouppteckningen ska av förvaltaren ges in till rätten och tillsyns-

myndigheten så snart som möjligt och senast en vecka före edgångs-
sammanträdet.

Har en av gäldenären underskriven bouppteckning förut getts in till rätten,

behöver någon ny bouppteckning inte upprättas, om förvaltaren anser att
denna är tillförlitlig. I så fall ska förvaltaren snarast anmäla det till rätten och
tillsynsmyndigheten.

Om bevakningsförfarande ska äga rum och någon bouppteckning ännu

inte har getts in till rätten, ska förvaltaren så snart som möjligt och senast en
vecka från beslutet om bevakningsförfarandet skicka en förteckning över
borgenärerna med uppgift om varje borgenärs postadress till rätten och
tillsynsmyndigheten. I konkurs hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller
ett företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om
inlåningsverksamhet ska till bouppteckningen eller borgenärsförteckningen
bifogas uppgift om insättningsborgenärerna och deras fordringsbelopp med
upplupen ränta. Detsamma gäller i ett värdepappersbolags konkurs om
bolaget har tillstånd att ta emot insättningar på konto. I ett
livförsäkringsbolags eller ett tjänstepensionsföretags konkurs ska på
motsvarande sätt bifogas uppgift om försäkringstagarna och deras
fordringar.

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2004:431.

SFS

2019:745

Publicerad
den

26 november 2019

background image

2

SFS

2019:745

8 kap.
7 §
3 Försäljning av lös egendom som inte sker genom fortsättande av
gäldenärens rörelse ska ske på auktion eller på annat sätt efter vad
förvaltaren anser vara mest fördelaktigt för boet. Om egendom säljs till
konkursgäldenären eller någon denne sådan närstående person som anges i
4 kap. 3 § ska försäljningen ha föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande,
om särskilda skäl inte gör det obehövligt.

Lös egendom i vilken en borgenär har panträtt eller någon annan särskild

förmånsrätt får inte utan hans samtycke säljas på annat sätt än på auktion,
om hans rätt är beroende av försäljningen. �ven om samtycke inte lämnas,
får egendomen säljas på annat sätt än på auktion, om det är sannolikt att
högre pris uppnås därigenom och om tillsynsmyndigheten medger det.

Samtycke enligt andra stycket krävs inte när förvaltaren säljer finansiella

instrument, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
eller valuta till gällande marknadspris eller när det är fråga om försäljning
av lös egendom genom fortsättande av gäldenärens rörelse.

Särskilda bestämmelser om överlåtelse av försäkringsbestånd finns

i 14 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 11 kap. 26 § lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag.

9 kap.
5 §
4 En borgenär som till säkerhet för sin fordran har panträtt i fast eller
lös egendom behöver inte bevaka fordringen för att få rätt till betalning ur
den pantsatta egendomen.

En borgenär som har en fordran hos en bank, ett kreditmarknadsföretag

eller ett företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om
inlåningsverksamhet på grund av en insättning på räkning behöver inte
bevaka sin fordran i ett sådant instituts konkurs, om uppgift om fordringen
har lämnats enligt 7 kap. 13 § sjätte stycket. Detsamma gäller beträffande
värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot insättningar på konto. En
försäkringstagare behöver inte bevaka sin fordran i ett livförsäkringsbolags
eller ett tjänstepensionsföretags konkurs, om uppgift om fordringen lämnats
enligt det angivna lagrummet.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2015:711.

4 Senaste lydelse 2004:431.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.