SFS 2001:97 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2001:97 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
010097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 15 februari 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2

kap. 3

§ konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

2

Görs ansökningen av gäldenären, bör till ansökningshandlingen bifo-

gas en av gäldenären underskriven förteckning över boets tillgångar och
skulder med uppgift om varje borgenärs namn och postadress samt om det
räkenskapsmaterial och de andra handlingar som rör boet.

Ansöker ett dödsbo eller en dödsbodelägare om att boet skall försättas i

konkurs, skall till ansökningshandlingen fogas en bestyrkt kopia av boupp-
teckningen efter den döde och, om bouppteckningen har registrerats, bevis
om detta. Har inte bouppteckning förrättats, skall uppgift om varje delägares
namn och postadress lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:21, bet. 2000/01:JuU7, rskr. 2000/01:134.

2

Senaste lydelse 1995:793.

SFS 2001:97

Utkom från trycket
den 27 mars 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.