SFS 2005:115 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 2005:115 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
050115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 10 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 9

§ konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

4 kap.

9 §

�verföring av medel till pensionsstiftelse, som har skett senare än sex

månader före fristdagen och som har medfört att stiftelsen fått överskott på
kapitalet, går åter till belopp motsvarande överskottet. Har överföringen
skett dessförinnan men senare än ett år eller, när åtgärden väsentligen har
gynnat gäldenären eller närstående till honom, tre år före fristdagen, går den
åter i motsvarande mån, om det inte visas att gäldenären efter överföringen
hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder.

�verföring till pensionsstiftelse i annat fall än som sägs i första stycket

går åter, om överföringen har skett senare än tre månader före fristdagen.
Har överföringen väsentligen gynnat gäldenären eller närstående till honom,
går den också åter, om åtgärden har skett dessförinnan men senare än två år
före fristdagen och det inte visas att gäldenären varken var eller genom åt-
gärden blev insolvent.

�verföring av medel till personalstiftelse går åter, om överföringen har

skett senare än sex månader före fristdagen. Har överföringen skett dessför-
innan men senare än ett år eller, när åtgärden väsentligen har gynnat gälde-
nären eller närstående till honom, tre år före fristdagen, går den åter, om det
inte visas att gäldenären efter överföringen hade kvar utmätningsbar egen-
dom som uppenbart motsvarade hans skulder.

Om rätt att i särskilda fall återkräva försäkringspremier m.m. finns det be-

stämmelser i 15 kap. 8 § försäkringsavtalslagen (2005:104).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160.

SFS 2005:115

Utkom från trycket
den 22 mars 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.