SFS 1999:125 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Konkurslag (1987:672) / SFS 1999:125 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)
990125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 4 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 6

§ konkurslagen

(1987:672) skall ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

2

Har en borgenärs fordran fastställts av domstol eller av krono-

fogdemyndighet med stöd av lagen (1990:746) om betalningsföreläggande
och handräckning, skall detta godtas som stöd för behörighet att begära gäl-
denären i konkurs, även om avgörandet inte har vunnit laga kraft. Detta gäl-
ler dock inte, om en domstol har förordnat att avgörandet inte får verkställas.

En fordran som har fastställts genom en giltig skiljedom skall också god-

tas, om skiljedomen får verkställas enligt 3 kap. 15 eller 17 § utsök-
ningsbalken och en domstol inte efter talan mot skiljedomen har bestämt an-
nat.

I andra fall än de som avses i första och andra styckena skall borgenären

styrka sin behörighet att begära gäldenären i konkurs.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142.

2

Senaste lydelse 1991:857.

SFS 1999:125

Utkom från trycket
den 16 mars 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.